മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം69

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം69

1 [യ്]
     ആമന്ത്രയാമി ഭരതാംസ് തഥാ വൃദ്ധം പിതാ മഹം
     രാജാനം സോമദത്തം ച മഹാരാജം ച ബാഹ്ലികം
 2 ദ്രോണം കൃപം നൃപാംശ് ചാന്യാൻ അശ്വത്ഥാമാനം ഏവ ച
     വിദുരം ധൃതരാഷ്ട്രം ച ധാർതരാഷ്ട്രാംശ് ച സർവശഃ
 3 യുയുത്സും സഞ്ജയം ചൈവ തഥൈവാന്യാൻ സഭാ സദഃ
     സർവാൻ ആമന്ത്ര്യ ഗച്ഛാമി ദ്രഷ്ടാസ്മി പുനർ ഏത്യ വഃ
 4 [വ്]
     ന ച കിം ചിത് തദോചുസ് തേ ഹ്രിയാ സന്തോ യുധിഷ്ഠിരം
     മനോഭിർ ഏവ കല്യാണം ദധ്യുസ് തേ തസ്യ ധീമതഃ
 5 [വി]
     ആര്യാ പൃഥാ രാജപുത്രീ നാരണ്യം ഗന്തും അർഹതി
     സുകുമാരീ ച വൃദ്ധാ ച നിത്യം ചൈവ സുഖോചിതാ
 6 ഇഹ വത്സ്യതി കല്യാണീ സത്കൃതാ മമ വേശ്മനി
     ഇതി പാർഥാ വിജാനീധ്വം അഗദം വോ ഽസ്തു സർവശഃ
 7 യുധിഷ്ഠിര വിജാനീഹി മമേദം ഭരതർഷഭ
     നാധർമേണ ജിതഃ കശ് ചിദ് വ്യഥതേ വൈ പരാജയാത്
 8 ത്വം വൈ ധർമാൻ വിജാനീഷേ യുധാം വേത്താ ധനഞ്ജയഃ
     ഹന്താരീണാം ഭീമസേനോ നകുലസ് ത്വ് അർഥസംഗ്രഹീ
 9 സംയന്താ സഹദേവസ് തു ധൗമ്യോ ബ്രഹ്മവിദ് ഉത്തമഃ
     ധർമാർഥകുശലാ ചൈവ ദ്രൗപദീ ധർമചാരിണീ
 10 അന്യോന്യസ്യ പ്രിയാഃ സർവേ തഥൈവ പ്രിയവാദിനഃ
    പരൈർ അഭേദ്യാഃ സന്തുഷ്ടാഃ കോ വോ ന സ്പൃഹയേദ് ഇഹ
11 ഏഷ വൈ സർവകല്യാണഃ സമാധിസ് തവ ഭാരത
    നൈനം ശത്രുർ വിഷഹതേ ശക്രേണാപി സമോ ഽച്യുത
12 ഹിമവത്യ് അനുശിഷ്ടോ ഽസി മേരുസാവർണിനാ പുരാ
    ദ്വൈപായനേന കൃഷ്ണേന നഗരേ വാരണാവതേ
13 ഭൃഗുതുംഗേ ച രാമേണ ദൃഷദ്വത്യാം ച ശംഭുനാ
    അശ്രൗഷീർ അസിതസ്യാപി മഹർഷേർ അഞ്ജനം പ്രതി
14 ദ്രഷ്ടാ സദാ നാരദസ്യ ധൗമ്യസ് തേ ഽയം പുരോഹിതഃ
    മാ ഹാർഷീഃ സാമ്പരായേ ത്വം ബുദ്ധിം താം ഋഷിപൂജിതാം
15 പുരൂരവസം ഐലം ത്വം ബുദ്ധ്യാ ജയസി പാണ്ഡവ
    ശക്ത്യാ ജയസി രാജ്ഞോ ഽന്യാൻ ഋഷീൻ ധർമോപസേവയാ
16 ഐന്ദ്രേ ജയേ ധൃതമനാ യാമ്യേ കോപവിധാരണേ
    വിസർഗേ ചൈവ കൗബേരേ വാരുണേ ചൈവ സംയമേ
17 ആത്മപ്രദാനം സൗമ്യ ത്വം അദ്ഭ്യശ് ചൈവോപജീവനം
    ഭൂമേഃ ക്ഷമാ ച തേജോ ച സമഗ്രം സൂര്യമണ്ഡലാത്
18 വായോർ ബലം വിദ്ധി സ ത്വം ഭൂതേഭ്യശ് ചാത്മസംഭവം
    അഗദം വോ ഽസ്തു ഭദ്രം വോ ദ്രക്ഷ്യാമി പുനരാഗതാൻ
19 ആപദ് ധർമാർഥകൃച്ഛ്രേഷു സർവകാര്യേഷു വാ പുനഃ
    യഥാവത് പ്രതിപദ്യേഥാഃ കാലേ കാലേ യുധിഷ്ഠിര
20 ആപൃഷ്ടോ ഽസീഹ കൗന്തേയ സ്വസ്തി പ്രാപ്നുഹി ഭാരത
    കൃതാർഥം സ്വസ്തിമന്തം ത്വാം ദ്രക്ഷ്യാമഃ പുനരാഗതം
21 [വ്]
    ഏവം ഉക്തസ് തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ പാണ്ഡവഃ സത്യവിക്രമഃ
    ഭീഷ്മദ്രോണൗ നമസ്കൃത്യ പ്രാതിഷ്ഠത യുധിഷ്ഠിരഃ