മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം/അധ്യായം33

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം33

1 [സ്]
     തസ്മിൻ യുദ്ധേ മഹാരാജ സമ്പ്രവൃത്തേ സുദാരുണേ
     ഉപവിഷ്ടേഷു സർവേഷു പാണ്ഡവേഷു മഹാത്മസു
 2 തതസ് താലധ്വജോ രാമസ് തയോർ യുദ്ധ ഉപസ്ഥിതേ
     ശ്രുത്വാ തച് ഛിഷ്യയോ രാജന്ന് ആജഗാമ ഹലായുധഃ
 3 തം ദൃഷ്ട്വാ മരമ പ്രീതാഃ പൂജയിത്വാ നരാധിപാഃ
     ശിഷ്യയോഃ കൗശലം യുദ്ധേ പശ്യ രാമേതി ചാബ്രുവൻ
 4 അബ്രവീച് ച തദാ രാമോ ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണം ച പാണ്ഡവം
     ദുര്യോധനം ച കൗരവ്യം ഗദാപാണിം അവസ്ഥിതം
 5 ചത്വാരിംശദ് അഹാന്യ് അദ്യ ദ്വേ ച മേ നിഃസൃതസ്യ വൈ
     പുഷ്യേണ സമ്പ്രയാതോ ഽസ്മി ശ്രവണേ പുനരാഗതഃ
     ശിഷ്യയോർ വൈ ഗദായുദ്ധം ദ്രഷ്ടുകാമോ ഽസ്മി മാധവ
 6 തതോ യുധിഷ്ഠിരോ രാജാ പരിഷ്വജ്യ ഹലായുധം
     സ്വാഗതം കുശലം ചാസ്മൈ പര്യപൃച്ഛദ് യഥാതഥം
 7 കൃഷ്ണൗ ചാപി മഹേഷ്വാസാവ് അഭിവാദ്യ ഹലായുധം
     സസ്വജാതേ പരിപ്രീതൗ പ്രിയമാണൗ യശസ്വിനൗ
 8 മാദ്രീപുത്രൗ തഥാ ശൂരൗ ദ്രൗപദ്യാഃ പഞ്ച ചാത്മജാഃ
     അഭിവാദ്യ സ്ഥിതാ രാജൻ രൗഹിണേയം മഹാബലം
 9 ഭീമസേനോ ഽഥ ബലവാൻ പുത്രസ് തവ ജനാധിപ
     തഥൈവ ചോദ്യത ഗദൗ പൂജയാം ആസതുർ ബലം
 10 സ്വാഗതേന ച തേ തത്ര പ്രതിപൂജ്യ പുനഃ പുനഃ
    പശ്യ യുദ്ധം മഹാബാഹോ ഇതി തേ രാമം അബ്രുവൻ
    ഏവം ഊചുർ മഹാത്മാനം രൗഹിണേയം നരാധിപാഃ
11 പരിഷ്വജ്യ തദാ രാമഃ പാണ്ഡവാൻ സൃഞ്ജയാൻ അപി
    അപൃച്ഛത് കുശലം സർവാൻ പാണ്ഡവാംശ് ചാമിതൗജസഃ
    തഥൈവ തേ സമാസാദ്യ പപ്രച്ഛുസ് തം അനാമയം
12 പ്രത്യഭ്യർച്യ ഹലീ സർവാൻ ക്ഷത്രിയാംശ് ച മഹാമനാഃ
    കൃത്വാ കുശലസംയുക്താം സംവിദം ച യഥാ വയഃ
13 ജനാർദനം സത്യകിം ച പ്രേമ്ണാ സ പരിഷസ്വജേ
    മൂർധ്നി ചൈതാവ് ഉപാഘ്രായ കുശലം പര്യപൃച്ഛത
14 തൗ ചൈനം വിധിവദ് രാജൻ പൂജയാം ആസതുർ ഗുരും
    ബ്രഹ്മാണം ഇവ ദേവേശം ഇന്ദ്രോപേന്ദ്രൗ മുദാ യുതൗ
15 തതോ ഽബ്രവീദ് ധർമസുതോ രൗഹിണേയം അരിന്ദമം
    ഇദം ഭ്രാത്രോർ മഹായുദ്ധം പശ്യ രാമേതി ഭാരത
16 തേഷാം മധ്യേ മഹാബാഹുഃ ശ്രീമാൻ കേശവ പൂർവജഃ
    ന്യവിശത് പരമപ്രീതഃ പൂജ്യമാനോ മഹാരഥൈഃ
17 സ ബഭൗ രാജമധ്യസ്ഥോ നീലവാസാഃ സിതപ്രഭഃ
    ദിവീവ നക്ഷത്രഗണൈഃ പരികീർണോ നിശാകരഃ
18 തതസ് തയോഃ സംനിപാതസ് തുമുലോ ലോമഹർഷണഃ
    ആസീദ് അന്തകരോ രാജൻ വൈരസ്യ തവ പുത്രയോഃ