മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം7

1 [ൻ]
     ശക്രസ്യ തു സഭാ ദിവ്യാ ഭാസ്വരാ കർമഭിർ ജിതാ
     സ്വയം ശക്രേണ കൗരവ്യ നിർമിതാർക സമപ്രഭാ
 2 വിസ്തീർണാ യോജനശതം ശതം അധ്യർധം ആയതാ
     വൈഹായസീ കാമഗമാ പഞ്ചയോജനം ഉച്ഛ്രിതാ
 3 ജരാ ശോകക്ലമാപേതാ നിരാതങ്കാ ശിവാ ശുഭാ
     വേശ്മാസനവതീ രമ്യാ ദിവ്യപാദപ ശോഭിതാ
 4 തസ്യാം ദേവേശ്വരഃ പാർഥ സഭായാം പരമാസനേ
     ആസ്തേ ശച്യാ മഹേന്ദ്രാണ്യാ ശ്രിയാ ലക്ഷ്മ്യാ ച ഭാരത
 5 ബിഭ്രദ് വപുർ അനിർദേശ്യം കിരീടീ ലോഹിതാംഗദഃ
     വിരജോഽംബരശ് ചിത്രമാല്യോ ഹ്രീകീർതിദ്യുതിഭിഃ സഹ
 6 തസ്യാം ഉപാസതേ നിത്യം മഹാത്മാനം ശതക്രതും
     മരുതഃ സർവതോ രാജൻ സർവേ ച ഗൃഹമേധിനഃ
     സിദ്ധാ ദേവർഷയശ് ചൈവ സാധ്യാ ദേവഗണാസ് തഥാ
 7 ഏതേ സാനുചരാഃ സർവേ ദിവ്യരൂപാഃ സ്വലങ്കൃതാഃ
     ഉപാസതേ മഹാത്മാനം ദേവരാജം അരിന്ദമം
 8 തഥാ ദേവർഷയഃ സർവേ പാർഥ ശക്രം ഉപാസതേ
     അമലാ ധൂതപാപ്മാനോ ദീപ്യമാനാ ഇവാഗ്നയഃ
     തേജസ്വിനഃ സോമയുജോ വിപാപാ വിഗതക്ലമാഃ
 9 പരാശരഃ പർവതശ് ച തഥാ സാവർണി ഗാലവൗ
     ശംഖശ് ച ലിഖിതശ് ചൈവ തഥാ ഗൗര ശിരാ മുനിഃ
 10 ദുർവാസാശ് ച ദീർഘതപാ യാജ്ഞവൽക്യോ ഽഥ ഭാലുകിഃ
    ഉദ്ദാലകഃ ശ്വേതകേതുസ് തഥാ ശാട്യായനഃ പ്രഭുഃ
11 ഹവിഷ്മാംശ് ച ഗവിഷ്ഠശ് ച ഹരിശ് ചന്ദ്രശ് ച പാർഥിവഃ
    ഹൃദ്യശ് ചോദര ശാണ്ഡില്യഃ പാരാശര്യഃ കൃഷീ ഹ്വലഃ
12 വാതസ്കന്ധോ വിശാഖശ് ച വിധാതാ കാല ഏവ ച
    അനന്ത ദന്തസ് ത്വഷ്ടാ ച വിശ്വകർമാ ച തുംബുരുഃ
13 അയോനിജാ യോനിജാശ് ച വായുഭക്ഷാ ഹുതാശിനഃ
    ഈശാനം സർവലോകസ്യ വജ്രിണം സമുപാസതേ
14 സഹദേവഃ സുനീഥശ് ച വാൽമീകിശ് ച മഹാതപാഃ
    സമീകഃ സത്യവാംശ് ചൈവ പ്രചേതാഃ സത്യസംഗരഃ
15 മേധാതിഥിർ വാമദേവഃ പുലസ്ത്യഃ പുലഹഃ ക്രതുഃ
    മരുത്തശ് ച മരീചിശ് ച സ്ഥാണുശ് ചാത്രിർ മഹാതപാഃ
16 കക്ഷീവാൻ ഗൗതമസ് താർക്ഷ്യസ് തഥാ വൈശ്വാനരോ മുനിഃ
    മുനിഃ കാലക വൃക്ഷീയ ആശ്രാവ്യോ ഽഥ ഹിരണ്യദഃ
    സംവർതോ ദേവ ഹവ്യശ് ച വിഷ്വക്സേനശ് ച വീര്യവാൻ
17 ദിവ്യാ ആപസ് തഥൗഷധ്യഃ ശ്രദ്ധാ മേധാ സരസ്വതീ
    അർഥോ ധർമശ് ച കാമശ് ച വിദ്യുതശ് ചാപി പാണ്ഡവ
18 ജലവാഹാസ് തഥാ മേഘാ വായവഃ സ്തനയിത്നവഃ
    പ്രാചീ ദിഗ് യജ്ഞവാഹാശ് ച പാവകാഃ സപ്ത വിംശതിഃ
19 അഗ്നീ ഷോമൗ തഥേന്ദ്രാഗ്നീ മിത്രോ ഽഥ സവിതാര്യമാ
    ഭഗോ വിശ്വേ ച സാധ്യാശ് ച ശുക്രോ മന്ഥീ ച ഭാരത
20 യജ്ഞാശ് ച ദക്ഷിണാശ് ചൈവ ഗ്രഹാഃ സ്തോഭാശ് ച സർവശഃ
    യജ്ഞവാഹാശ് ച യേ മന്ത്രാഃ സർവേ തത്ര സമാസതേ
21 തഥൈവാപ്സരസോ രാജൻ ഗന്ധർവാശ് ച മനോരമാഃ
    നൃത്യവാദിത്രഗീതൈശ് ച ഹാസ്യൈശ് ച വിവിധൈർ അപി
    രമയന്തി സ്മ നൃപതേ ദേവരാജം ശതക്രതും
22 സ്തുതിഭിർ മംഗലൈശ് ചൈവ സ്തുവന്തഃ കർമഭിസ് തഥാ
    വിക്രമൈശ് ച മഹാത്മാനം ബലവൃത്രനിഷൂദനം
23 ബ്രഹ്മ രാജർഷയഃ സർവേ സർവേ ദേവർഷയസ് തഥാ
    വിമാനൈർ വിവിധൈർ ദിവ്യൈർ ഭ്രാജമാനൈർ ഇവാഗ്നിഭിഃ
24 സ്രഗ്വിണോ ഭൂഷിതാശ് ചാന്യേ യാന്തി ചായാന്തി ചാപരേ
    ബൃഹസ്പതിശ് ച ശുക്രശ് ച തസ്യാം ആയയതുഃ സഹ
25 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവോ യതാത്മാനോ യതവ്രതാഃ
    വിമാനൈശ് ചന്ദ്രസങ്കാശൈഃ സോമവത് പ്രിയദർശനാഃ
    ബ്രഹ്മണോ വചനാദ് രാജൻ ഭൃഗുഃ സപ്തർഷയസ് തഥാ
26 ഏഷാ സഭാ മയാ രാജൻ ദൃഷ്ടാ പുഷ്കര മാലിനീ
    ശതക്രതോർ മഹാരാജ യാമ്യാം ശൃണു മമാനഘ