മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം6

1 [വ്]
     സമ്പൂജ്യാഥാഭ്യനുജ്ഞാതോ മഹർഷേർ വചനാത് പരം
     പ്രത്യുവാചാനുപൂർവ്യേണ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
 2 ഭഗവൻ ന്യായ്യം ആഹൈതം യഥാവദ് ധർമനിശ്ചയം
     യഥാശക്തി യഥാന്യായം ക്രിയതേ ഽയം വിധിർ മയാ
 3 രാജഭിർ യദ് യഥാ കാര്യം പുരാ തത് തൻ ന സംശയഃ
     യഥാന്യായോപനീതാർഥം കൃതം ഹേതുമദ് അർഥവത്
 4 വയം തു സത്പഥം തേഷാം യാതും ഇച്ഛാമഹേ പ്രഭോ
     ന തു ശക്യം തഥാ ഗന്തും യഥാ തൈർ നിയതാത്മഭിഃ
 5 ഏവം ഉക്ത്വാ സ ധർമാത്മാ വാക്യം തദ് അഭിപൂജ്യ ച
     മുഹൂർതാത് പ്രാപ്തകാലം ച ദൃഷ്ട്വാ ലോകചരം മുനിം
 6 നാരദം സ്വസ്ഥം ആസീനം ഉപാസീനോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     അപൃച്ഛത് പാണ്ഡവസ് തത്ര രാജമധ്യേ മഹാമതിഃ
 7 ഭവാൻ സഞ്ചരതേ ലോകാൻ സദാ നാനാവിധാൻ ബഹൂൻ
     ബ്രഹ്മണാ നിർമിതാൻ പൂർവം പ്രേക്ഷമാണോ മനോജവഃ
 8 ഈദൃശീ ഭവതാ കാ ചിദ് ദൃഷ്ടപൂർവാ സഭാ ക്വ ചിത്
     ഇതോ വാ ശ്രേയസീ ബ്രഹ്മംസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ പൃച്ഛതഃ
 9 തച് ഛ്രുത്വാ നാരദസ് തസ്യ ധർമരാജസ്യ ഭാഷിതം
     പാണ്ഡവം പ്രത്യുവാചേദം സ്മയൻ മധുരയാ ഗിരാ
 10 മാനുഷേഷു ന മേ താത ദൃഷ്ടപൂർവാ ന ച ശ്രുതാ
    സഭാ മണിമയീ രാജൻ യഥേയം തവ ഭാരത
11 സഭാം തു പിതൃരാജസ്യ വരുണസ്യ ച ധീമതഃ
    കഥയിഷ്യേ തഥേന്ദ്രസ്യ കൈലാസനിലയസ്യ ച
12 ബ്രഹ്മണശ് ച സഭാം ദിവ്യാം കഥയിഷ്യേ ഗതക്ലമാം
    യദി തേ ശ്രവണേ ബുദ്ധിർ വർതതേ ഭരതർഷഭ
13 നാരദേനൈവം ഉക്തസ് തു ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    പ്രാഞ്ജലിർ ഭ്രാതൃഭിഃ സാർധം തൈശ് ച സർവൈർ നൃപൈർ വൃതഃ
14 നാരദം പ്രത്യുവാചേദം ധർമരാജോ മഹാമനാഃ
    സഭാഃ കഥയ താഃ സർവാഃ ശ്രോതും ഇച്ഛാമഹേ വയം
15 കിം ദ്രവ്യാസ് താഃ സഭാ ബ്രഹ്മൻ കിം വിസ്താരാഃ കിം ആയതാഃ
    പിതാമഹം ച കേ തസ്യാം സഭായാം പര്യുപാസതേ
16 വാസവം ദേവരാജം ച യമം വൈവസ്വതം ച കേ
    വരുണം ച കുബേരം ച സഭായാം പര്യുപാസതേ
17 ഏതത് സർവം യഥാതത്ത്വം ദേവർഷേ വദതസ് തവ
    ശ്രോതും ഇച്ഛാമ സഹിതാഃ പരം കൗതൂഹലം ഹി നഃ
18 ഏവം ഉക്തഃ പാണ്ഡവേന നാരദഃ പ്രത്യുവാച തം
    ക്രമേണ രാജൻ ദിവ്യാസ് താഃ ശ്രൂയന്താം ഇഹ നഃ സഭാഃ