രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം24

1 അഥ തസ്യാപ്രമേയസ്യ മുനേർ വചനം ഉത്തമം
 ശ്രുത്വാ പുരുഷശാർദൂലഃ പ്രത്യുവാച ശുഭാം ഗിരം
2 അൽപവീര്യാ യദാ യക്ഷാഃ ശ്രൂയന്തേ മുനിപുംഗവ
 കഥം നാഗസഹസ്രസ്യ ധാരയത്യ് അബലാ ബലം
3 വിശ്വാമിത്രോ ഽബ്രവീദ് വാക്യം ശൃണു യേന ബലോത്തരാ
 വരദാനകൃതം വീര്യം ധാരയത്യ് അബലാ ബലം
4 പൂർവം ആസീൻ മഹായക്ഷഃ സുകേതുർ നാമ വീര്യവാൻ
 അനപത്യഃ ശുഭാചാരഃ സ ച തേപേ മഹത് തപഃ
5 പിതാമഹസ് തു സുപ്രീതസ് തസ്യ യക്ഷപതേസ് തദാ
 കന്യാരത്നം ദദൗ രാമ താടകാം നാമ നാമതഃ
6 ദദൗ നാഗസഹസ്രസ്യ ബലം ചാസ്യാഃ പിതാമഹഃ
 ന ത്വ് ഏവ പുത്രം യക്ഷായ ദദൗ ബ്രഹ്മാ മഹായശാഃ
7 താം തു ജാതാം വിവർധന്തീം രൂപയൗവനശാലിനീം
 ജംഭപുത്രായ സുന്ദായ ദദൗ ഭാര്യാം യശസ്വിനീം
8 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലൽസ്യ യക്ഷീ പുത്രം വ്യജായത
 മാരീചം നാമ ദുർധർഷം യഃ ശാപാദ് രാക്ഷസോ ഽഭവത്
9 സുന്ദേ തു നിഹതേ രാമ അഗസ്ത്യം ഋഷിസത്തമം
 താടകാ സഹ പുത്രേണ പ്രധർഷയിതും ഇച്ഛതി
10 രാക്ഷസത്വം ഭജസ്വേതി മാരീചം വ്യാജഹാര സഃ
  അഗസ്ത്യഃ പരമക്രുദ്ധസ് താടകാം അപി ശപ്തവാൻ
11 പുരുഷാദീ മഹായക്ഷീ വിരൂപാ വികൃതാനനാ
  ഇദം രൂപം അപഹായ ദാരുണം രൂപം അസ്തു തേ
12 സൈഷാ ശാപകൃതാമർഷാ താടകാ ക്രോധമൂർഛിതാ
  ദേശം ഉത്സാദയത്യ് ഏനം അഗസ്ത്യചരിതം ശുഭം
13 ഏനാം രാഘവ ദുർവൃത്താം യക്ഷീം പരമദാരുണാം
  ഗോബ്രാഹ്മണഹിതാർഥായ ജഹി ദുഷ്ടപരാക്രമാം
14 ന ഹ്യ് ഏനാം ശാപസംസൃഷ്ടാം കശ് ചിദ് ഉത്സഹതേ പുമാൻ
  നിഹന്തും ത്രിഷു ലോകേഷു ത്വാം ഋതേ രഘുനന്ദന
15 ന ഹി തേ സ്ത്രീവധകൃതേ ഘൃണാ കാര്യാ നരോത്തമ
  ചാതുർവർണ്യഹിതാർഥായ കർതവ്യം രാജസൂനുനാ
16 രാജ്യഭാരനിയുക്താനാം ഏഷ ധർമഃ സനാതനഃ
  അധർമ്യാം ജഹി കാകുത്സ്ഹ ധർമോ ഹ്യ് അസ്യാ ന വിദ്യതേ
17 ശ്രൂയതേ ഹി പുരാ ശക്രോ വിരോചനസുതാം നൃപ
  പൃഥിവീം ഹന്തും ഇച്ഛന്തീം മന്ഥരാം അഭ്യസൂദയത്
18 വിഷ്ണുനാ ച പുരാ രാമ ഭൃഗുപത്നീ ദൃഢവ്രതാ
  അനിന്ദ്രം ലോകം ഇച്ഛന്തീ കാവ്യമാതാ നിഷൂദിതാ
19 ഏതൈശ് ചാന്യൈശ് ച ബഹുഭീ രാജപുത്രമഹാത്മഭിഃ
  അധർമനിരതാ നാര്യോ ഹതാഃ പുരുഷസത്തമൈഃ