മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം18

1 [വാ]
     പതിതൗ ഹംസഡിഭകൗ കംസാമാത്യൗ നിപാതിതൗ
     ജരാസന്ധസ്യ നിധനേ കാലോ ഽയം സമുപാഗതഃ
 2 ന സ ശക്യോ രണേ ജേതും സർവൈർ അപി സുരാസുരൈഃ
     പ്രാണയുദ്ധേന ജേതവ്യഃ സ ഇത്യ് ഉപലഭാമഹേ
 3 മയി നീതിർ ബലം ഭീമേ രക്ഷിതാ ചാവയോ ഽർജുനഃ
     സാധയിഷ്യാമി തം രാജൻ വയം ത്രയ ഇവാഗ്നയഃ
 4 ത്രിഭിർ ആസാദിതോ ഽസ്മാഭിർ വിജനേ സ നരാധിപഃ
     ന സന്ദേഹോ യഥാ യുദ്ധം ഏകേനാഭ്യുപയാസ്യതി
 5 അവമാനാച് ച ലോകസ്യ വ്യായതത്വാച് ച ധർഷിതഃ
     ഭീമസേനേന യുദ്ധായ ധ്രുവം അഭ്യുപയാസ്യതി
 6 അലം തസ്യ മഹാബാഹുർ ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
     ലോകസ്യ സമുദീർണസ്യ നിധനായാന്തകോ യഥാ
 7 യദി തേ ഹൃദയം വേത്തി യദി തേ പ്രത്യയോ മയി
     ഭീമസേനാർജുനൗ ശീഘ്രം ന്യാസഭൂതൗ പ്രയച്ഛ മേ
 8 [വൈ]
     ഏവം ഉക്തോ ഭഗവതാ പ്രത്യുവാച യുധിഷ്ഠിരഃ
     ഭീമ പാർഥൗ സമാലോക്യ സമ്പ്രഹൃഷ്ടമുഖൗ സ്ഥിതൗ
 9 അച്യുതാച്യുത മാ മൈവം വ്യാഹരാമിത്ര കർഷണ
     പാണ്ഡവാനാം ഭവാൻ നാഥോ ഭവന്തം ചാശ്രിതാ വയം
 10 യഥാ വദസി ഗോവിന്ദ സർവം തദ് ഉപപദ്യതേ
    ന ഹി ത്വം അഗ്രതസ് തേഷാം യേഷാം ലക്ഷ്മീഃ പരാങ്മുഖീ
11 നിഹതശ് ച ജരാസന്ധോ മോക്ഷിതാശ് ച മഹീക്ഷിതഃ
    രാജസൂയശ് ച മേ ലബ്ധോ നിദേശേ തവ തിഷ്ഠതഃ
12 ക്ഷിപ്രകാരിൻ യഥാ ത്വ് ഏതത് കാര്യം സമുപപദ്യതേ
    മമ കാര്യം ജഗത് കാര്യം തഥാ കുരു നരോത്തമ
13 ത്രിഭിർ ഭവദ്ഭിർ ഹി വിനാ നാഹം ജീവിതും ഉത്സഹേ
    ധർമകാമാർഥ രഹിതോ രോഗാർത ഇവ ദുർഗതഃ
14 ന ശൗരിണാ വിനാ പാർഥോ ന ശൗരിഃ പാണ്ഡവം വിനാ
    നാജേയോ ഽസ്ത്യ് അനയോർ ലോകേ കൃഷ്ണയോർ ഇതി മേ മതിഃ
15 അയം ച ബലിനാം ശ്രേഷ്ഠഃ ശ്രീമാൻ അപി വൃകോദരഃ
    യുവാഭ്യാം സഹിതോ വീരഃ കിം ന കുര്യാൻ മഹായശാഃ
16 സുപ്രണീതോ ബലൗഘോ ഹി കുരുതേ കാര്യം ഉത്തമം
    അന്ധം ജഡം ബലം പ്രാഹുഃ പ്രണേതവ്യം വിചക്ഷണൈഃ
17 യതോ ഹി നിമ്നം ഭവതി നയന്തീഹ തതോ ജലം
    യതശ് ഛിദ്രം തതശ് ചാപി നയന്തേ ധീധനാ ബലം
18 തസ്മാൻ നയവിധാനജ്ഞം പുരുഷം ലോകവിശ്രുതം
    വയം ആശ്രിത്യ ഗോവിന്ദം യതാമഃ കാര്യസിദ്ധയേ
19 ഏവം പ്രജ്ഞാ നയബലം ക്രിയോപായ സമന്വിതം
    പുരസ്കുർവീത കാര്യേഷു കൃഷ്ണ കാര്യാർഥസിദ്ധയേ
20 ഏവം ഏവ യദുശ്രേഷ്ഠം പാർഥഃ കാര്യാർഥസിദ്ധയേ
    അർജുനഃ കൃഷ്ണം അന്വേതു ഭീമോ ഽന്വേതു ധനഞ്ജയം
    നയോ ജയോ ബലം ചൈവ വിക്രമേ സിദ്ധിം ഏഷ്യതി
21 ഏവം ഉക്താസ് തതഃ സർവേ ഭ്രാതരോ വിപുലൗജസഃ
    വാർഷ്ണേയഃ പാണ്ഡവേയൗ ച പ്രതസ്ഥുർ മാഗധം പ്രതി
22 വർചസ്വിനാം ബ്രാഹ്മണാനാം സ്നാതകാനാം പരിച്ഛദാൻ
    ആച്ഛാദ്യ സുഹൃദാം വാക്യൈർ മനോജ്ഞൈർ അഭിനന്ദിതാഃ
23 അമർഷാദ് അഭിതപ്താനാം ജ്ഞാത്യർഥം മുഖ്യവാസസാം
    രവിസോമാഗ്നിവപുഷാം ഭീമം ആസീത് തദാ വപുഃ
24 ഹതം മേനേ ജരാസന്ധം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമ പുരോഗമൗ
    ഏകകാര്യസമുദ്യുക്തൗ കൃഷ്ണൗ യുദ്ധേ ഽപരാജിതൗ
25 ഈശൗ ഹി തൗ മഹാത്മാനൗ സർവകാര്യപ്രവർതനേ
    ധർമാർഥകാമകാര്യാണാം കാര്യാണാം ഇവ നിഗ്രഹേ
26 കുരുഭ്യഃ പ്രസ്ഥിതാസ് തേ തു മധ്യേന കുരുജാംഗലം
    രമ്യം പദ്മസരോ ഗത്വാ കാലകൂടം അതീത്യ ച
27 ഗണ്ഡകീയാം തഥാ ശോണം സദാ നീരാം തഥൈവ ച
    ഏകപർവതകേ നദ്യഃ ക്രമേണൈത്യ വ്രജന്തി തേ
28 സന്തീര്യ സരയൂം രമ്യാം ദൃഷ്ട്വാ പൂർവാംശ് ച കോസലാൻ
    അതീത്യ ജഗ്മുർ മിഥിലാം മാലാം ചർമണ്വതീം നദീം
29 ഉത്തീര്യ ഗംഗാം ശോണം ച സർവേ തേ പ്രാങ്മുഖാസ് ത്രയഃ
    കുരവോരശ് ഛദം ജഗ്മുർ മാഗധം ക്ഷേത്രം അച്യുതാഃ
30 തേ ശശ്വദ് ഗോധനാകീർണം അംബുമന്തം ശുഭദ്രുതം
    ഗോരഥം ഗിരിം ആസാദ്യ ദദൃശുർ മാഗധം പുരം