മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം27

1 [വ്]
     തതഃ കുമാര വിഷയേ ശ്രേണിമന്തം അഥാജയത്
     കോസലാധിപതിം ചൈവ ബൃഹദ്ബലം അരിന്ദമഃ
 2 അയോധ്യായാം തു ധർമജ്ഞം ദീർഘപ്രജ്ഞം മഹാബലം
     അജയത് പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠോ നാതിതീവ്രേണ കർമണാ
 3 തതോ ഗോപാല കച്ഛം ച സോത്തമാൻ അപി ചോത്തരാൻ
     മല്ലാനാം അധിപം ചൈവ പാർഥിവം വ്യജയത് പ്രഭുഃ
 4 തതോ ഹിമവതഃ പാർശ്വേ സമഭ്യേത്യ ജരദ് ഗവം
     സർവം അൽപേന കാലേന ദേശം ചക്രേ വശേ ബലീ
 5 ഏവം ബഹുവിധാൻ ദേശാൻ വിജിത്യ പുരുഷർഷഭഃ
     ഉന്നാടം അഭിതോ ജിഗ്യേ കുക്ഷിമന്തം ച പർവതം
     പാണ്ഡവഃ സുമഹാവീര്യോ ബലേന ബലിനാം വരഃ
 6 സ കാശിരാജം സമരേ സുബന്ധം അനിവർതിനം
     വശേ ചക്രേ മഹാബാഹുർ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ
 7 തതഃ സുപാർശ്വം അഭിതസ് തഥാ രാജപതിം ക്രഥം
     യുധ്യമാനം ബലാത് സംഖ്യേ വിജിഗ്യേ പാണ്ഡവർഷഭഃ
 8 തതോ മത്സ്യാൻ മഹാതേജാ മലയാംശ് ച മഹാബലാൻ
     അനവദ്യാൻ ഗയാംശ് ചൈവ പശുഭൂമിം ച സർവശഃ
 9 നിവൃത്യ ച മഹാബാഹുർ മദർവീകം മഹീധരം
     സോപദേശം വിനിർജിത്യ പ്രയയാവ് ഉത്തരാ മുഖഃ
     വത്സഭൂമിം ച കൗന്തേയോ വിജിഗ്യേ ബലവാൻ ബലാത്
 10 ഭർഗാണാം അധിപം ചൈവ നിഷാദാധിപതിം തഥാ
    വിജിഗ്യേ ഭൂമിപാലാംശ് ച മണിമത് പ്രമുഖാൻ ബഹൂൻ
11 തതോ ദക്ഷിണമല്ലാംശ് ച ഭോഗവന്തം ച പാണ്ഡവഃ
    തരസൈവാജയദ് ഭീമോ നാതിതീവ്രേണ കർമണാ
12 ശർമകാൻ വർമകാംശ് ചൈവ സാന്ത്വേനൈവാജയത് പ്രഭുഃ
    വൈദേഹകം ച രാജാനം ജനകം ജഗതീപതിം
    വിജിഗ്യേ പുരുഷവ്യാഘ്രോ നാതിതീവ്രേണ കർമണാ
13 വൈദേഹസ്ഥസ് തു കൗന്തേയ ഇന്ദ്ര പർവതം അന്തികാത്
    കിരാതാനാം അധിപതീൻ വ്യജയത് സപ്ത പാണ്ഡവഃ
14 തതഃ സുഹ്മാൻ പ്രാച്യ സുഹ്മാൻ സമക്ഷാംശ് ചൈവ വീര്യവാൻ
    വിജിത്യ യുധി കൗന്തേയോ മാഗധാൻ ഉപയാദ് ബലീ
15 ദണ്ഡം ച ദണ്ഡധാരം ച വിജിത്യ പൃഥിവീപതീൻ
    തൈർ ഏവ സഹിതഃ സർവൈർ ഗിരിവ്രജം ഉപാദ്രവത്
16 ജാരാ സന്ധിം സാന്ത്വയിത്വാ കരേ ച വിനിവേശ്യ ഹ
    തൈർ ഏവ സഹിതോ രാജൻ കർണം അഭ്യദ്രവദ് ബലീ
17 സ കമ്പയന്ന് ഇവ മഹീം ബലേന ചതുരംഗിണാ
    യുയുധേ പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠഃ കർണേനാമിത്ര ഘാതിനാ
18 സ കർണം യുധി നിർജിത്യ വശേ കൃത്വാ ച ഭാരത
    തതോ വിജിഗ്യേ ബലവാൻ രാജ്ഞഃ പർവതവാസിനഃ
19 അഥ മോദാ ഗിരിം ചൈവ രാജാനം ബലവത്തരം
    പാണ്ഡവോ ബാഹുവീര്യേണ നിജഘാന മഹാബലം
20 തതഃ പൗണ്ഡ്രാധിപം വീരം വാസുദേവം മഹാബലം
    കൗശികീ കച്ഛ നിലയം രാജാനം ച മഹൗജസം
21 ഉഭൗ ബലവൃതൗ വീരാവ് ഉഭൗ തീവ്രപരാക്രമൗ
    നിർജിത്യാജൗ മഹാരാജ വംഗ രാജം ഉപാദ്രവത്
22 സമുദ്രസേനം നിർജിത്യ ചന്ദ്ര സേനം ച പാർഥിവം
    താമ്രലിപ്തം ച രാജാനം കാചം വംഗാധിപം തഥാ
23 സുഹ്മാനാം അധിപം ചൈവ യേ ച സാഗരവാസിനഃ
    സർവാൻ മ്ലേച്ഛ ഗണാംശ് ചൈവ വിജിഗ്യേ ഭരതർഷഭഃ
24 ഏവം ബഹുവിധാൻ ദേശാൻ വിജിത്യ പവനാത്മജഃ
    വസു തേഭ്യ ഉപാദായ ലൗഹിത്യം അഗമദ് ബലീ
25 സ സർവാൻ മ്ലേച്ഛ നൃപതിൻ സാഗരദ്വീപവാസിനഃ
    കരം ആഹാരയാം ആസ രത്നാനി വിവിധാനി ച
26 ചന്ദനാഗുരുവസ്ത്രാണി മണിമുക്തം അനുത്തമം
    കാഞ്ചനം രജതം വജ്രം വിദ്രുമം ച മഹാധനം
27 സ കോടിശതസംഖ്യേന ധനേന മഹതാ തദാ
    അഭ്യവർഷദ് അമേയാത്മാ ധനവർഷേണ പാണ്ഡവം
28 ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം അഥാഗമ്യ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ
    നിവേദയാം ആസ തദാ ധർമരാജായ തദ് ധനം