രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം19

1 തച് ഛ്രുത്വാ രാജശാർദൂല വിശ്വാമിത്രസ്യ ഭാഷിതം
 മുഹൂർതം ഇവ നിഃസഞ്ജ്ഞഃ സഞ്ജ്ഞാവാൻ ഇദം അബ്രവീത്
2 ഊനഷോഡശവർഷോ മേ രാമോ രാജീവലോചനഃ
 ന യുദ്ധയോഗ്യതാം അസ്യ പശ്യാമി സഹ രാക്ഷസൈഃ
3 ഇയം അക്ഷൗഹിണീ പൂർണാ യസ്യാഹം പതിർ ഈശ്വരഃ
 അനയാ സംവൃതോ ഗത്വാ യോധാഹം തൈർ നിശാചരൈഃ
4 ഇമേ ശൂരാശ് ച വിക്രാന്താ ഭൃത്യാ മേ ഽസ്ത്രവിശാരദാഃ
 യോഗ്യാ രക്ഷോഗണൈർ യോദ്ധും ന രാമം നേതും അർഹസി
5 അഹം ഏവ ധനുഷ്പാണിർ ഗോപ്താ സമരമൂർധനി
 യാവത് പ്രാണാൻ ധരിഷ്യാമി താവദ് യോത്സ്യേ നിശാചരൈഃ
6 നിർവിഘ്നാ വ്രതവര്യാ സാ ഭവിഷ്യതി സുരക്ഷിതാ
 അഹം തത്ര ഗമിഷ്യാമിൽ ന രാമ നേതും അർഹസി
7 ബാലോ ഹ്യ് അകൃതവിദ്യശ് ച ന ച വേത്തി ബലാബലം
 ന ചാസ്ത്രബലസംയുക്തോ ന ച യുദ്ധവിശാരദഃ
 ന ചാസൗ രക്ഷസാം യോഗ്യഃ കൂടയുദ്ധാ ഹി തേ ധ്രുവം
8 വിപ്രയുക്തോ ഹി രാമേണ മുഹൂർതം അപി നോത്സഹേ
 ജീവിതും മുനിശാർദൂല ന രാമം നേതും അർഹസി
9 യദി വാ രാഘവം ബ്രഹ്മൻ നേതും ഇച്ഛസി സുവ്രത
 ചതുരംഗസമായുക്തം മയാ സഹ ച തം നയ
10 ഷഷ്ടിർ വർഷസഹസ്രാണി ജാതസ്യ മമ കൗശികഃ
  ദുഃഖേനോത്പാദിതശ് ചായം ന രാമം നേതും അർഹസി
11 ചതുർണാം ആത്മജാനാം ഹി പ്രീതിഃ പരമികാ മമ
  ജ്യേഷ്ഠം ധർമപ്രധാനം ച ന രാമം നേതും അർഹസി
12 കിം വീര്യാ രാക്ഷസാസ് തേ ച കസ്യ പുത്രാശ് ച കേ ച തേ
  കഥം പ്രമാണാഃ കേ ചൈതാൻ രക്ഷന്തി മുനിപുംഗവ
13 കഥം ച പ്രതികർതവ്യം തേഷാം രാമേണ രക്ഷസാം
  മാമകൈർ വാ ബലൈർ ബ്രഹ്മൻ മയാ വാ കൂടയോധിനാം
14 സർവം മേ ശംസ ഭഗവൻ കഥം തേഷാം മയാ രണേ
  സ്ഥാതവ്യം ദുഷ്ടഭാവാനാം വീര്യോത്സിക്താ ഹി രാക്ഷസാഃ
15 തസ്യ തദ് വചനം ശ്രുത്വാ വിശ്വാമിത്രോ ഽഭ്യഭാഷത
  പൗലസ്ത്യവംശപ്രഭവോ രാവണോ നാമ രാക്ഷസഃ
16 സ ബ്രഹ്മണാ ദത്തവരസ് ത്രൈലോക്യം ബാധതേ ഭൃശം
  മഹാബലോ മഹാവീര്യോ രാക്ഷസൈർ ബഹുഭിർ വൃതഃ
17 ശ്രൂയതേ ഹി മഹാവീര്യോ രാവണോ രാക്ഷസാധിപഃ
  സാക്ഷാദ് വൈശ്രവണഭ്രാതാ പുത്രോ വിശ്വരസോ മുനേഃ
18 യദാ സ്വയം ന യജ്ഞസ്യ വിഘ്നകർതാ മഹാബലഃ
  തേന സഞ്ചോദിതൗ തൗ തു രാക്ഷസൗ സുമഹാ ബലൗ
  മാരീചശ് ച സുബാഹുശ് ച യജ്ഞവിഘ്നം കരിഷ്യതഃ
19 ഇത്യ് ഉക്തോ മുനിനാ തേന രാജോവാച മുനിം തദാ
  ന ഹി ശക്തോ ഽസ്മി സംഗ്രാമേ സ്ഥാതും തസ്യ ദുരാത്മനഃ
20 സ ത്വം പ്രസാദം ധർമജ്ഞ കുരുഷ്വ മമ പുത്രകേ
  ദേവദാനവഗന്ധർവാ യക്ഷാഃ പതഗ പന്നഗാഃ
21 ന ശക്താ രാവണം സോഢും കിം പുനർ മാനവാ യുധി
  സ ഹി വീര്യവതാം വീര്യം ആദത്തേ യുധി രാക്ഷസഃ
22 തേന ചാഹം ന ശക്തോ ഽസ്മി സംയോദ്ധും തസ്യ വാ ബലൈഃ
  സബലോ വാ മുനിശ്രേഷ്ഠ സഹിതോ വാ മമാത്മജൈഃ
23 കഥം അപ്യ് അമരപ്രഖ്യം സംഗ്രാമാണാം അകോവിദം
  ബാലം മേ തനയം ബ്രഹ്മൻ നൈവ ദാസ്യാമി പുത്രകം
24 അഥ കാലോപമൗ യുദ്ധേ സുതൗ സുന്ദോപസുന്ദയോഃ
  യജ്ഞവിഘ്നകരൗ തൗ തേ നൈവ ദാസ്യാമി പുത്രകം
25 മാരീചശ് ച സുബാഹുശ് ച വീര്യവന്തൗ സുശിക്ഷിതൗ
  തയോർ അന്യതരേണാഹം യോദ്ധാ സ്യാം സസുഹൃദ്ഗണഃ