മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം44

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം44

1 [ഷ്]
     ദുര്യോധന ന തേ ഽമർഷഃ കാര്യഃ പ്രതി യുധിഷ്ഠിരം
     ഭാഗധേയാനി ഹി സ്വാനി പാണ്ഡവാ ഭുഞ്ജതേ സദാ
 2 അനേകൈർ അഭ്യുപായൈശ് ച ത്വയാരബ്ധാഃ പുരാസകൃത്
     വിമുക്താശ് ച നരവ്യാഘ്രാ ഭാഗധേയ പുരസ്കൃതാഃ
 3 തൈർ ലബ്ധാ ദ്രൗപദീ ഭാര്യാ ദ്രുപദശ് ച സുതൈഃ സഹ
     സഹായഃ പൃഥിവീ ലാഭേ വാസുദേവശ് ച വീര്യവാൻ
 4 ലബ്ധശ് ച നാഭിഭൂതോ ഽർഥഃ പിത്ര്യോ ഽംശഃ പൃഥിവീപതേ
     വിവൃദ്ധസ് തേജസാ തേഷാം തത്ര കാ പരിദേവനാ
 5 ധനഞ്ജയേന ഗാണ്ഡീവം അക്ഷയ്യൗ ച മഹേഷുധീ
     ലബ്ധാന്യ് അസ്ത്രാണി ദിവ്യാനി തർപയിത്വാ ഹുതാശനം
 6 തേന കാർമുകമുഖ്യേന ബാഹുവീര്യേണ ചാത്മനഃ
     കൃതാ വശേ മഹീപാലാസ് തത്ര കാ പരിദേവനാ
 7 അഗ്നിദാഹാൻ മയം ചാപി മോക്ഷയിത്വാ സദാനവം
     സഭാം താം കാരയാം ആസ സവ്യസാചീ പരന്തപഃ
 8 തേന ചൈവ മയേനോക്താഃ കിം കരാ നാമ രാക്ഷസാഃ
     വഹന്തി താം സഭാം ഭീമാസ് തത്ര കാ പരിദേവനാ
 9 യച് ചാസഹായതാം രാജന്ന് ഉക്തവാൻ അസി ഭാരത
     തൻ മിഥ്യാ ഭ്രാതരോ ഹീമേ സഹായാസ് തേ മഹാരഥാഃ
 10 ദ്രോണസ് തവ മഹേഷ്വാസഃ സഹ പുത്രേണ ധീമതാ
    സൂതപുത്രശ് ച രാധേയോ ഗൗതമശ് ച മഹാരഥഃ
11 അഹം ച സഹ സോദര്യൈഃ സൗമദത്തിശ് ച വീര്യവാൻ
    ഏതൈസ് ത്വം സഹിതഃ സർവൈർ ജയ കൃത്സ്നാം വസുന്ധരാം
12 [ദ്]
    ത്വയാ ച സഹിതോ രാജന്ന് ഏതൈശ് ചാന്യൈർ മഹാരഥൈഃ
    ഏതാൻ ഏവ വിജേഷ്യാമി യദി ത്വം അനുമന്യസേ
13 ഏതേഷു വിജിതേഷ്വ് അദ്യ ഭവിഷ്യതി മഹീ മമ
    സർവേ ച പൃഥിവീപാലാഃ സഭാ സാ ച മഹാധനാ
14 [ഷ്]
    ധനഞ്ജയോ വാസുദേവോ ഭീമസേനോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    നകുലഃ സഹദേവശ് ച ദ്രുപദശ് ച സഹാത്മ ജൈഃ
15 നൈതേ യുധി ബലാജ് ജേതും ശക്യാഃ സുരഗണൈർ അപി
    മഹാരഥാ മഹേഷ്വാസാഃ കൃതാസ്ത്രാ യുദ്ധദുർമദാഃ
16 അഹം തു തദ് വിജാനാമി വിജേതും യേന ശക്യതേ
    യുധിഷ്ഠിരം സ്വയം രാജംസ് തൻ നിബോധ ജുഷസ്വ ച
17 [ദ്]
    അപ്രമാദേന സുഹൃദാം അന്യേഷാം ച മഹാത്മനാം
    യദി ശക്യാ വിജേതും തേ തൻ മമാചക്ഷ്വ മാതുല
18 [ഷ്]
    ദ്യൂതപ്രിയശ് ച കൗന്തേയോ ന ച ജാനാതി ദേവിതും
    സമാഹൂതശ് ച രാജേന്ദ്രോ ന ശക്ഷ്യതി നിവർതിതും
19 ദേവനേ കുശലശ് ചാഹം ന മേ ഽസ്തി സദൃശോ ഭുവി
    ത്രിഷു ലോകേഷു കൗന്തേയം തം ത്വം ദ്യൂതേ സമാഹ്വയ
20 തസ്യാക്ഷകുശലോ രാജന്ന് ആദാസ്യേ ഽഹം അസംശയം
    രാജ്യം ശ്രിയം ച താം ദീപ്താം ത്വദർഥം പുരുഷർഷഭ
21 ഇദം തു സർവം ത്വം രാജ്ഞേ ദുര്യോധന നിവേദയ
    അനുജ്ഞാതസ് തു തേ പിത്രാ വിജേഷ്യേ തം ന സംശയഃ
22 [ദ്]
    ത്വം ഏവ കുരുമുഖ്യായ ധൃതരാഷ്ട്രായ സൗബല
    നിവേദയ യഥാന്യായം നാഹം ശക്ഷ്യേ നിശംസിതും