മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം2

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം2

1 [വ്]
     ഉഷിത്വാ ഖാണ്ഡവ പ്രസ്ഥേ സുഖവാസം ജനാർദനഃ
     പാർഥൈഃ പ്രീതിസമായുക്തൈഃ പൂജനാർഹോ ഽഭിപൂജിതഃ
 2 ഗമനായ മതിം ചക്രേ പിതുർ ദർശനലാലസഃ
     ധർമരാജം അഥാമന്ത്ര്യ പൃഥാം ച പൃഥുലോചനഃ
 3 വവന്ദേ ചരണൗ മൂർധ്നാ ജഗദ് വന്ദ്യഃ പിതൃസ്വസുഃ
     സ തയാ മൂർധ്ന്യ് ഉപാഘ്രാതഃ പരിഷ്വക്തശ് ച കേശവഃ
 4 ദദർശാനന്തരം കൃഷ്ണോ ഭഗിനീം സ്വാം മഹായശാഃ
     താം ഉപേത്യ ഹൃഷീകേശഃ പ്രീത്യാ ബാഷ്പസമന്വിതഃ
 5 അർഥ്യം തഥ്യം ഹിതം വാക്യം ലഘു യുക്തം അനുത്തമം
     ഉവാച ഭഗവാൻ ഭദ്രാം സുഭദ്രാം ഭദ്ര ഭാഷിണീം
 6 തയാ സ്വജനഗാമീനി ശ്രാവിതോ വചനാനി സഃ
     സമ്പൂജിതശ് ചാപ്യ് അസകൃച് ഛിരസാ ചാഭിവാദിതഃ
 7 താം അനുജ്ഞാപ്യ വാർഷ്ണേയഃ പ്രതിനന്ദ്യ ച ഭാമിനീം
     ദദർശാനന്തരം കൃഷ്ണാം ദൗമ്യം ചാപി ജനാർദനഃ
 8 വവന്ദേ ച യഥാന്യായം ധൗമ്യം പുരുഷസത്തമഃ
     ദ്രൗപദീം സാന്ത്വയിത്വാ ച ആമന്ത്ര്യ ച ജനാർദനഃ
 9 ഭ്രാതൄൻ അഭ്യഗമദ് ധീമാൻ പാർഥേന സഹിതോ ബലീ
     ഭ്രാതൃഭിഃ പഞ്ചഭിഃ കൃഷ്ണോ വൃതഃ ശക്ര ഇവാമരൈഃ
 10 അർചയാം ആസ ദേവാംശ് ച ദ്വിജാംശ് ച യദുപുംഗവഃ
    മാല്യജപ്യ നമഃ കാരൈർ ഗന്ധൈർ ഉച്ചാവചൈർ അപി
    സ കൃത്വാ സർവകാര്യാണി പ്രതസ്ഥേ തസ്ഥുഷാം വരഃ
11 സ്വസ്തി വാച്യാർഹതോ വിപ്രാൻ ദധി പാത്രഫലാക്ഷതൈഃ
    വസു പ്രദായ ച തതഃ പ്രദക്ഷിണം അവർതത
12 കാഞ്ചനം രഥം ആസ്ഥായ താർക്ഷ്യ കേതനം ആശുഗം
    ഗദാ ചക്രാസിശാർമ്ഗാദ്യൈർ ആയുധൈശ് ച സമന്വിതം
13 തിഥാവ് അഥ ച നക്ഷത്രേ മുഹൂർതേ ച ഗുണാന്വിതേ
    പ്രയയൗ പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ സൈന്യസുഗ്രീവ വാഹനഃ
14 അന്വാരുരോഹ ചാപ്യ് ഏനം പ്രേമ്ണാ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
    അപാസ്യ ചാസ്യ യന്താരം ദാരുകം യന്തൃസത്തമം
    അഭീഷൂൻ സമ്പ്രജഗ്രാഹ സ്വയം കുരുപതിസ് തദാ
15 ഉപാരുഹ്യാർജുനശ് ചാപി ചാമരവ്യജനം സിതം
    രുക്മദണ്ഡം ബൃഹൻ മൂർധ്നി ദുധാവാഭിപ്രദക്ഷിണം
16 തഥൈവ ഭീമസേനോ ഽപി യമാഭ്യാം സഹിതോ വശീ
    പൃഷ്ഠതോ ഽനുയയൗ കൃഷ്ണം ഋത്വിക് പൗരജനൈർ വൃതഃ
17 സ തഥാ ഭ്രാതൃഭിഃ സാർധം കേശവഃ പരവീരഹാ
    അനുഗമ്യമാനഃ ശുശുഭേ ശിഷ്യൈർ ഇവ ഗുരുഃ പ്രിയൈഃ
18 പാർഥം ആമന്ത്ര്യ ഗോവിന്ദഃ പരിഷ്വജ്യ ച പീഡിതം
    യുധിഷ്ഠിരം പൂജയിത്വാ ഭീമസേനം യമൗ തഥാ
19 പരിഷ്വക്തോ ഭൃശം താഭ്യാം യമാഭ്യാം അഭിവാദിതഃ
    തതസ് തൈഃ സംവിദം കൃത്വാ യഥാവൻ മധുസൂദനഃ
20 നിവർതയിത്വാ ച തദാ പാണ്ഡവാൻ സപദാനുഗാൻ
    സ്വാം പുരീം പ്രയയൗ കൃഷ്ണഃ പുരന്ദര ഇവാപരഃ
21 ലോചനൈർ അനുജഗ്മുസ് തേ തം ആദൃഷ്ടി പഥാത് തദാ
    മനോഭിർ അനുജഗ്മുസ് തേ കൃഷ്ണം പ്രീതിസമന്വയാത്
22 അതൃപ്ത മനസാം ഏവ തേഷാം കേശവ ദർശനേ
    ക്ഷിപ്രം അന്തർദധേ ശൗരിശ് ചക്ഷുഷാം പ്രിയദർശനഃ
23 അകാമാ ഇവ പാർഥാസ് തേ ഗോവിന്ദ ഗതമാനസാഃ
    നിവൃത്യോപയയുഃ സർവേ സ്വപുരം പുരുഷർഷഭാഃ
    സ്യന്ദനേനാഥ കൃഷ്ണോ ഽപി സമയേ ദ്വാരകാം അഗാത്