മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം29

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം29

1 [വ്]
     നകുലസ്യ തു വക്ഷ്യാമി കർമാണി വിജയം തഥാ
     വാസുദേവ ജിതാം ആശാം യഥാസൗ വ്യജയത് പ്രഭുഃ
 2 നിര്യായ ഖാണ്ഡവ പ്രസ്ഥാത് പ്രതീചീം അഭിതോ ദിശം
     ഉദ്ദിശ്യ മതിമാൻ പ്രായാൻ മഹത്യാ സേനയാ സഹ
 3 സിംഹനാദേന മഹതാ യോധാനാം ഗർജിതേന ച
     രഥനേമി നിനാദൈശ് ച കമ്പയൻ വസുധാം ഇമാം
 4 തതോ ബഹുധനം രമ്യം ഗവാശ്വധനധാന്യവത്
     കാർതികേയസ്യ ദയിതം രോഹീതകം ഉപാദ്രവത്
 5 തത്ര യുദ്ധം മഹദ് വൃത്തം ശൂരൈർ മത്തമയൂരകൈഃ
     മരു ഭൂമിം ച കാർത്സ്ന്യേന തഥൈവ ബഹു ധാന്യകം
 6 ശൈരീഷകം മഹേച്ഛം ച വശേ ചക്രേ മഹാദ്യുതിഃ
     ശിബീംസ് ത്രിഗർതാൻ അംബഷ്ഠാൻ മാലവാൻ പഞ്ച കർപടാൻ
 7 തഥാ മധ്യമികായാംശ് ച വാടധാനാൻ ദ്വിജാൻ അഥ
     പുനശ് ച പരിവൃത്യാഥ പുഷ്കരാരണ്യവാസിനഃ
 8 ഗണാൻ ഉത്സവ സങ്കേതാൻ വ്യജയത് പുരുഷർഷഭ
     സിന്ധുകൂലാശ്രിതാ യേ ച ഗ്രാമണേയാ മഹാബലാഃ
 9 ശൂദ്രാഭീര ഗണാശ് ചൈവ യേ ചാശ്രിത്യ സരസ്വതീം
     വർതയന്തി ച യേ മത്സ്യൈർ യേ ച പർവതവാസിനഃ
 10 കൃത്സ്നം പഞ്ചനദം ചൈവ തഥൈവാപരപര്യടം
    ഉത്തരജ്യോതികം ചൈവ തഥാ വൃണ്ഡാടകം പുരം
    ദ്വാരപാലം ച തരസാ വശേ ചക്രേ മഹാദ്യുതിഃ
11 രമഠാൻ ഹാരഹൂണാംശ് ച പ്രതീച്യാശ് ചൈവ യേ നൃപാഃ
    താൻ സർവാൻ സ വശേ ചക്രേ ശാസനാദ് ഏവ പാണ്ഡവഃ
12 തത്രസ്ഥഃ പ്രേഷയാം ആസ വാസുദേവായ ചാഭിഭുഃ
    സ ചാസ്യ ദശഭീ രാജ്യൈഃ പ്രതിജഗ്രാഹ ശാസനം
13 തതഃ ശാകലം അഭ്യേത്യ മദ്രാണാം പുടഭേദനം
    മാതുലം പ്രീതിപൂർവേണ ശല്യം ചക്രേ വശേ ബലീ
14 സ തസ്മിൻ സത്കൃതോ രാജ്ഞാ സത്കാരാർഹോ വിശാം പതേ
    രത്നാനി ഭൂരീണ്യ് ആദായ സമ്പ്രതസ്ഥേ യുധാം പതിഃ
15 തതഃ സാഗരകുക്ഷിസ്ഥാൻ മ്ലേച്ഛാൻ പരമദാരുണാൻ
    പഹ്ലവാൻ ബർബരാംശ് ചൈവ താൻ സർവാൻ അനയദ് വശം
16 തതോ രത്നാന്യ് ഉപാദായ വശേ കൃത്വാ ച പാർഥിവാൻ
    ന്യവർതത നരശ്രേഷ്ഠോ നകുലശ് ചിത്രമാർഗവിത്
17 കരഭാണാം സഹസ്രാണി കോശം തസ്യ മഹാത്മനഃ
    ഊഹുർ ദശ മഹാരാജ കൃച്ഛ്രാദ് ഇവ മഹാധനം
18 ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥഗതം വീരം അഭ്യേത്യ സ യുധിഷ്ഠിരം
    തതോ മാദ്രീ സുതഃ ശ്രീമാൻ ധനം തസ്മൈ ന്യവേദയത്
19 ഏവം പ്രതീചീം നകുലോ ദിശം വരുണപാലിതാം
    വിജിഗ്യേ വാസുദേവേന നിർജിതാം ഭരതർഷഭഃ