രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം/അധ്യായം15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം15

1 സ രാമോ രഥം ആസ്ഥായ സമ്പ്രഹൃഷ്ടസുഹൃജ്ജനഃ
 അപശ്യൻ നഗരം ശ്രീമാൻ നാനാജനസമാകുലം
2 സ ഗൃഹൈർ അഭ്രസങ്കാശൈഃ പാണ്ഡുരൈർ ഉപശോഭിതം
 രാജമാർഗം യയൗ രാമോ മധ്യേനാഗരുധൂപിതം
3 ശോഭമാനം അസംബാധം തം രാജപഥം ഉത്തമം
 സംവൃതം വിവിധൈഃ പണ്യൈർ ഭക്ഷ്യൈർ ഉച്ചാവചൈർ അപി
4 ആശീർവാദാൻ ബഹൂഞ് ശൃണ്വൻ സുഹൃദ്ഭിഃ സമുദീരിതാൻ
 യഥാർഹം ചാപി സമ്പൂജ്യ സർവാൻ ഏവ നരാൻ യയൗ
5 പിതാമഹൈർ ആചരിതം തഥൈവ പ്രപിതാമഹൈഃ
 അദ്യോപാദായ തം മാർഗം അഭിഷിക്തോ ഽനുപാലയ
6 യഥാ സ്മ ലാലിതാഃ പിത്രാ യഥാ പൂർവൈഃ പിതാമഹൈഃ
 തതഃ സുഖതരം സർവേ രാമേ വത്സ്യാമ രാജനി
7 അലം അദ്യ ഹി ഭുക്തേന പരമാർഥൈർ അലം ച നഃ
 യഥാ പശ്യാമ നിര്യാന്തം രാമം രാജ്യേ പ്രതിഷ്ഠിതം
8 അതോ ഹി ന പ്രിയതരം നാന്യത് കിം ചിദ് ഭവിഷ്യതി
 യഥാഭിഷേകോ രാമസ്യ രാജ്യേനാമിതതേജസഃ
9 ഏതാശ് ചാന്യാശ് ച സുഹൃദാം ഉദാസീനഃ കഥാഃ ശുഭാഃ
 ആത്മസമ്പൂജനീഃ ശൃണ്വൻ യയൗ രാമോ മഹാപഥം
10 ന ഹി തസ്മാൻ മനഃ കശ് ചിച് ചക്ഷുഷീ വാ നരോത്തമാത്
  നരഃ ശക്നോത്യ് അപാക്രഷ്ടും അതിക്രാന്തേ ഽപി രാഘവേ
11 സർവേഷാം സ ഹി ധർമാത്മാ വർണാനാം കുരുതേ ദയാം
  ചതുർണാം ഹി വയഃസ്ഥാനാം തേന തേ തം അനുവ്രതാഃ
12 സ രാജകുലം ആസാദ്യ മഹേന്ദ്രഭവനോപമം
  രാജപുത്രഃ പിതുർ വേശ്മ പ്രവിവേശ ശ്രിയാ ജ്വലൻ
13 സ സർവാഃ സമതിക്രമ്യ കക്ഷ്യാ ദശരഥാത്മജഃ
  സംനിവർത്യ ജനം സർവം ശുദ്ധാന്തഃപുരം അഭ്യഗാത്
14 തതഃ പ്രവിഷ്ടേ പിതുർ അന്തികം തദാ; ജനഃ സ സർവോ മുദിതോ നൃപാത്മജേ
  പ്രതീക്ഷതേ തസ്യ പുനഃ സ്മ നിർഗമം; യഥോദയം ചന്ദ്രമസഃ സരിത്പതിഃ