മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം/അധ്യായം24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം24

1 [ഗ്]
     സോമദത്തസുതം പശ്യ യുയുധാനേന പാതിതം
     വിതുദ്യമാനം വിഹഗൈർ ബഹുഭിർ മാധവാന്തികേ
 2 പുത്രശോകാഭിസന്തപ്തഃ സോമദത്തോ ജനാർദന
     യുയുധാനം മഹേഷ്വാസം ഗർഹയന്ന് ഇവ ദൃശ്യതേ
 3 അസൗ തു ഭൂരിശ്രവസോ മാതാ ശോകപരിപ്ലുതാ
     ആശ്വാസയതി ഭർതാരം സോമദത്തം അനിന്ദിതാ
 4 ദിഷ്ട്യാ നേദം മഹാരാജ ദാരുണം ഭരതക്ഷയം
     കുരു സങ്ക്രന്ദനം ഘോരം യുഗാന്തം അനുപശ്യസി
 5 ദിഷ്ട്യാ യൂപധ്വജം വീരം പുത്രം ഭൂരിസഹസ്രദം
     അനേകക്രതുയജ്വാനാം നിഹതം നാദ്യ പശ്യസി
 6 ദിഷ്ട്യാ സ്നുഷാണാം ആക്രന്ദേ ഘോരം വിലപിതം ബഹു
     ന ശൃണോഷി മഹാരാജ സാരസീനാം ഇവാർണവേ
 7 ഏകവസ്ത്രാനുസംവീതാഃ പ്രകീർണാസിത മൂർധജാഃ
     സ്നുഷാസ് തേ പരിധാവന്തി ഹതാപത്യാ ഹതേശ്വരാഃ
 8 ശ്വാപദൈർ ഭക്ഷ്യമാണം ത്വം അഹോ ദിഷ്ട്യാ ന പശ്യസി
     ഛിന്നബാഹും നരവ്യാഘ്രം അർജുനേന നിപാതിതം
 9 ശലം വിനിഹതം സംഖ്യേ ഭൂരിശ്രവസം ഏവ ച
     സ്നുഷാശ് ച വിധവാഃ സർവാ ദിഷ്ട്യാ നാദ്യേഹ പശ്യസി
 10 ദിഷ്ട്യാ തത് കാഞ്ചനം ഛത്രം യൂപകേതോർ മഹാത്മനഃ
    വിനികീർണം രഥോപസ്ഥേ സൗമദത്തേർ ന പശ്യസി
11 അമൂസ് തു ഭൂരിശ്രവസോ ഭാര്യാഃ സാത്യകിനാ ഹതം
    പരിവാര്യാനുശോചന്തി ഭർതാരം അസിതേക്ഷണാഃ
12 ഏതാ വിലപ്യ ബഹുലം ഭർതൃശോകേന കർശിതാഃ
    പതന്ത്യ് അഭിമുഖാ ഭൂമൗ കൃപണം ബത കേശവ
13 ബീഭത്സുർ അതിബീഭത്സം കർമേദം അകരോത് കഥം
    പ്രമത്തസ്യ യദ് അച്ഛൈത്സീദ് ബാഹും ശൂരസ്യ യജ്വനഃ
14 തതഃ പാപതരം കർമകൃതവാൻ അപി സാത്യകിഃ
    യസ്മാത് പ്രായോപവിഷ്ടസ്യ പ്രാഹാർഷീത് സംശിതാത്മനഃ
15 ഏകോ ദ്വാഭ്യാം ഹതഃ ശേഷേ ത്വം അധർമേണ ധാർമികഃ
    ഇതി യൂപധ്വജസ്യൈതാഃ സ്ത്രിയഃ ക്രോശന്തി മാധവ
16 ഭാര്യാ യൂപധ്വജസ്യൈഷാ കരസംമിതമധ്യമാ
    കൃത്വോത്സംഗേ ഭുജം ഭർതുഃ കൃപണം പര്യദേവയത്
17 അയം സ രശനോത്കർഷീ പീനസ്തന വിമർദനഃ
    നാഭ്യൂരുജഘനസ്പർശീ നീവീ വിസ്രംസനഃ കരഃ
18 വാസുദേവസ്യ സാംനിധ്യേ പാർഥേനാക്ലിഷ്ട കർമണാ
    യുധ്യതഃ സമരേ ഽന്യേന പ്രമത്തസ്യ നിപാതിതഃ
19 കിം നു വക്ഷ്യസി സംസത്സു കഥാസു ച ജനാർദന
    അർജുനസ്യ മഹത് കർമ സ്വയം വാ സ കിരീടവാൻ
20 ഇത്യ് ഏവം ഗർഹയിത്വൈഷാ തൂഷ്ടീം ആസ്തേ വരാംഗനാ
    താം ഏതാം അനുശോചന്തി സപത്ന്യഃ സ്വാം ഇവ സ്നുഷാം
21 ഗാന്ധാരരാജഃ ശകുനിർ ബലവാൻ സത്യവിക്രമഃ
    നിഹതഃ സഹദേവേന ഭാഗിനേയേന മാതുലഃ
22 യഃ പുരാ ഹേമദണ്ഡാഭ്യാം വ്യജനാഭ്യാം സ്മ വീജ്യതേ
    സ ഏഷ പക്ഷിഭിഃ പക്ഷൈഃ ശയാന ഉപവീജ്യതേ
23 യഃ സ്മ രൂപാണി കുരുതേ ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
    തസ്യ മായാവിനോ മായാ ദഗ്ധാഃ പാണ്ഡവ തേജസാ
24 മായയാ നികൃതിപ്രജ്ഞോ ജിതവാൻ യോ യുധിഷ്ഠിരം
    സഭായാം വിപുലം രാജ്യം സ പുനർ ജീവിതം ജിതഃ
25 ശകുന്താഃ ശകുനിം കൃഷ്ണ സമന്താത് പര്യുപാസതേ
    കിതവം മമ പുത്രാണാം വിനാശായോപശിക്ഷിതം
26 ഏതേനൈതൻ മഹദ് വൈരം പ്രസക്തം പാണ്ഡവൈഃ സഹ
    വധായ മമ പുത്രാണാം ആത്മനഃ സഗണസ്യ ച
27 യഥൈവ മമ പുത്രാണാം ലോകാഃ ശസ്ത്രജിതാഃ പ്രഭോ
    ഏവം അസ്യാപി ദുർബുദ്ധേർ ലോകാഃ ശസ്ത്രേണ വൈ ജിതാഃ
28 കഥം ച നായം തത്രാപി പുത്രാൻ മേ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ
    വിരോധയേദ് ഋജു പ്രജ്ഞാൻ അനൃജുർ മധുസൂദന