രാജയോഗം (കുമാരനാശാൻ)/അനുബന്ധങ്ങൾ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാജയോഗം (കുമാരനാശാൻ)
രചന:കുമാരനാശാൻ
അനുബന്ധങ്ങൾ

അനുബന്ധങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]

  1. ശ്വേതശ്വരോപനിഷത്
  2. ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്[1]
  3. സാംഖ്യസൂത്രങ്ങൾ
  4. വ്യാസസൂത്രങ്ങൾകുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]


  1. ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ നിന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്