മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം14

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം14

1 [യ്]
     ഉക്തം ത്വയാ ബുദ്ധിമതാ യൻ നാന്യോ വക്തും അർഹതി
     സംശയാനാം ഹി നിർമോക്താ ത്വൻ നാന്യോ വിദ്യതേ ഭുവി
 2 ഗൃഹേ ഗൃഹേ ഹി രാജാനഃ സ്വസ്യ സ്വസ്യ പ്രിയം കരാഃ
     ന ച സാമ്രാജ്യം ആപ്താസ് തേ സമ്രാട് ശബ്ദോ ഹി കൃത്സ്നഭാക്
 3 കഥം പരാനുഭാവജ്ഞഃ സ്വം പ്രശംസിതും അർഹതി
     പരേണ സമവേതസ് തു യഃ പ്രശസ്തഃ സ പൂജ്യതേ
 4 വിശാലാ ബഹുലാ ഭൂമിർ ബഹുരത്നസമാചിതാ
     ദൂരം ഗത്വാ വിജാനാതി ശ്രേയോ വൃഷ്ണികുലോദ്വഹ
 5 ശമം ഏവ പരം മന്യേ ന തു മോക്ഷാദ് ഭവേച് ഛമഃ
     ആരംഭേ പാരമേഷ്ഠ്യം തു ന പ്രാപ്യം ഇതി മേ മതിഃ
 6 ഏവം ഏവാഭിജാനന്തി കുലേ ജാതാ മനസ്വിനഃ
     കശ് ചിത് കദാ ചിദ് ഏതേഷാം ഭവേച് ഛ്രേയോ ജനാർദന
 7 [ഭ്]
     അനാരംഭ പരോ രാജാ വൽമീക ഇവ സീദതി
     ദുർബലശ് ചാനുപായേന ബലിനം യോ ഽധിതിഷ്ഠതി
 8 അതന്ദ്രിതസ് തു പ്രായേന ദുർബലോ ബലിനം രിപും
     ജയേത് സമ്യങ് നയോ രാജൻ നീത്യാർഥാൻ ആത്മനോ ഹിതാൻ
 9 കൃഷ്ണേ നയോ മയി ബലം ജയഃ പാർഥേ ധനഞ്ജയേ
     മാഗധം സാധയിഷ്യാമോ വയം ത്രയ ഇവാഗ്നയഃ
 10 [ക്]
    ആദത്തേ ഽർഥപരോ ബാലോ നാനുബന്ധം അവേക്ഷതേ
    തസ്മാദ് അരിം ന മൃഷ്യന്തി ബാലം അർഥപരായണം
11 ഹിത്വാ കരാൻ യൗവനാശ്വഃ പാലനാച് ച ഭഗീരഥഃ
    കാർതവീര്യസ് തപോയോഗാദ് ബലാത് തു ഭരതോ വിഭുഃ
    ഋദ്ധ്യാ മരുത്തസ് താൻ പഞ്ച സമ്രാജ ഇതി ശുശ്രുമഃ
12 നിഗ്രാഹ്യ ലക്ഷണം പ്രാപ്തോ ധർമാർഥനയ ലക്ഷണൈഃ
    ബാർഹദ്രഥോ ജരാസന്ധസ് തദ് വിദ്ധി ഭരതർഷഭ
13 ന ചൈനം അനുരുധ്യന്തേ കുലാന്യ് ഏകശതം നൃപാഃ
    തസ്മാദ് ഏതദ് ബലാദ് ഏവ സാമ്രാജ്യം കുരുതേ ഽദ്യ സഃ
14 രത്നഭാജോ ഹി രാജാനോ ജരാസന്ധം ഉപാസതേ
    ന ച തുഷ്യതി തേനാപി ബാല്യാദ് അനയം ആസ്ഥിതഃ
15 മൂർധാഭിഷിക്തം നൃപതിം പ്രധാനപുരുഷം ബലാത്
    ആദത്തേ ന ച നോ ദൃഷ്ടോ ഽഭാഗഃ പുരുഷതഃ ക്വ ചിത്
16 ഏവം സർവാൻ വശേ ചക്രേ ജരാസന്ധഃ ശതാവരാൻ
    തം ദുർബലതരോ രാജാ കഥം പാർഥ ഉപൈഷ്യതി
17 പ്രോക്ഷിതാനാം പ്രമൃഷ്ടാനാം രാജ്ഞാം പശുപതേർ ഗൃഹേ
    പശൂനാം ഇവ കാ പ്രീതിർ ജീവിതേ ഭരതർഷഭ
18 ക്ഷത്രിയഃ ശസ്ത്രമരണോ യദാ ഭവതി സത്കൃതഃ
    നനു സ്മ മാഗധം സർവേ പ്രതിബാധേമ യദ് വയം
19 ഷഡ് അശീതിഃ സമാനീതാഃ ശേഷാ രാജംശ് ചതുർദശ
    ജരാസന്ധേന രാജാനസ് തതഃ ക്രൂരം പ്രപത്സ്യതേ
20 പ്രാപ്നുയാത് സ യശോ ദീപ്തം തത്ര യോ വിഘ്നം ആചരേത്
    ജയേദ് യശ് ച ജരാസന്ധം സ സമ്രാൺ നിയതം ഭവേത്