മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം36

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം36

1 [വ്]
     ഏവം ഉക്ത്വാ തതോ ഭീഷ്മോ വിരരാമ മഹായശാഃ
     വ്യാജഹാരോത്തരം തത്ര സഹദേവോ ഽർഥവദ് വചഃ
 2 കേശവം കേശി ഹന്താരം അപ്രമേയപരാക്രമം
     പൂജ്യമാനം മയാ യോ വഃ കൃഷ്ണം ന സഹതേ നൃപാഃ
 3 സർവേഷാം ബലിനാം മൂർധ്നി മയേദം നിഹിതം പദം
     ഏവം ഉക്തേ മയാ സമ്യഗ് ഉത്തരം പ്രബ്രവീതു സഃ
 4 മതിമന്തസ് തു യേ കേ ചിദ് ആചാര്യം പിതരം ഗുരും
     അർച്യം അർചിതം അർചാർഹം അനുജാനന്തു തേ നൃപാഃ
 5 തതോ ന വ്യാജഹാരൈഷാം കശ് ചിദ് ബുദ്ധിമതാം സതാം
     മാനിനാം ബലിനാം രാജ്ഞാം മധ്യേ സന്ദർശിതേ പദേ
 6 തതോ ഽപതത് പുഷ്പവൃഷ്ടിഃ സഹദേവസ്യ മൂർധനി
     അദൃശ്യ രൂപാ വാചശ് ചാപ്യ് അബ്രുവൻ സാധു സാധ്വ് ഇതി
 7 ആവിധ്യദ് അജിനം കൃഷ്ണം ഭവിഷ്യദ് ഭൂതജൽപകഃ
     സർവസംശയ നിർമോക്താ നാരദഃ സർവലോകവിത്
 8 തത്രാഹൂതാഗതാഃ സർവേ സുനീഥ പ്രമുഖാ ഗണാഃ
     സമ്പ്രാദൃശ്യന്ത സങ്ക്രുദ്ധാ വിവർണവദനാസ് തഥാ
 9 യുധിഷ്ഠിരാഭിഷേകം ച വാസുദേവസ്യ ചാർഹണം
     അബ്രുവംസ് തത്ര രാജാനോ നിർവേദാദ് ആത്മനിശ്ചയാത്
 10 സുഹൃദ്ഭിർ വാര്യമാണാനാം തേഷാം ഹി വപുർ ആബഭൗ
    ആമിഷാദ് അപകൃഷ്ടാനാം സിംഹാനാം ഇവ ഗർജതാം
11 തം ബലൗഘം അപര്യന്തം രാജസാഗരം അക്ഷയം
    കുർവാണം സമയം കൃഷ്ണോ യുദ്ധായ ബുബുധേ തദാ
12 പൂജയിത്വാ തു പൂജാർഹം ബ്രഹ്മക്ഷത്രം വിശേഷതഃ
    സഹദേവോ നൃണാം ദേവഃ സമാപയത കർമ തത്
13 തസ്മിന്ന് അഭ്യർചിതേ കൃഷ്ണേ സുനീഥഃ ശത്രുകർഷണഃ
    അതിതാമ്രേക്ഷണഃ കോപാദ് ഉവാച മനുജാധിപാൻ
14 സ്ഥിതഃ സേനാപതിർ വോ ഽഹം മന്യധ്വം കിം നു സാമ്പ്രതം
    യുധി തിഷ്ഠാമ സംനഹ്യ സമേതാൻ വൃഷ്ണിപാണ്ഡവാൻ
15 ഇതി സർവാൻ സമുത്സാഹ്യ രാജ്ഞസ് താംശ് ചേദിപുംഗവഃ
    യജ്ഞോപഘാതായ തതഃ സോ ഽമന്ത്രയത രാജഭിഃ