മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം10

1 [ൻ]
     സഭാ വൈശ്രവണീ രാജഞ് ശതയോജനം ആയതാ
     വിസ്തീർണാ സപ്തതിശ് ചൈവ യോജനാനി സിതപ്രഭാ
 2 തപസാ നിർമിതാ രാജൻ സ്വയം വൈശ്രവണേന സാ
     ശശിപ്രഭാ ഖേചരീണാം കൈലാസശിഖരോപമാ
 3 ഗുഹ്യകൈർ ഉഹ്യമാനാ സാ ഖേ വിഷക്തേവ ദൃശ്യതേ
     ദിവ്യാ ഹേമമയൈർ ഉച്ചൈഃ പാദപൈർ ഉപശോഭിതാ
 4 രശ്മിവതീ ഭാസ്വരാ ച ദിവ്യഗന്ധാ മനോരമാ
     സിതാഭ്രശിഖരാകാരാ പ്ലവമാനേവ ദൃശ്യതേ
 5 തസ്യാം വൈശ്രവണോ രാജാ വിചിത്രാഭരണാംബരഃ
     സ്ത്രീസഹസ്രാവൃതഃ ശ്രീമാൻ ആസ്തേ ജ്വലിതകുണ്ഡലഃ
 6 ദിവാകരനിഭേ പുണ്യേ ദിവ്യാസ്തരണ സംവൃതേ
     ദിവ്യപാദോപധാനേ ച നിഷണ്ണഃ പരമാസനേ
 7 മന്ദാരാണാം ഉദാരാണാം വനാനി സുരഭീണി ച
     സൗഗന്ധികാനാം ചാദായ ഗന്ധാൻ ഗന്ധവഹഃ ശുചിഃ
 8 നലിന്യാശ് ചാലകാഖ്യായാശ് ചന്ദനാനാം വനസ്യ ച
     മനോ ഹൃദയസംഹ്ലാദീ വായുസ് തം ഉപസേവതേ
 9 തത്ര ദേവാഃ സഗന്ധർവാ ഗണൈർ അപ്സരസാം വൃതാഃ
     ദിവ്യതാനേന ഗീതാനി ഗാന്തി ദിവ്യാനി ഭാരത
 10 മിശ്രകേശീ ച രംഭാ ച ചിത്രസേനാ ശുചിസ്മിതാ
    ചാരുനേത്രാ ഘൃതാചീ ച മേനകാ പുഞ്ജികസ്ഥലാ
11 വിശ്വാചീ സഹ ജന്യാ ച പ്രമ്ലോചാ ഉർവശീ ഇരാ
    വർഗാ ച സൗരഭേയീ ച സമീചീ ബുദ്ബുദാ ലതാ
12 ഏതാഃ സഹസ്രശശ് ചാന്യാ നൃത്തഗീതവിശാരദാഃ
    ഉപതിഷ്ഠന്തി ധനദം പാണ്ഡവാപ്സരസാം ഗണാഃ
13 അനിശം ദിവ്യവാദിത്രൈർ നൃത്തൈർ ഗീതൈശ് ച സാ സഭാ
    അശൂന്യാ രുചിരാ ഭാതി ഗന്ധർവാപ്സരസാം ഗണൈഃ
14 കിംനരാ നാമ ഗന്ധർവാ നരാ നാമ തഥാപരേ
    മണിഭദ്രോ ഽഥ ധനദഃ ശ്വേതഭദ്രശ് ച ഗുഹ്യകഃ
15 കശേരകോ ഗണ്ഡകണ്ഡുഃ പ്രദ്യോതശ് ച മഹാബലഃ
    കുസ്തുംബുരുഃ പിശാചശ് ച ഗജകർണോ വിശാലകഃ
16 വരാഹകർണഃ സാന്ദ്രൗഷ്ഠഃ ഫലഭക്ഷഃ ഫലോദകഃ
    അംഗചൂഡഃ ശിഖാവർതോ ഹേമനേത്രോ വിഭീഷണഃ
17 പുഷ്പാനനഃ പിംഗലകഃ ശോണിതോദഃ പ്രവാലകഃ
    വൃക്ഷവാസ്യ നികേതശ് ച ചീരവാസാശ് ച ഭാരത
18 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവോ യക്ഷാഃ ശതസഹസ്രശഃ
    സദാ ഭഗവതീ ച ശ്രീസ് തഥൈവ നലകൂബരഃ
19 അഹം ച ബഹുശസ് തസ്യാം ഭവന്ത്യ് അന്യേ ച മദ്വിധാഃ
    ആചാര്യാശ് ചാഭവംസ് തത്ര തഥാ ദേവർഷയോ ഽപരേ
20 ഭഗവാൻ ഭൂതസംഘൈശ് ച വൃതഃ ശതസഹസ്രശഃ
    ഉമാപതിഃ പശുപതിഃ ശൂലധൃഗ് ഭഗ നേത്രഹാ
21 ത്ര്യംബകോ രാജശാർദൂല ദേവീ ച വിഗതക്ലമാ
    വാമനൈർ വികടൈഃ കുബ്ജൈഃ ക്ഷതജാക്ഷൈർ മനോജവൈഃ
22 മാംസമേദോ വസാഹാരൈർ ഉഗ്രശ്രവണ ദർശനൈഃ
    നാനാപ്രഹരണൈർ ഘോരൈർ വാതൈർ ഇവ മഹാജവൈഃ
    വൃതഃ സഖായം അന്വാസ്തേ സദൈവ ധനദം നൃപ
23 സാ സഭാ താദൃശീ രാജൻ മയാ ദൃഷ്ടാന്തരിക്ഷഗാ
    പിതാമഹ സഭാം രാജൻ കഥയിഷ്യേ ഗതക്ലമാം