മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം32

1 [വ്]
     പിതാ മഹം ഗുരും ചൈവ പ്രത്യുദ്ഗമ്യ യുധിഷ്ഠിരഃ
     അഭിവാദ്യ തതോ രാജന്ന് ഇദം വചനം അബ്രവീത്
     ഭീഷ്മം ദ്രോണം കൃപം ദ്രൗണിം ദുര്യോധന വിവിംശതീ
 2 അസ്മിൻ യജ്ഞേ ഭവന്തോ മാം അനുഗൃഹ്ണന്തു സർവശഃ
     ഇദം വഃ സ്വം അഹം ചൈവ യദ് ഇഹാസ്തി ധനം മമ
     പ്രീണയന്തു ഭവന്തോ മാം യഥേഷ്ടം അനിയന്ത്രിതാഃ
 3 ഏവം ഉക്ത്വാ സ താൻ സർവാൻ ദീക്ഷിതഃ പാണ്ഡവാഗ്രജഃ
     യുയോജ ഹ യഥായോഗം അധികാരേഷ്വ് അനന്തരം
 4 ഭക്ഷ്യഭോജ്യാധികാരേഷു ദുഃശാസനം അയോജയത്
     പരിഗ്രഹേ ബ്രാഹ്മണാനാം അശ്വത്ഥാമാനം ഉക്തവാൻ
 5 രാജ്ഞാം തു പ്രതിപൂജാർഥം സഞ്ജയം സംന്യയോജയത്
     കൃതാകൃത പരിജ്ഞാനേ ഭീഷ്മദ്രോണൗ മഹാമതീ
 6 ഹിരണ്യസ്യ സുവർണസ്യ രത്നാനാം ചാന്വവേക്ഷണേ
     ദക്ഷിണാനാം ച വൈ ദാനേ കൃപം രാജാ ന്യയോജയത്
     തഥാന്യാൻ പുരുഷവ്യാഘ്രാംസ് തസ്മിംസ് തസ്മിൻ ന്യയോജയത്
 7 ബാഹ്ലികോ ധൃതരാഷ്ട്രശ് ച സോമദത്തോ ജയദ്രഥഃ
     നകുലേന സമാനീതാഃ സ്വാമിവത് തത്ര രേമിരേ
 8 ക്ഷത്താ വ്യയകരസ് ത്വ് ആസീദ് വിദുരഃ സർവധർമവിത്
     ദുര്യോധനസ് ത്വ് അർഹണാനി പ്രതിജഗ്രാഹ സർവശഃ
 9 സർവലോകഃ സമാവൃത്തഃ പിപ്രീഷുഃ ഫലം ഉത്തമം
     ദ്രഷ്ടുകാമഃ സഭാം ചൈവ ധർമരാജം ച പാണ്ഡവം
 10 ന കശ് ചിദ് ആഹരത് തത്ര സഹസ്രാവരം അർഹണം
    രത്നൈശ് ച ബഹുഭിസ് തത്ര ധർമരാജം അവർധയൻ
11 കഥം നു മമ കൗരവ്യോ രത്നദാനൈഃ സമാപ്നുയാത്
    യജ്ഞം ഇത്യ് ഏവ രാജാനഃ സ്പർധമാനാ ദദുർ ധനം
12 ഭവനൈഃ സവിമാനാഗ്രൈഃ സോദർകൈർ ബലസംവൃതൈഃ
    ലോകരാജ വിമാനൈശ് ച ബ്രാഹ്മണാവസഥൈഃ സഹ
13 കൃതൈർ ആവസഥൈർ ദിവ്യൈർ വിമാനപ്രതിമൈസ് തഥാ
    വിചിത്രൈ രത്നവദ്ഭിശ് ച ഋദ്ധ്യാ പരമയാ യുതൈഃ
14 രാജഭിശ് ച സമാവൃത്തൈർ അതീവ ശ്രീസമൃദ്ധിഭിഃ
    അശോഭത സദോ രാജൻ കൗന്തേയസ്യ മഹാത്മനഃ
15 ഋദ്ദ്യാ ച വരുണം ദേവം സ്പർധമാനോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    ഷഡ് അഗ്നിനാഥ യജ്ഞേന സോ ഽയജദ് ദക്ഷിണാവതാ
    സർവാഞ് ജനാൻ സർവകാമൈഃ സമൃദ്ധൈർ സമതർപയത്
16 അന്നവാൻ ബഹുഭക്ഷ്യശ് ച ഭുക്തവജ് ജനസംവൃതഃ
    രത്നോപഹാര കർമണ്യോ ബഭൂവ സ സമാഗമഃ
17 ഇഡാജ്യ ഹോമാഹുതിഭിർ മന്ത്രശിക്ഷാ സമന്വിതൈഃ
    തസ്മിൻ ഹി തതൃപുർ ദേവാസ് തതേ യജ്ഞേ മഹർഷിഭിഃ
18 യഥാ ദേവാസ് തഥാ വിപ്രാ ദക്ഷിണാന്ന മഹാധനൈഃ
    തതൃപുഃ സർവവർണാശ് ച തസ്മിൻ യജ്ഞേ മുദാന്വിതാഃ