മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം55

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം55

1 [വിദുര]
     മഹാരാജ വിജാനീഹി യത് ത്വാം വക്ഷ്യാമി തച് ഛൃണു
     മുമൂർഷോർ ഔഷധം ഇവ ന രോചേതാപി തേ ശ്രുതം
 2 യദ് വൈ പുരാ ജാതമാത്രോ രുരാവ; ഗോമായുവദ് വിസ്വരം പാപചേതാഃ
     ദുര്യോധനോ ഭാരതാനാം കുലഘ്നഃ; സോ ഽയം യുക്തോ ഭവിതാ കാലഹേതുഃ
 3 ഗൃഹേ വസന്തം ഗോമായും ത്വം വൈ മത്വാ ന ബുധ്യസേ
     ദുര്യോധനസ്യ രൂപേണ ശൃണു കാവ്യാം ഗിരം മമ
 4 മധു വൈ മാധ്വികോ ലബ്ധ്വാ പ്രപാതം നാവബുധ്യതേ
     ആരുഹ്യ തം മജ്ജതി വാ പതനം വാധിഗച്ഛതി
 5 സോ ഽയം മത്തോ ഽക്ഷദേവേന മധുവൻ ന പരീക്ഷതേ
     പ്രപാതം ബുധ്യതേ നൈവ വൈരം കൃത്വാ മഹാരഥൈഃ
 6 വിദിതം തേ മഹാരാജ രാജസ്വ് ഏവാസമഞ്ജസം
     അന്ധകാ യാദവാ ഭോജാഃ സമേതാഃ കംസം അത്യജൻ
 7 നിയോഗാച് ച ഹതേ തസ്മിൻ കൃഷ്ണേനാമിത്ര ഘാതിനാ
     ഏവം തേ ജ്ഞാതയഃ സർവേ മോദമാനാഃ ശതം സമാഃ
 8 ത്വൻ നിയുക്തഃ സവ്യസാചീ നിഗൃഹ്ണാതു സുയോധനം
     നിഗ്രഹാദ് അസ്യ പാപസ്യ മോദന്താം കുരവഃ സുഖം
 9 കാകേനേമാംശ് ചിത്രബർഹാഞ് ശാർദൂലാൻ ക്രോഷ്ടുകേന ച
     ക്രീണീഷ്വ പാണ്ഡവാൻ രാജൻ മാ മജ്ജീഃ ശോകസാഗരേ
 10 ത്യജേത് കുലാർഥേ പുരുഷം ഗ്രാമസ്യാർഥേ കുലം ത്യജേത്
    ഗ്രാമം ജനപദസ്യാർഥേ ആത്മാർഥേ പൃഥിവീം ത്യജേത്
11 സർവജ്ഞഃ സർവഭാവജ്ഞഃ സർവശത്രുഭയം കരഃ
    ഇതി സ്മ ഭാഷതേ കാവ്യോ ജംഭ ത്യാഗേ മഹാസുരാൻ
12 ഹിരണ്യഷ്ഠീവിനഃ കശ് ചിത് പക്ഷിണോ വനഗോചരാൻ
    ഗൃഹേ കില കൃതാവാസാംൽ ലോഭാദ് രാജന്ന് അപീഡയത്
13 സദോപഭോജ്യാംൽ ലോഭാന്ധോ ഹിരണ്യാർഥേ പരന്തപ
    ആയാതിം ച തദാ ത്വം ച ഉഭേ സദ്യോ വ്യനാശയത്
14 തദാത്വ കാമഃ പാണ്ഡൂംസ് ത്വം മാ ദ്രുഹോ ഭരതർഷഭ
    മോഹാത്മാ തപ്യസേ പശ്ചാത് പക്ഷിഹാ പുരുഷോ യഥാ
15 ജാതം ജാതം പാണ്ഡവേഭ്യഃ പുഷ്പം ആദത്സ്വ ഭാരത
    മാലാ കാര ഇവാരാമേ സ്നേഹം കുർവൻ പുനഃ പുനഃ
16 വൃക്ഷാൻ അംഗാരകാരീവ മൈനാൻ ധാക്ഷീഃ സമൂലകാൻ
    മാ ഗമഃ സസുതാമാത്യഃ സബലശ് ച പരാഭവം
17 സമവേതാൻ ഹി കഃ പാർഥാൻ പ്രതിയുധ്യേത ഭാരത
    മരുദ്ഭിഃ സഹിതോ രാജന്ന് അപി സാക്ഷാൻ മരുത്പതിഃ