രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം/അധ്യായം6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം6

1 ഗതേ പുരോഹിതേ രാമഃ സ്നാതോ നിയതമാനസഃ
 സഹ പത്ന്യാ വിശാലാക്ഷ്യാ നാരായണം ഉപാഗമത്
2 പ്രഗൃഹ്യ ശിരസാ പാത്രീം ഹവിഷോ വിധിവത് തദാ
 മഹതേ ദൈവതായാജ്യം ജുഹാവ ജ്വലിതേ ഽനലേ
3 ശേഷം ച ഹവിഷസ് തസ്യ പ്രാശ്യാശാസ്യാത്മനഃ പ്രിയം
 ധ്യായൻ നാരായണം ദേവം സ്വാസ്തീർണേ കുശസംസ്തരേ
4 വാഗ്യതഃ സഹ വൈദേഹ്യാ ഭൂത്വാ നിയതമാനസഃ
 ശ്രീമത്യ് ആയതനേ വിഷ്ണോഃ ശിശ്യേ നരവരാത്മജഃ
5 ഏകയാമാവശിഷ്ടായാം രാത്ര്യാം പ്രതിവിബുധ്യ സഃ
 അലങ്കാരവിധിം കൃത്സ്നം കാരയാം ആസ വേശ്മനഃ
6 തത്ര ശൃണ്വൻ സുഖാ വാചഃ സൂതമാഗധബന്ദിനാം
 പൂർവാം സന്ധ്യാം ഉപാസീനോ ജജാപ യതമാനസഃ
7 തുഷ്ടാവ പ്രണതശ് ചൈവ ശിരസാ മധുസൂദനം
 വിമലക്ഷൗമസംവീതോ വാചയാം ആസ ച ദ്വിജാൻ
8 തേഷാം പുണ്യാഹഘോഷോ ഽഥ ഗംഭീരമധുരസ് തദാ
 അയോധ്യാം പൂരയാം ആസ തൂര്യഘോഷാനുനാദിതഃ
9 കൃതോപവാസം തു തദാ വൈദേഹ്യാ സഹ രാഘവം
 അയോധ്യാ നിലയഃ ശ്രുത്വാ സർവഃ പ്രമുദിതോ ജനഃ
10 തതഃ പൗരജനഃ സർവഃ ശ്രുത്വാ രാമാഭിഷേചനം
  പ്രഭാതാം രജനീം ദൃഷ്ട്വാ ചക്രേ ശോഭാം പരാം പുനഃ
11 സിതാഭ്രശിഖരാഭേഷു ദേവതായതനേഷു ച
  ചതുഷ്പഥേഷു രഥ്യാസു ചൈത്യേഷ്വ് അട്ടാലകേഷു ച
12 നാനാപണ്യസമൃദ്ധേഷു വണിജാം ആപണേഷു ച
  കുടുംബിനാം സമൃദ്ധേഷു ശ്രീമത്സു ഭവനേഷു ച
13 സഭാസു ചൈവ സർവാസു വൃക്ഷേഷ്വ് ആലക്ഷിതേഷു ച
  ധ്വജാഃ സമുച്ഛ്രിതാശ് ചിത്രാഃ പതാകാശ് ചാഭവംസ് തദാ
14 നടനർതകസംഘാനാം ഗായകാനാം ച ഗായതാം
  മനഃകർണസുഖാ വാചഃ ശുശ്രുവുശ് ച തതസ് തതഃ
15 രാമാഭിഷേകയുക്താശ് ച കഥാശ് ചക്രുർ മിഥോ ജനാഃ
  രാമാഭിഷേകേ സമ്പ്രാപ്തേ ചത്വരേഷു ഗൃഹേഷു ച
16 ബാലാ അപി ക്രീഡമാനാ ഗൃഹദ്വാരേഷു സംഘശഃ
  രാമാഭിഷേകസംയുക്താശ് ചക്രുർ ഏവ മിഥഃ കഥാഃ
17 കൃതപുഷ്പോപഹാരശ് ച ധൂപഗന്ധാധിവാസിതഃ
  രാജമാർഗഃ കൃതഃ ശ്രീമാൻ പൗരൈ രാമാഭിഷേചനേ
18 പ്രകാശീകരണാർഥം ച നിശാഗമനശങ്കയാ
  ദീപവൃക്ഷാംസ് തഥാ ചക്രുർ അനു രഥ്യാസു സർവശഃ
19 അലങ്കാരം പുരസ്യൈവം കൃത്വാ തത് പുരവാസിനഃ
  ആകാങ്ക്ഷമാണാ രാമസ്യ യൗവരാജ്യാഭിഷേചനം
20 സമേത്യ സംഘശഃ സർവേ ചത്വരേഷു സഭാസു ച
  കഥയന്തോ മിഥസ് തത്ര പ്രശശംസുർ ജനാധിപം
21 അഹോ മഹാത്മാ രാജായം ഇക്ഷ്വാകുകുലനന്ദനഃ
  ജ്ഞാത്വാ യോ വൃദ്ധം ആത്മാനം രാമം രാജ്യേ ഽഹ്ബിഷേക്ഷ്യതി
22 സർവേ ഹ്യ് അനുഗൃഹീതാഃ സ്മ യൻ നോ രാമോ മഹീപതിഃ
  ചിരായ ഭവിതാ ഗോപ്താ ദൃഷ്ടലോകപരാവരഃ
23 അനുദ്ധതമനാ വിദ്വാൻ ധർമാത്മാ ഭ്രാതൃവത്സലഃ
  യഥാ ച ഭ്രാതൃഷു സ്നിഗ്ധസ് തഥാസ്മാസ്വ് അപി രാഘവഃ
24 ചിരം ജീവതു ധർമാത്മാ രാജാ ദശരഥോ ഽനഘഃ
  യത്പ്രസാദേനാഭിഷിക്തം രാമം ദ്രക്ഷ്യാമഹേ വയം
25 ഏവംവിധം കഥയതാം പൗരാണാം ശുശ്രുവുസ് തദാ
  ദിഗ്ഭ്യോ ഽപി ശ്രുതവൃത്താന്താഃ പ്രാപ്താ ജാനപദാ ജനാഃ
26 തേ തു ദിഗ്ഭ്യഃ പുരീം പ്രാപ്താ ദ്രഷ്ടും രാമാഭിഷേചനം
  രാമസ്യ പൂരയാം ആസുഃ പുരീം ജാനപദാ ജനാഃ
27 ജനൗഘൈസ് തൈർ വിസർപദ്ഭിഃ ശുശ്രുവേ തത്ര നിസ്വനഃ
  പർവസൂദീർണവേഗസ്യ സാഗരസ്യേവ നിസ്വനഃ
28 തതസ് തദ് ഇന്ദ്രക്ഷയസംനിഭം പുരം; ദിദൃക്ഷുഭിർ ജാനപദൈർ ഉപാഗതൈഃ
  സമന്തതഃ സസ്വനം ആകുലം ബഭൗ; സമുദ്രയാദോഭിർ ഇവാർണവോദകം