മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം1

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം1

1 [വ്]
     തതോ ഽബ്രവീൻ മയഃ പാർഥം വാസുദേവസ്യ സംനിധൗ
     പ്രാഞ്ജലിഃ ശ്ലക്ഷ്ണയാ വാചാ പൂജയിത്വാ പുനഃ പുനഃ
 2 അസ്മാച് ച കൃഷ്ണാത് സങ്ക്രുദ്ധാത് പാവകാച് ച ദിധക്ഷതഃ
     ത്വയാ ത്രാതോ ഽസ്മി കൗന്തേയ ബ്രൂഹി കിം കരവാണി തേ
 3 [ആർജ്]
     കൃതം ഏവ ത്വയാ സർവം സ്വസ്തി ഗച്ഛ മഹാസുര
     പ്രീതിമാൻ ഭവ മേ നിത്യം പ്രീതിമന്തോ വയം ച തേ
 4 [മയ]
     യുക്തം ഏതത് ത്വയി വിഭോ യഥാത്ഥ പുരുഷർഷഭ
     പ്രീതിപൂർവം അഹം കിം ചിത് കർതും ഇച്ഛാമി ഭാരത
 5 അഹം ഹി വിശ്വകർമാ വൈ ദാനവാനാം മഹാകവിഃ
     സോ ഽഹം വൈ ത്വത്കൃതേ കിം ചിത് കർതും ഇച്ഛാമി പാണ്ഡവ
 6 [അർ]
     പ്രാണകൃച്ഛ്രാദ് വിമുക്തം ത്വം ആത്മാനം മന്യസേ മയാ
     ഏവംഗതേ ന ശക്ഷ്യാമി കിം ചിത് കാരയിതും ത്വയാ
 7 ന ചാപി തവ സങ്കൽപം മോഘം ഇച്ഛാമി ദാനവ
     കൃഷ്ണസ്യ ക്രിയതാം കിം ചിത് തഥാ പ്രതികൃതം മയി
 8 [വ്]
     ചോദിതോ വാസുദേവസ് തു മയേന ഭരതർഷഭ
     മുഹൂർതം ഇവ സന്ദധ്യൗ കിം അയം ചോദ്യതാം ഇതി
 9 ചോദയാം ആസ തം കൃഷ്ണഃ സഭാ വൈ ക്രിയതാം ഇതി
     ധർമരാജസ്യ ദൈതേയ യാദൃശീം ഇഹ മന്യസേ
 10 യാം കൃതാം നാനുകുര്യുസ് തേ മാനവാഃ പ്രേക്ഷ്യ വിസ്മിതാഃ
    മനുഷ്യലോകേ കൃത്സ്നേ ഽസ്മിംസ് താദൃശീം കുരു വൈ സഭാം
11 യത്ര ദിവ്യാൻ അഭിപ്രായാൻ പശ്യേമ വിഹിതാംസ് ത്വയാ
    ആസുരാൻ മാനുഷാംശ് ചൈവ താം സഭാം കുരു വൈ മയ
12 പ്രതിഗൃഹ്യ തു തദ് വാക്യം സമ്പ്രഹൃഷ്ടോ മയസ് തദാ
    വിമാനപ്രതിമാം ചക്രേ പാണ്ഡവസ്യ സഭാം മുദാ
13 തതഃ കൃഷ്ണശ് ച പാർഥശ് ച ധർമരാജേ യുധിഷ്ഠിരേ
    സർവം ഏതദ് യഥാവേദ്യ ദർശയാം ആസതുർ മയം
14 തസ്മൈ യുധിഷ്ഠിരഃ പൂജാം യഥാർഹം അകരോത് തദാ
    സ തു താം പ്രതിജഗ്രാഹ മയഃ സത്കൃത്യ സത്കൃതഃ
15 സ പൂർവദേവ ചരിതം തത്ര തത്ര വിശാം പതേ
    കഥയാം ആസ ദൈതേയഃ പാണ്ഡുപുത്രേഷു ഭാരത
16 സ കാലം കം ചിദ് ആശ്വസ്യ വിശ്വകർമാ പ്രചിന്ത്യ ച
    സഭാം പ്രചക്രമേ കർതും പാണ്ഡവാനാം മഹാത്മനാം
17 അഭിപ്രായേണ പാർഥാനാം കൃഷ്ണസ്യ ച മഹാത്മനഃ
    പുണ്യേ ഽഹനി മഹാതേജാഃ കൃതകൗതുക മംഗലഃ
18 തർപയിത്വാ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠാൻ പായസേന സഹസ്രശഃ
    ധനം ബഹുവിധം ദത്ത്വാ തേഭ്യ ഏവ ച വീര്യവാൻ
19 സർവർതുഗുണസമ്പന്നാം ദിവ്യരൂപാം മനോരമാം
    ദശ കിഷ്കു സഹസ്രാം താം മാപയാം ആസ സർവതഃ