മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം15

1 [യ്]
     സമ്രാഡ് ഗുണം അഭീപ്സൻ വൈ യുഷ്മാൻ സ്വാർഥപരായണഃ
     കഥം പ്രഹിണുയാം ഭീമം ബലാത് കേവലസാഹസാത്
 2 ഭീമാർജുനാവ് ഉഭൗ നേത്രേ മനോ മന്യേ ജനാർദനം
     മനശ് ചക്ഷുർ വിഹീനസ്യ കീദൃശം ജീവിതം ഭവേത്
 3 ജരാസന്ധ ബലം പ്രാപ്യ ദുഷ്പാരം ഭീമവിക്രമം
     ശ്രമോ ഹി വഃ പരാജയ്യാത് കിം ഉ തത്ര വിചേഷ്ടിതം
 4 അസ്മിന്ന് അർഥാന്തരേ യുക്തം അനർഥഃ പ്രതിപദ്യതേ
     യഥാഹം വിമൃശാമ്യ് ഏകസ് തത് താവച് ഛ്രൂയതാം മമ
 5 സംന്യാസം രോചയേ സാധുകാര്യസ്യാസ്യ ജനാർദന
     പ്രതിഹന്തി മനോ മേ ഽദ്യ രാജസൂയോ ദുരാസദഃ
 6 [വ്]
     പാർഥഃ പ്രാപ്യ ധനുഃശ്രേഷ്ഠം അക്ഷയ്യൗ ച മഹേഷുധീ
     രഥം ധ്വജം സഭാം ചൈവ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത
 7 ധനുർ അസ്ത്രം ശരാ വീര്യം പക്ഷോ ഭൂമിർ യശോബലം
     പ്രാപ്തം ഏതൻ മയാ രാജൻ ദുഷ്പ്രാപം യദ് അഭീപ്സിതം
 8 കുലേ ജന്മ പ്രശംസന്തി വൈദ്യാഃ സാധു സുനിഷ്ഠിതാഃ
     ബലേന സദൃശം നാസ്തി വീര്യം തു മമ രോചതേ
 9 കൃതവീര്യകുലേ ജാതോ നിർവീര്യഃ കിം കരിഷ്യതി
     ക്ഷത്രിയഃ സർവശോ രാജൻ യസ്യ വൃത്തിഃ പരാജയേ
 10 സർവൈർ അപി ഗുണൈർ ഹീനോ വീര്യവാൻ ഹി തരേദ് രിപൂൻ
    സർവൈർ അപി ഗുണൈർ യുക്തോ നിർവീര്യഃ കിം കരിഷ്യതി
11 ദ്രവ്യഭൂതാ ഗുണാഃ സർവേ തിഷ്ഠന്തി ഹി പരാക്രമേ
    ജയസ്യ ഹേതുഃ സിദ്ധിർ ഹി കർമ ദൈവം ച സംശ്രിതം
12 സംയുക്തോ ഹി ബലൈഃ കശ് ചിത് പ്രമാദാൻ നോപയുജ്യതേ
    തേന ദ്വാരേണ ശത്രുഭ്യഃ ക്ഷീയതേ സബലോ രിപുഃ
13 ദൈന്യം യഥാബലവതി തഥാ മോഹോ ബലാന്വിതേ
    താവ് ഉഭൗ നാശകൗ ഹേതൂ രാജ്ഞാ ത്യാജ്യൗ ജയാർഥിനാ
14 ജരാസന്ധ വിനാശം ച രാജ്ഞാം ച പരിമോക്ഷണം
    യദി കുര്യാമ യജ്ഞാർഥം കിം തതഃ പരമം ഭവേത്
15 അനാരംഭേ തു നിയതോ ഭവേദ് അഗുണ നിശ്ചയഃ
    ഗുണാൻ നിഃസംശയാദ് രാജൻ നൈർഗുണ്യം മന്യസേ കഥം
16 കാഷായം സുലഭം പശ്ചാൻ മുനീനാം ശമം ഇച്ഛതാം
    സാമ്രാജ്യം തു തവേച്ഛന്തോ വയം യോത്സ്യാമഹേ പരൈഃ