രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം10

1 ഭൂയ ഏവ ച രാജേന്ദ്ര ശൃണു മേ വചനം ഹിതം
 യഥാ സ ദേവപ്രവരഃ കഥയാം ആസ ബുദ്ധിമാൻ
2 ഇക്ഷ്വാകൂണാം കുലേ ജാതോ ഭവിഷ്യതി സുധാർമികഃ
 രാജാ ദശരഥോ നാമ്നാ ശ്രീമാൻ സത്യപ്രതിശ്രവഃ
3 അംഗരാജേന സഖ്യം ച തസ്യ രാജ്ഞോ ഭവിഷ്യതി
 കന്യാ ചാസ്യ മഹാഭാഗാ ശാന്താ നാമ ഭവിഷ്യതി
4 പുത്രസ് ത്വ് അംഗസ്യ രാജ്ഞസ് തു രോമപാദ ഇതി ശ്രുതഃ
 തം സ രാജാ ദശരഥോ ഗമിഷ്യതി മഹായശാഃ
5 അനപത്യോ ഽസ്മി ധർമാത്മഞ് ശാന്താ ഭാര്യാ മമ ക്രതും
 ആഹരേത ത്വയാജ്ഞപ്തഃ സന്താനാർഥം കുലസ്യ ച
6 ശ്രുത്വാ രാജ്ഞോ ഽഥ തദ് വാക്യം മനസാ സ വിചിന്ത്യ ച
 പ്രദാസ്യതേ പുത്രവന്തം ശാന്താ ഭർതാരം ആത്മവാൻ
7 പ്രതിഗൃഹ്യ ച തം വിപ്രം സ രാജാ വിഗതജ്വരഃ
 ആഹരിഷ്യതി തം യജ്ഞം പ്രഹൃഷ്ടേനാന്തരാത്മനാ
8 തം ച രാജാ ദശരഥോ യഷ്ടുകാമഃ കൃതാഞ്ജലിഃ
 ഋഷ്യശൃംഗം ദ്വിജശ്രേഷ്ഠം വരയിഷ്യതി ധർമവിത്
9 യജ്ഞാർഥം പ്രസവാർഥം ച സ്വർഗാർഥം ച നരേശ്വരഃ
 ലഭതേ ച സ തം കാമം ദ്വിജ മുഖ്യാദ് വിശാം പതിഃ
10 പുത്രാശ് ചാസ്യ ഭവിഷ്യന്തി ചത്വാരോ ഽമിതവിക്രമാഃ
  വംശപ്രതിഷ്ഠാനകരാഃ സർവലോകേഷു വിശ്രുതാഃ
11 ഏവം സ ദേവപ്രവരഃ പൂർവം കഥിതവാൻ കഥാം
  സനത്കുമാരോ ഭഗവാൻ പുരാ ദേവയുഗേ പ്രഭുഃ
12 സ ത്വം പുരുഷശാർദൂല തം ആനയ സുസത്കൃതം
  സ്വയം ഏവ മഹാരാജ ഗത്വാ സബലവാഹനഃ
13 അനുമാന്യ വസിഷ്ഠം ച സൂതവാക്യം നിശമ്യ ച
  സാന്തഃപുരഃ സഹാമാത്യഃ പ്രയയൗ യത്ര സ ദ്വിജഃ
14 വനാനി സരിതശ് ചൈവ വ്യതിക്രമ്യ ശനൈഃ ശനൈഃ
  അഭിചക്രാമ തം ദേശം യത്ര വൈ മുനിപുംഗവഃ
15 ആസാദ്യ തം ദ്വിജശ്രേഷ്ഠം രോമപാദസമീപഗം
  ഋഷിപുത്രം ദദർശാദൗ ദീപ്യമാനം ഇവാനലം
16 തതോ രാജാ യഥാന്യായം പൂജാം ചക്രേ വിശേഷതഃ
  സഖിത്വാത് തസ്യ വൈ രാജ്ഞഃ പ്രഹൃഷ്ടേനാന്തരാത്മനാ
17 രോമപാദേന ചാഖ്യാതം ഋഷിപുത്രായ ധീമതേ
  സഖ്യം സംബന്ധകം ചൈവ തദാ തം പ്രത്യപൂജയത്
18 ഏവം സുസത്കൃതസ് തേന സഹോഷിത്വാ നരർഷഭഃ
  സപ്താഷ്ടദിവസാൻ രാജാ രാജാനം ഇദം അബ്രവീത്
19 ശാന്താ തവ സുതാ രാജൻ സഹ ഭർത്രാ വിശാമ്പതേ
  മദീയം നഗരം യാതു കാര്യം ഹി മഹദ് ഉദ്യതം
20 തഥേതി രാജാ സംശ്രുത്യ ഗമനം തസ്യ ധീമതഃ
  ഉവാച വചനം വിപ്രം ഗച്ഛ ത്വം സഹ ഭാര്യയാ
21 ഋഷിപുത്രഃ പ്രതിശ്രുത്യ തഥേത്യ് ആഹ നൃപം തദാ
  സ നൃപേണാഭ്യനുജ്ഞാതഃ പ്രയയൗ സഹ ഭാര്യയാ
22 താവ് അന്യോന്യാഞ്ജലിം കൃത്വാ സ്നേഹാത് സംശ്ലിഷ്യ ചോരസാ
  നനന്ദതുർ ദശരഥോ രോമപാദശ് ച വീര്യവാൻ
23 തതഃ സുഹൃദം ആപൃച്ഛ്യ പ്രസ്ഥിതോ രഘുനന്ദനഃ
  പൗരേഭ്യഃ പ്രേഷയാം ആസ ദൂതാൻ വൈ ശീഘ്രഗാമിനഃ
  ക്രിയതാം നഗരം സർവം ക്ഷിപ്രം ഏവ സ്വലങ്കൃതം
24 തതഃ പ്രഹൃഷ്ടാഃ പൗരാസ് തേ ശ്രുത്വാ രാജാനം ആഗതം
  തഥാ പ്രചക്രുസ് തത് സർവം രാജ്ഞാ യത് പ്രേഷിതം തദാ
25 തതഃ സ്വലങ്കൃതം രാജാ നഗരം പ്രവിവേശ ഹ
  ശംഖദുന്ദുഭിനിർഘോഷൈഃ പുരസ്കൃത്യ ദ്വിജർഷഭം
26 തതഃ പ്രമുദിതാഃ സർവേ ദൃഷ്ട്വാ വൈ നാഗരാ ദ്വിജം
  പ്രവേശ്യമാനം സത്കൃത്യ നരേന്ദ്രേണേന്ദ്രകർമണാ
27 അന്തഃപുരം പ്രവേശ്യൈനം പൂജാം കൃത്വാ തു ശാസ്ത്രതഃ
  കൃതകൃത്യം തദാത്മാനം മേനേ തസ്യോപവാഹനാത്
28 അന്തഃപുരാണി സർവാണി ശാന്താം ദൃഷ്ട്വാ തഥാഗതാം
  സഹ ഭർത്രാ വിശാലാക്ഷീം പ്രീത്യാനന്ദം ഉപാഗമൻ
29 പൂജ്യമാനാ ച താഭിഃ സാ രാജ്ഞാ ചൈവ വിശേഷതഃ
  ഉവാസ തത്ര സുഖിതാ കം ചിത് കാലം സഹ ദ്വിജാ