രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം/അധ്യായം5

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം5

1 സന്ദിശ്യ രാമം നൃപതിഃ ശ്വോഭാവിന്യ് അഭിഷേചനേ
 പുരോഹിതം സമാഹൂയ വസിഷ്ഠം ഇദം അബ്രവീത്
2 ഗച്ഛോപവാസം കാകുത്സ്ഥം കാരയാദ്യ തപോധന
 ശ്രീയശോരാജ്യലാഭായ വധ്വാ സഹ യതവ്രതം
3 തഥേതി ച സ രാജാനം ഉക്ത്വാ വേദവിദാം വരഃ
 സ്വയം വസിഷ്ഠോ ഭഗവാൻ യയൗ രാമനിവേശനം
4 സ രാമഭവനം പ്രാപ്യ പാണ്ഡുരാഭ്രഘനപ്രഭം
 തിസ്രഃ കക്ഷ്യാ രഥേനൈവ വിവേശ മുനിസത്തമഃ
5 തം ആഗതം ഋഷിം രാമസ് ത്വരന്ന് ഇവ സസംഭ്രമഃ
 മാനയിഷ്യൻ സ മാനാർഹം നിശ്ചക്രാമ നിവേശനാത്
6 അഭ്യേത്യ ത്വരമാണശ് ച രഥാഭ്യാശം മനീഷിണഃ
 തതോ ഽവതാരയാം ആസ പരിഗൃഹ്യ രഥാത് സ്വയം
7 സ ചൈനം പ്രശ്രിതം ദൃഷ്ട്വാ സംഭാഷ്യാഭിപ്രസാദ്യ ച
 പ്രിയാർഹം ഹർഷയൻ രാമം ഇത്യ് ഉവാച പുരോഹിതഃ
8 പ്രസന്നസ് തേ പിതാ രാമ യൗവരാജ്യം അവാപ്സ്യസി
 ഉപവാസം ഭവാൻ അദ്യ കരോതു സഹ സീതയാ
9 പ്രാതസ് ത്വാം അഭിഷേക്താ ഹി യൗവരാജ്യേ നരാധിപഃ
 പിതാ ദശരഥഃ പ്രീത്യാ യയാതിം നഹുഷോ യഥാ
10 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സ തദാ രാമം ഉപവാസം യതവ്രതം
  മന്ത്രവത് കാരയാം ആസ വൈദേഹ്യാ സഹിതം മുനിഃ
11 തതോ യഥാവദ് രാമേണ സ രാജ്ഞോ ഗുരുർ അർചിതഃ
  അഭ്യനുജ്ഞാപ്യ കാകുത്സ്ഥം യയൗ രാമനിവേശനാത്
12 സുഹൃദ്ഭിസ് തത്ര രാമോ ഽപി താൻ അനുജ്ഞാപ്യ സർവശഃ
  സഭാജിതോ വിവേശാഥ താൻ അനുജ്ഞാപ്യ സർവശഃ
13 ഹൃഷ്ടനാരീ നരയുതം രാമവേശ്മ തദാ ബഭൗ
  യഥാ മത്തദ്വിജഗണം പ്രഫുല്ലനലിനം സരഃ
14 സ രാജഭവനപ്രഖ്യാത് തസ്മാദ് രാമനിവേശനാത്
  നിർഗത്യ ദദൃശേ മാർഗം വസിഷ്ഠോ ജനസംവൃതം
15 വൃന്ദവൃന്ദൈർ അയോധ്യായാം രാജമാർഗാഃ സമന്തതഃ
  ബഭൂവുർ അഭിസംബാധാഃ കുതൂഹലജനൈർ വൃതാഃ
16 ജനവൃന്ദോർമിസംഘർഷഹർഷസ്വനവതസ് തദാ
  ബഭൂവ രാജമാർഗസ്യ സാഗരസ്യേവ നിസ്വനഃ
17 സിക്തസംമൃഷ്ടരഥ്യാ ഹി തദ് അഹർ വനമാലിനീ
  ആസീദ് അയോധ്യാ നഗരീ സമുച്ഛ്രിതഗൃഹധ്വജാ
18 തദാ ഹ്യ് അയോധ്യാ നിലയഃ സസ്ത്രീബാലാബലോ ജനഃ
  രാമാഭിഷേകം ആകാങ്ക്ഷന്ന് ആകാങ്ക്ഷന്ന് ഉദയം രവേഃ
19 പ്രജാലങ്കാരഭൂതം ച ജനസ്യാനന്ദവർധനം
  ഉത്സുകോ ഽഭൂജ് ജനോ ദ്രഷ്ടും തം അയോധ്യാ മഹോത്സവം
20 ഏവം തം ജനസംബാധം രാജമാർഗം പുരോഹിതഃ
  വ്യൂഹന്ന് ഇവ ജനൗഘം തം ശനൈ രാജ കുലം യയൗ
21 സിതാഭ്രശിഖരപ്രഖ്യം പ്രാസദം അധിരുഹ്യ സഃ
  സമിയായ നരേന്ദ്രേണ ശക്രേണേവ ബൃഹസ്പതിഃ
22 തം ആഗതം അഭിപ്രേക്ഷ്യ ഹിത്വാ രാജാസനം നൃപഃ
  പപ്രച്ഛ സ ച തസ്മൈ തത് കൃതം ഇത്യ് അഭ്യവേദയത്
23 ഗുരുണാ ത്വ് അഭ്യനുജ്ഞാതോ മനുജൗഘം വിസൃജ്യ തം
  വിവേശാന്തഃപുരം രാജാ സിംഹോ ഗിരിഗുഹാം ഇവ
24 തദ് അഗ്ര്യവേഷപ്രമദാജനാകുലം; മഹേന്ദ്രവേശ്മപ്രതിമം നിവേശനം
  വ്യദീപയംശ് ചാരു വിവേശ പാർഥിവഃ; ശശീവ താരാഗണസങ്കുലം നഭഃ