മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം/അധ്യായം44

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം44

1 [വൈ]
     തതോ ഽഭിഷേകാ സംഭാരാൻ സർവാൻ സംഭൃത്യ ശാസ്ത്രതഃ
     ബൃഹസ്പതിഃ സമിദ്ധേ ഽഗ്നൗ ജുഹാവാജ്യം യഥാവിധി
 2 തതോ ഹിമവതാ ദത്തേ മണിപ്രവര ശോഭിതേ
     ദീവ്യ രത്നാചിതേ ദിവ്യേ നിഷണ്ണഃ പരമാസനേ
 3 സർവമംഗല സംഭാരൈർ വിധിമന്ത്രപുരസ്കൃതം
     ആഭിഷേചനികം ദ്രവ്യം ഗൃഹീത്വാ ദേവതാ ഗണാഃ
 4 ഇന്ദ്രാവിഷ്ണൂ മഹാവീര്യൗ സൂര്യാചന്ദ്രമസൗ തഥാ
     ധാതാ ചൈവ വിധാതാ ച തഥാ ചൈവാനിലാനലൗ
 5 പൂഷ്ണാ ഭഗേനാര്യമ്ണാ ച അംശേന ച വിവസ്വതാ
     രുദ്രശ് ച സഹിതോ ധീമാൻ മിത്രേണ വരുണേന ച
 6 രുദ്രൈർ വസുഭിർ ആദിത്യൈർ അശ്വിഭ്യാം ച വൃതഃ പ്രഭുഃ
     വിശ്വേ ദേവൈർ മരുദ്ഭിശ് ച സാധ്യൈശ് ച പിതൃഭിഃ സഹ
 7 ഗന്ധർവൈർ അപ്സരോഭിശ് ച യക്ഷരാക്ഷസ പന്നഗൈഃ
     ദേവർഷിഭിർ അസംഖ്യേയൈസ് തഥാ ബ്രഹ്മർഷിഭിർ വരൈഃ
 8 വൈഖാനസൈർ വാലഖില്യൈർ വായ്വാഹാരൈർ മരീചിപൈഃ
     ഭൃഗുഭിശ് ചാംഗിരോഭിശ് ച യതിഭിശ് ച മഹാത്മഭിഃ
     സർവൈർ വിദ്യാധരൈഃ പുണ്യൈർ യോഗസിദ്ധൈസ് തഥാ വൃതഃ
 9 പിതാമഹഃ പുലസ്ത്യശ് ച പുലഹശ് ച മഹാതപാഃ
     അംഗിരാഃ കശ്യപോ ഽത്രിശ് ച മരീചിർ ഭൃഗുർ ഏവ ച
 10 ഋതുർ ഹരഃ പ്രചേതാശ് ച മനുർ ദക്ഷസ് തഥൈവ ച
    ഋതവശ് ച ഗ്രഹാശ് ചൈവ ജ്യോതീംഷി ച വിശാം പതേ
11 മൂർതിമത്യശ് ച സരിതോ വേദാശ് ചൈവ സനാതനാഃ
    സമുദ്രാശ് ച ഹ്രദാശ് ചൈവ തീർഥാനി വിവിധാനി ച
    പൃഥിവീ ദ്യൗർ ദിശശ് ചൈവ പാദപാശ് ച ജനാധിപ
12 അദിതിർ ദേവ മാതാ ച ഹ്രീഃ ശ്രീഃ സ്വാഹാ സരസ്വതീ
    ഉമാ ശചീ സിനീവാലീ തഥാ ചാനുമതിഃ കുഹൂഃ
    രാകാ ച ധിഷണാ ചൈവ പത്ന്യശ് ചാന്യാ ദിവൗകസാം
13 ഹിമവാംശ് ചൈവ വിന്ധ്യശ് ച മേരുശ് ചാനേക ശൃംഗവാൻ
    ഐരാവതഃ സാനുചരഃ കലാഃ കാഷ്ടാസ് തഥൈവ ച
    മാസാർധ മാസാ ഋതവസ് തഥാ രാത്ര്യഹനീ നൃപ
14 ഉച്ചൈഃശ്രവാ ഹയശ്രേഷ്ഠോ നാഗരാജശ് ച വാമനഃ
    അരുണോ ഗരുഡശ് ചൈവ വൃക്ഷാശ് ചൗഷധിഭിഃ സഹ
15 ധർമശ് ച ഭഗവാൻ ദേവഃ സമാജഗ്മുർ ഹി സംഗതാഃ
    കാലോ യമശ് ച മൃത്യുശ് ച യമസ്യാനുചരാശ് ച യേ
16 ബഹുലത്വാച് ച നോക്താ യേ വിവിധാ ദേവതാ ഗണാഃ
    തേ കുമാരാഭിഷേകാർഥം സമാജഗ്മുസ് തതസ് തതഃ
17 ജഗൃഹുസ് തേ തദാ രാജൻ സർവ ഏവ ദിവൗകസഃ
    ആഭിഷേചനികം ഭാണ്ഡം മംഗലാനി ച സർവശഃ
18 ദിവ്യസംഭാര സംയുക്തൈഃ കലശൈഃ കാഞ്ചനൈർ നൃപ
    സരസ്വതീഭിഃ പുണ്യാഭിർ ദിവ്യതോയഭിർ ഏവ തു
19 അഭ്യഷിഞ്ചൻ കുമാരം വൈ സമ്പ്രഹൃഷ്ടാ ദിവൗകസഃ
    സേനാപതിം മഹാത്മാനം അസുരാണാം ഭയാവഹം
20 പുരാ യഥാ മഹാരാജ വരുണം വൈ ജലേശ്വരം
    തഥാഭ്യഷിഞ്ചദ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാ ലോകപിതാമഹഃ
    കശ്യപശ് ച മഹാതേജാ യേ ചാന്യേ നാനുകീർതിതാഃ
21 തസ്മൈ ബ്രഹ്മാ ദദൗ പ്രീതോ ബലിനോ വാതരംഹസഃ
    കാമവീര്യധരാൻ സിദ്ധാൻ മഹാപാരിഷദാൻ പ്രഭുഃ
22 നന്ദിഷേണം ലോഹിതാക്ഷം ഘണ്ഡാ കർണം ച സംമതം
    ചതുർഥം അസ്യാനുചരം ഖ്യാതം കുമുദമാലിനം
23 തതഃ സ്ഥാണും മഹാവേഗം മഹാപാരിഷഡം ക്രതും
    മായാ ശതധരം കാമം കാമവീര്യബലാന്വിതം
    ദദൗ സ്കന്ദായ രാജേന്ദ്ര സുരാരിവിനിബർഹണം
24 സ ഹി ദേവാസുരേ യുദ്ധേ ദൈത്യാനാം ഭീമകർമണാം
    ജഘാന ദോർഭ്യാം സങ്ക്രുദ്ധഃ പ്രയുതാനി ചതുർദശ
25 തഥാ ദേവ ദദുസ് തസ്മൈ സേനാം നൈരൃതസാങ്കുലാം
    ദേവശത്രുക്ഷയകരീം അജയ്യാം വിശ്വരൂപിണീം
26 ജയശബ്ദം തതശ് ചക്രുർ ദേവാഃ സർവേ സവാസവാഃ
    ഗന്ധർവയക്ഷാ രക്ഷാംസി മുനയഃ പിതരസ് തഥാ
27 യമഃ പ്രാദാദ് അനുചരൗ യമ കാലോപമാവ് ഉഭൗ
    ഉന്മാഥം ച പ്രമാഥം ച മഹാവീര്യൗ മഹാദ്യുതീ
28 സുഭ്രാജോ ഭാസ്കരശ് ചൈവ യൗ തൗ സൂര്യാനുയായിനൗ
    തൗ സൂര്യഃ കാർത്തികേയായ ദദൗ പ്രീതഃ പ്രതാപവാൻ
29 കൈലാസശൃംഗസങ്കാശൗ ശ്വേതമാല്യാനുലേപനൗ
    സോമോ ഽപ്യ് അനുചരൗ പ്രാദാൻ മണിം സുമണിം ഏവ ച
30 ജ്വാലാ ജിഹ്വം തഥാ ജ്യോതിർ ആത്മജായ ഹുതാശനഃ
    ദദാവ് അനുചരൗ ശൂരൗ പരസൈന്യപ്രമാഥിനൗ
31 പരിഘം ച വടം ചൈവ ഭീമം ച സുമഹാബലം
    ദഹതിം ദഹനം ചൈവ പ്രചണ്ഡൗ വീര്യസംമതൗ
    അംശോ ഽപ്യ് അനുചരാൻ പഞ്ച ദദൗ സ്കന്ദായ ധീമതേ
32 ഉത്ക്രോശം പങ്കജം ചൈവ വജ്രദണ്ഡധരാവ് ഉഭൗ
    ദദാവ് അനല പുത്രായ വാസവഃ പരവീരഹാ
    തൗ ഹി ശത്രൂൻ മഹേന്ദ്രസ്യ ജഘ്നതുഃ സമരേ ബഹൂൻ
33 ചക്രം വിക്രമകം ചൈവ സങ്ക്രമം ച മഹാബലം
    സ്കന്ദായ ത്രീൻ അനുചരാൻ ദദൗ വിഷ്ണുർ മഹായശാഃ
34 വർധനം നന്ദനം ചൈവ സർവവിദ്യാ വിശാരദൗ
    സ്കന്ദായ ദദതുഃ പ്രീതാവ് അശ്വിനൗ ഭരതർഷഭ
35 കുന്ദനം കുസുമം ചൈവ കുമുദം ച മഹായശാഃ
    ഡംബരാഡംബരൗ ചൈവ ദദൗ ധാതാ മഹാത്മനേ
36 വക്രാനുവക്രൗ ബലിനൗ മേഷവക്ത്രൗ ബലോത്കടൗ
    ദദൗ ത്വഷ്ടാ മഹാമായൗ സ്കന്ദായാനുചരൗ വരൗ
37 സുവ്രതം സത്യസന്ധം ച ദദൗ മിത്രോ മഹാത്മനേ
    കുമാരായ മഹാത്മാനൗ തപോ വിദ്യാധരൗ പ്രഭുഃ
38 സുദർശനീയൗ വരദൗ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതൗ
    സുപ്രഭം ച മഹാത്മാനം ശുഭകർമാണം ഏവ ച
    കാർത്തികേയായ സമ്പ്രാദാദ് വിധാതാ ലോകവിശ്രുതൗ
39 പാലിതകം കാലികം ച മഹാമായാവിനാവ് ഉഭൗ
    പൂഷാ ച പാർഷദൗ പ്രാദാത് കാർത്തികേയായ ഭാരത
40 ബലം ചാതിബലം ചൈവ മഹാവക്ത്രൗ മഹാബലൗ
    പ്രദദൗ കാർത്തികേയായ വായുർ ഭരതസത്തമ
41 ഘസം ചാതിഘസം ചൈവ തിമിവക്ത്രൗ മഹാബലൗ
    പ്രദദൗ കാർത്തികേയായ വരുണഃ സത്യസംഗരഃ
42 സുവർച്ചസം മഹാത്മാനം തഥൈവാപ്യ് അതിവർചസാം
    ഹിമവാൻ പ്രദദൗ രാജൻ ഹുതാശനസുതായ വൈ
43 കാഞ്ചനം ച മഹാത്മാനം മേഘമാലിനം ഏവ ച
    ദദാവ് ആനുചരൗ മേരുർ അഗ്നിപുത്രായ ഭാരത
44 സ്ഥിരം ചാതിസ്ഥിരം ചൈവ മേരുർ ഏവാപരൗ ദദൗ
    മഹാത്മനേ ഽഗ്നിപുത്രായ മഹാബലപരാക്രമൗ
45 ഉച്ഛ്രിതം ചാതിശൃംഗം ച മഹാപാഷാണ യോധനൗ
    പ്രദദാവ് അഗ്നിപുത്രായ വിന്ധ്യഃ പാരിഷദാവ് ഉഭൗ
46 സംഗ്രഹം വിഗ്രഹം ചൈവ സമുദ്രോ ഽപി ഗദാധരൗ
    പ്രദദാവ് അഗ്നിപുത്രായ മഹാപാരിഷദാവ് ഉഭൗ
47 ഉന്മാദം പുഷ്പദന്തം ച ശങ്കുകർണം തഥൈവ ച
    പ്രദദാവ് അഗ്നിപുത്രായ പാർവതീ ശുഭദർശനാ
48 ജയം മഹാജയം ചൈവ നാഗൗ ജ്വലനസൂനവേ
    പ്രദദൗ പുരുഷവ്യാഘ്ര വാസുകിഃ പന്നഗേശ്വരഃ
49 ഏവം സാഖ്യാശ് ച രുദ്രാശ് ച വസവഃ പിതരസ് തഥാ
    സാഗരാഃ സരിതശ് ചൈവ ഗിരയശ് ച മഹാബലാഃ
50 ദദുഃ സേനാഗണാധ്യക്ഷാഞ് ശൂലപട്ടിശധാരിണഃ
    ദിവ്യപ്രഹരണോപേതാൻ നാനാവേഷവിഭൂഷിതാൻ
51 ശൃണു നാമാനി ചാന്യേഷാം യേ ഽന്യേ സ്കന്ദസ്യ സൈനികാഃ
    വിവിധായുധസമ്പന്നാശ് ചിത്രാഭരണ വർമിണഃ
52 ശങ്കുകർണോ നികുംഭശ് ച പദ്മഃ കുമുദ ഏവ ച
    അനന്തോ ദ്വാദശ ഭുജസ് തഥാ കൃഷ്ണോപകൃഷ്ണകൗ
53 ദ്രോണ ശ്രവാഃ കപിസ്കന്ധഃ കാഞ്ചനാക്ഷോ ജലം ധമഃ
    അക്ഷസന്തർജനോ രാജൻ കുനദീകസ് തമോ ഽഭ്രകൃത്
54 ഏകാക്ഷോ ദ്വാദശാക്ഷശ് ച തഥൈവൈക ജടഃ പ്രഭുഃ
    സഹസ്രബാഹുർ വികടോ വ്യാഘ്രാക്ഷഃ ക്ഷിതികമ്പനഃ
55 പുണ്യനാമാ സുനാമാ ച സുവക്ത്രഃ പ്രിയദർശനഃ
    പരിശ്രുതഃ കോക നദഃ പ്രിയ മാല്യാനുലേപനഃ
56 അജോദരോ ഗജശിരാഃ സ്കന്ധാക്ഷഃ ശതലോചനഃ
    ജ്വാലാ ജിഹ്വഃ കരാലശ് ച സിതകേശോ ജടീ ഹരിഃ
57 ചതുർദംഷ്ട്രോ ഽഷ്ട ജിഹ്വശ് ച മേഘനാദഃ പൃഥുശ്രവാഃ
    വിദ്യുദ് അക്ഷോ ധനുർ വക്ത്രോ ജഠരോ മാരുതാശനഃ
58 ഉദരാക്ഷോ ഝഷാക്ഷശ് ച വജ്രനാഭോ വസു പ്രഭഃ
    സമുദ്രവേഗോ രാജേന്ദ്ര ശൈലകമ്പീ തഥൈവ ച
59 പുത്ര മേഷഃ പ്രവാഹശ് ച തഥാ നന്ദോപനന്ദകൗ
    ധൂമ്രഃ ശ്വേതഃ കലിംഗശ് ച സിദ്ധാർഥോ വരദസ് തഥാ
60 പ്രിയകശ് ചൈവ നന്ദശ് ച ഗോനന്ദശ് ച പ്രതാപവാൻ
    ആനന്ദശ് ച പ്രമോദശ് ച സ്വസ്തികോ ധ്രുവകസ് തഥാ
61 ക്ഷേമവാപഃ സുജാതശ് ച സിദ്ധയാത്രശ് ച ഭാരത
    ഗോവ്രജഃ കനകാപീഡോ മഹാപാരിഷദേശ്വരഃ
62 ഗായനോ ഹസനശ് ചൈവ ബാണഃ ഖഡ്ഗശ് ച വീര്യവാൻ
    വൈതാലീ ചാതിതാലീ ച തഥാ കതിക വാതികൗ
63 ഹംസജഃ പങ്കദിഗ്ധാംഗഃ സമുദ്രോന്മാദനശ് ച ഹ
    രണോത്കടഃ പ്രഹാസശ് ച ശ്വേതശീർഷശ് ച നന്ദകഃ
64 കാലകണ്ഠഃ പ്രഭാസശ് ച തഥാ കുംഭാണ്ഡകോ ഽപരഃ
    കാലകാക്ഷഃ സിതശ് ചൈവ ഭൂതലോന്മഥനസ് തഥാ
65 യജ്ഞവാഹഃ പ്രവാഹശ് ച ദേവ യാജീ ച സോമപഃ
    സജാലശ് ച മഹാതേജാഃ ക്രഥ ക്രാഥൗ ച ഭാരത
66 തുഹനശ് ച തുഹാനശ് ച ചിത്രദേവശ് ച വീര്യവാൻ
    മധുരഃ സുപ്രസാദശ് ച കിരീടീ ച മഹാബലഃ
67 വസവോ മധുവർണശ് ച കലശോദര ഏവ ച
    ധമന്തോ മന്മഥകരഃ സൂചീവക്ത്രശ് ച വീര്യവാൻ
68 ശ്വേതവക്ത്രഃ സുവക്ത്രശ് ച ചാരു വക്ത്രശ് ച പാണ്ഡുരഃ
    ദണ്ഡബാഹുഃ സുബാഹുശ് ച രജഃ കോകിലകസ് തഥാ
69 അചലഃ കനകാക്ഷശ് ച ബാലാനാം അയികഃ പ്രഭുഃ
    സഞ്ചാരകഃ കോക നദോ ഗൃധ്രവക്ത്രശ് ച ജംബുകഃ
70 ലോഹാശ വക്ത്രോ ജഠരഃ കുംഭവക്ത്രശ് ച കുണ്ഡകഃ
    മദ്ഗുഗ്രീവശ് ച കൃഷ്ണൗജാ ഹംസവക്ത്രശ് ച ചന്ദ്ര ഭാഃ
71 പാണികൂർമാ ച ശംബൂകഃ പഞ്ചവക്ത്രശ് ച ശിക്ഷകഃ
    ചാഷ വക്ത്രശ് ച ജംബൂകഃ ശാകവക്ത്രശ് ച കുണ്ഡകഃ
72 യോഗയുക്താ മഹാത്മാനഃ സതതം ബ്രാഹ്മണ പ്രിയാഃ
    പൈതാമഹാ മഹാത്മാനോ മഹാപാരിഷദാശ് ച ഹ
    യൗവനസ്ഥാശ് ച ബാലാശ് ച വൃദ്ധാശ് ച ജനമേജയ
73 സഹസ്രശഃ പാരിഷദാഃ കുമാരം ഉപതസ്ഥിരേ
    വക്ത്രൈർ നാനാവിധൈർ യേ തു ശൃണു താഞ് ജനമേജയ
74 കൂർമകുക്കുടവക്ത്രാശ് ച ശശോലൂക മുഖാസ് തഥാ
    ഖരോഷ്ട്രവദനാശ് ചൈവ വരാഹവദനാസ് തഥാ
75 മനുഷ്യമേഷ വക്ത്രാശ് ച സൃഗാലവദനാസ് തഥാ
    ഭീമാ മകര വക്ത്രാശ് ച ശിശുമാര മുഖാസ് തഥാ
76 മാർജാരശശവക്ത്രാശ് ച ദീർഘവക്ത്രാശ് ച ഭാരത
    നകുലോലൂക വത്രാശ് ച ശ്വവാക്ത്രാശ് ച തഥാപരേ
77 ആഖു ബഭ്രുക വക്ത്രശ് ച മയൂരവദനാസ് തഥാ
    മത്സ്യമേഷാനനാശ് ചാന്യേ അജാവി മഹിഷാനനാഃ
78 ഋക്ഷശാർദൂല വക്ത്രാശ് ച ദ്വീപിസിംഹാനനാസ് തഥാ
    ഭീമാ ഗജാനനാശ് ചൈവ തഥാ നക്രമുഖാഃ പരേ
79 ഗരുഡാനനാഃ ഖഡ്ഗമുഖാ വൃകകാകമുഖാസ് തഥാ
    ഗോഖരോഷ്ട്ര മുഖാശ് ചാന്യേ വൃഷദംശ മുഖാസ് തഥാ
80 മഹാജഠര പാദാംഗാസ് താരകാക്ശാശ് ച ഭാരത
    പാരാവത മുഖാശ് ചാന്യേ തഥാ വൃഷമുഖാഃ പരേ
81 കോകിലാ വദനാശ് ചാന്യേ ശ്യേനതിത്തിരികാനനാഃ
    കൃകലാസ മുഖാശ് ചൈവ വിരജോഽംബരധാരിണഃ
82 വ്യാലവക്ത്രാഃ ശൂലമുഖാശ് ചണ്ഡവക്ത്രാഃ ശതാനനാഃ
    ആശീവിഷാശ് ചീരധരാ ഗോനാസാവരണാസ് തഥാ
83 സ്ഥൂലോദരാഃ കൃശാംഗാശ് ച സ്ഥൂലാംഗശ് ച കൃശോദരാഃ
    ഹ്രസ്വഗ്രീവാ മഹാകർണാ നാനാവ്യാലവിഭൂഷിതാഃ
84 ഗജേന്ദ്ര ചർമ വസനാസ് തഥാ കൃഷ്ണാജിനാംബരാഃ
    സ്കന്ധേ മുഖാ മഹാരാജ തഥാ ഹ്യ് ഉദരതോ മുഖാഃ
85 പൃഷ്ഠേ മുഖാ ഹനുമുഖാസ് തഥാ ജംഘാ മുഖാ അപി
    പാർശ്വാനനാശ് ച ബഹവോ നാനാദേശമുഖാസ് തഥാ
86 തഥാ കീട പതംഗാനാം സദൃശാസ്യാ ഗണേശ്വരാഃ
    നാനാവ്യാലമുഖാശ് ചാന്യേ ബഹു ബാഹുശിരോ ധരാഃ
87 നാനാവൃക്ഷഭുജാഃ കേച് ചിത് കടി ശീർഷാസ് തഥാപരേ
    ഭുജംഗഭോഗ വദനാ നാനാഗുൽമനിവാസിനഃ
88 ചീരസംവൃത ഗാത്രാശ് ച തഥാ ഫലകവാസസഃ
    നാനാവേഷധരാശ് ചൈവ ചർമ വാസസ ഏവ ച
89 ഉഷ്ണീഷിണോ മുകുടിനഃ കംബുഗ്രീവാഃ സുവർചസഃ
    കിരീടിനഃ പഞ്ച ശിഖാസ് തഥാ കഠിന മൂർധജാഃ
90 ത്രിശിഠാ ദ്വിശിഖാശ് ചൈവ തഥാ സപ്ത ശിഖാഃ പരേ
    ശിഖണ്ഡിനോ മുകുടിനോ മുണ്ഡാശ് ച ജടിലാസ് തഥാ
91 ചിത്രമാല്യധരാഃ കേച് ചിത് കേച് ചിദ് രോമാനനാസ് തഥാ
    ദിവ്യമാല്യാംബരധരാഃ സതതം പ്രിയവിഗ്രഹാഃ
92 കൃഷ്ണാ നിർമാംസ വക്ത്രാശ് ച ദീർഘപൃഷ്ടാ നിരൂദരാഃ
    സ്ഥൂലപൃഷ്ഠാ ഹ്രസ്വപൃഷ്ഠാഃ പ്രലംബോദര മേഹനാഃ
93 മഹാഭുജാ ഹ്രസ്വഭുജാ ഹ്രസ്വഗാത്രശ് ച വാമനാഃ
    കുബ്ജാശ് ച ദീർഘജംഘാശ് ച ഹസ്തികർണ ശിരോധരാഃ
94 ഹസ്തിനാസാഃ കൂർമനാസാ വൃകനാസാസ് തഥാപരേ
    ദീർഘൗഷ്ഠാ ദീർഘജിഹ്വാശ് ച വികരാലാ ഹ്യ് അധോമുഖാഃ
95 മഹാദംഷ്ട്രാ ഹ്രസ്വദംഷ്ട്രാശ് ചതുർദംഷ്ട്രാസ് തഥാപരേ
    വാരണേന്ദ്ര നിഭാശ് ചാന്യേ ഭീമാ രാജൻ സഹസ്രശഃ
96 സുവിഭക്തശരീരാശ് ച ദീപ്തിമന്തഃ സ്വലങ്കൃതാഃ
    പിംഗാക്ഷാഃ ശങ്കുകർണാശ് ച വക്രനാസാശ് ച ഭാരത
97 പൃഥു ദംഷ്ട്രാമഹാ ദംഷ്ട്രാഃ സ്ഥൂലൗഷ്ഠാ ഹരി മൂർധജാഃ
    നാനാ പാദൗഷ്ഠ ദംഷ്ട്രാശ് ച നാഹാ ഹസ്തശിരോ ധരാഃ
    നാനാ വർമഭിർ ആച്ഛന്നാ നാനാ ഭാഷാശ് ച ഭാരത
98 കുശലാ ദേശഭാഷാസു ജൽപന്തോ ഽന്യോന്യം ഈശ്വരാഃ
    ഹൃഷ്ടാഃ പരിപതന്തി സ്മ മഹാപാരിഷദാസ് തഥാ
99 ദീർഘഗ്രീവാ ദീർഘനഖാ ദീർഘപാദശിരോ ഭുജാഃ
    പിംഗാക്ഷാ നീലകണ്ഠാശ് ച ലംബകർണാശ് ച ഭാരത
100 വൃകോദര നിഭാശ് ചൈവ കേ ചിദ് അഞ്ജനസംനിഭാഃ
   ശ്വേതാംഗാ ലോഹിതഗ്രീവാഃ പിംഗാക്ഷാശ് ച തഥാപരേ
   കൽമാഷാ ബഹവോ രാജംശ് ചിത്രവർണാശ് ച ഭാരത
101 ചാമരാപീഡക നിഭാഃ ശ്വേതലോഹിത രാജയഃ
   നാനാവർണാഃ സവർണാശ് ച മയൂരസദൃശപ്രഭാഃ
102 പുനഃ പ്രഹരണാന്യ് ഏഷാം കീർത്യമാനാനി മേ ശൃണു
   ശേഷൈഃ കൃതം പാരിഷദൈർ ആയുധാനാം പരിഗ്രഹം
103 പാശോദ്യത കരാഃ കേ ചിദ് വ്യാദിതാസ്യാഃ ഖരാനനാഃ
   പൃഥ്വ് അക്ഷാ നീലകണ്ഠാശ് ച തഥാ പരിഘബാഹവഃ
104 ശതഘ്നീ ചക്രഹസ്താശ് ച തഥാ മുസലപാണയഃ
   ശൂലാസിഹസ്താശ് ച തഥാ മഹാകായാ മഹാബലാഃ
105 ഗദാ ഭുശുണ്ഡി ഹസ്താശ് ച തഥാ തോമരപാണയഃ
   അസി മുദ്ഗരഹസ്താശ് ച ദണ്ഡഹസ്താശ് ച ഭാരത
106 ആയുധൈർ വിവിധൈർ ഘോരൈർ മഹാത്മാനോ മഹാജവാഃ
   മഹാബലാ മഹാവേഗാ മഹാപാരിഷദാസ് തഥാ
107 അഭിഷേകം കുമാരസ്യ ദൃഷ്ട്വാ ഹൃഷ്ടാ രണപ്രിയാഃ
   ഘണ്ടാജാലപിനദ്ധാംഗാ നനൃതുസ് തേ മഹൗജസഃ
108 ഏതേ ചാന്യേ ച ബഹവോ മഹാപാരിഷദാ നൃപ
   ഉപതസ്ഥുർ മഹാത്മാനം കാർത്തികേയം യശസ്വിനം
109 ദിവ്യാശ് ചാപ്യ് ആന്തരിക്ഷാശ് ച പാർഥിവാശ് ചാനിലോപമാഃ
   വ്യാദിഷ്ടാ ദൈവതൈഃ ശൂരാഃ സ്കന്ദസ്യാനുചരാഭവൻ
110 താദൃശാനാം സഹസ്രാണി പ്രയുതാന്യ് അർബുദാനി ച
   അഭിഷിക്തം മഹാത്മാനം പരിവാര്യോപതസ്ഥിരേ