രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം52

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം52

1 ഏവം ഉക്താ വസിഷ്ഠേന ശബലാ ശത്രുസൂദന
 വിദധേ കാമധുക് കാമാൻ യസ്യ യസ്യ യഥേപ്സിതം
2 ഇക്ഷൂൻ മധൂംസ് തഥാ ലാജാൻ മൈരേയാംശ് ച വരാസവാൻ
 പാനാനി ച മഹാർഹാണി ഭക്ഷ്യാംശ് ചോച്ചാവചാംസ് തഥാ
3 ഉഷ്ണാഢ്യസ്യൗദനസ്യാപി രാശയഃ പർവതോപമാഃ
 മൃഷ്ടാന്നാനി ച സൂപാശ് ച ദധികുല്യാസ് തഥൈവ ച
4 നാനാസ്വാദുരസാനാം ച ഷാഡവാനാം തഥൈവ ച
 ഭാജനാനി സുപൂർണാനി ഗൗഡാനി ച സഹസ്രശഃ
5 സർവം ആസീത് സുസന്തുഷ്ടം ഹൃഷ്ടപുഷ്ടജനാകുലം
 വിശ്വാമിത്രബലം രാമ വസിഷ്ഠേനാഭിതർപിതം
6 വിശ്വാമിത്രോ ഽപി രാജർഷിർ ഹൃഷ്ടപുഷ്ടസ് തദാഭവത്
 സാന്തഃ പുരവരോ രാജാ സബ്രാഹ്മണപുരോഹിതഃ
7 സാമാത്യോ മന്ത്രിസഹിതഃ സഭൃത്യഃ പൂജിതസ് തദാ
 യുക്തഃ പരേണ ഹർഷേണ വസിഷ്ഠം ഇദം അബ്രവീത്
8 പൂജിതോ ഽഹം ത്വയാ ബ്രഹ്മൻ പൂജാർഹേണ സുസത്കൃതഃ
 ശ്രൂയതാം അഭിധാസ്യാമി വാക്യം വാക്യവിശാരദ
9 ഗവാം ശതസഹസ്രേണ ദീയതാം ശബലാ മമ
 രത്നം ഹി ഭഗവന്ന് ഏതദ് രത്നഹാരീ ച പാർഥിവഃ
 തസ്മാൻ മേ ശബലാം ദേഹി മമൈഷാ ധർമതോ ദ്വിജ
10 ഏവം ഉക്തസ് തു ഭഗവാൻ വസിഷ്ഠോ മുനിസത്തമഃ
  വിശ്വാമിത്രേണ ധർമാത്മാ പ്രത്യുവാച മഹീപതിം
11 നാഹം ശതസഹസ്രേണ നാപി കോടിശതൈർ ഗവാം
  രാജൻ ദാസ്യാമി ശബലാം രാശിഭീ രജതസ്യ വാ
12 ന പരിത്യാഗം അർഹേയം മത്സകാശാദ് അരിന്ദമ
  ശാശ്വതീ ശബലാ മഹ്യം കീർതിർ ആത്മവതോ യഥാ
13 അസ്യാം ഹവ്യം ച കവ്യം ച പ്രാണയാത്രാ തഥൈവ ച
  ആയത്തം അഗ്നിഹോത്രം ച ബലിർ ഹോമസ് തഥൈവ ച
14 സ്വാഹാകാരവഷട്കാരൗ വിദ്യാശ് ച വിവിധാസ് തഥാ
  ആയത്തം അത്ര രാജർഷേ സർവം ഏതൻ ന സംശയഃ
15 സർവ സ്വം ഏതത് സത്യേന മമ തുഷ്ടികരീ സദാ
  കാരണൈർ ബഹുഭീ രാജൻ ന ദാസ്യേ ശബലാം തവ
16 വസിഷ്ഠേനൈവം ഉക്തസ് തു വിശ്വാമിത്രോ ഽബ്രവീത് തതഃ
  സംരബ്ധതരം അത്യർഥം വാക്യം വാക്യവിശാരദഃ
17 ഹൈരണ്യകക്ഷ്യാഗ്രൈവേയാൻ സുവർണാങ്കുശഭൂഷിതാൻ
  ദദാമി കുഞ്ജരാണാം തേ സഹസ്രാണി ചതുർദശ
18 ഹൈരണ്യാനാം രഥാനാം ച ശ്വേതാശ്വാനാം ചതുര്യുജാം
  ദദാമി തേ ശതാന്യ് അഷ്ടൗ കിങ്കിണീകവിഭൂഷിതാൻ
19 ഹയാനാം ദേശജാതാനാം കുലജാനാം മഹൗജസാം
  സഹസ്രം ഏകം ദശ ച ദദാമി തവ സുവ്രത
20 നാനാവർണവിഭക്താനാം വയഃസ്ഥാനാം തഥൈവ ച
  ദദാമ്യ് ഏകാം ഗവാം കോടിം ശബലാ ദീയതാം മമ
21 ഏവം ഉക്തസ് തു ഭഗവാൻ വിശ്വാമിത്രേണ ധീമതാ
  ന ദാസ്യാമീതി ശബലാം പ്രാഹ രാജൻ കഥം ചന
22 ഏതദ് ഏവ ഹി മേ രത്നം ഏതദ് ഏവ ഹി മേ ധനം
  ഏതദ് ഏവ ഹി സർവസ്വം ഏതദ് ഏവ ഹി ജീവിതം
23 ദർശശ് ച പൂർണമാസശ് ച യജ്ഞാശ് ചൈവാപ്തദക്ഷിണാഃ
  ഏതദ് ഏവ ഹി മേ രാജൻ വിവിധാശ് ച ക്രിയാസ് തഥാ
24 അദോമൂലാഃ ക്രിയാഃ സർവാ മമ രാജൻ ന സംശയഃ
  ബഹൂനാം കിം പ്രലാപേന ന ദാസ്യേ കാമദോഹിനീം