മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം/അധ്യായം16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ശല്യപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം16

1 [സ്]
     അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ ബലവദ് വേഗവത്തരം
     യുധിഷ്ഠിരം മദ്രപതിർ വിദ്ധ്വാ സിംഹ ഇവാനദത്
 2 തതഃ സ ശരവർഷേണ പർജന്യ ഇവ വൃഷ്ടിമാൻ
     അഭ്യവർഷദ് അമേയാത്മാ ക്ഷത്രിയാൻ ക്ഷത്രിയർഷഭഃ
 3 സാത്യകിം ദശഭിർ വിദ്ധ്വാ ഭീമസേനം ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
     സഹദേവം ത്രിഭിർ വിദ്ധ്വാ യുധിഷ്ഠിരം അപീഡയത്
 4 താംസ് താൻ അന്യാൻ മഹേഷ്വാസാൻ സാശ്വാൻ സരഥ കുഞ്ജരാൻ
     കുഞ്ജരാൻ കുഞ്ജരാരോഹാൻ അശ്വാൻ അശ്വപ്രയായിനഃ
     രഥാംശ് ച രഥിഭിഃ സാർധം ജഘാന രഥിനാം വരഃ
 5 ബാഹൂംശ് ചിച്ഛേദ ച തഥാ സായുധാൻ കേതനാനി ച
     ചകാര ച മഹീം യോധൈസ് തീർണാം വേദീം കുശൈർ ഇവ
 6 തഥാ തം അരിസൈന്യാനി ഘ്നന്തം മൃത്യും ഇവാന്തകം
     പരിവവ്രുർ ഭൃശം ക്രുദ്ധാഃ പാണ്ഡുപാഞ്ചാല സോമകാഃ
 7 തം ഭീമസേനശ് ച ശിനേശ് ച നപ്താ; മാധ്ര്യാശ് ച പുത്രൗ പുരുഷപ്രവീരൗ
     സമാഗതം ഭീമബലേന രാജ്ഞാ; പര്യാപുർ അന്യോന്യം അഥാഹ്വയന്തഃ
 8 തതസ് തു ശൂരാഃ സമരേ നരേന്ദ്രം; മദ്രേശ്വരം പ്രാപ്യ യുധാം വരിഷ്ഠം
     ആവാര്യാ ചൈനം സമരേ നൃവീരാ; ജഘ്നുഃ ശരൈഃ പത്രിഭിർ ഉഗ്രവേഗൈഃ
 9 സംരക്ഷിതോ ഭീമസേനേന രാജാ; മാദ്രീ സുതാഭ്യാം അഥ മാധവേന
     മദ്രാധിപം പത്രിഭിർ ഉഗ്രവേഗൈഃ; സ്തനാന്തരേ ധാർമ സുതോ നിജഘ്നേ
 10 തതോ രണേ താവകനാം രഥൗഘാഃ; സാമീക്ഷ്യ മദ്രാധിപതിം ശരാർതം
    പര്യാവവ്രുഃ പ്രവരാഃ സർവശശ് ച; ദുര്യോധനസ്യാനുമതേ സമന്താത്
11 തതോ ദ്രുതം മദ്രജനാധിപോ രണേ; യുധിഷ്ഠിരം സപ്തഭിർ അഭ്യവിധ്യത്
    തം ചാപി പാർഥോ നവഭിഃ പൃഷത്കൈർ; വിവ്യാധ രാജംസ് തുമുലേ മഹാത്മാ
12 ആകർണപൂർണായത സമ്പ്രയുക്തൈഃ; ശരൈസ് തദാ സംയതി തൈലധൗതൈഃ
    അന്യോന്യം ആച്ഛാദയതാം മഹാരഥൗ; മദ്രാധിപശ് ചാപി യുധിഷ്ഠിരശ് ച
13 തതസ് തു തൂർണം സമരേ മഹാരഥൗ; പരസ്പരസ്യാന്തരം ഈക്ഷമാണൗ
    ശരൈർ ഭൃശം വിവ്യധതുർ നൃപോത്തമൗ; മഹാബലൗ ശത്രുഭിർ അപ്രധൃഷ്യൗ
14 തയോർ ധനുർജ്യാതലനിസ്വനോ മഹാൻ; മഹേന്ദ്രവജ്രാശനിതുല്യനിസ്വനഃ
    പരസ്പരം ബാണഗണൈർ മഹാത്മനോഃ; പ്രവർഷതോർ മദ്രപ പാണ്ഡുവീരയോഃ
15 തൗ ചേരതുർ വ്യാഘ്രശിശു പ്രകാശൗ; മഹാവനേഷ്വ് ആമിഷ ഗൃദ്ധിനാവ് ഇവ
    വിഷാണിനൗ നാഗവരാവ് ഇവോഭൗ; തതക്ഷതുഃ സംയുഗജാതദർപൗ
16 തതസ് തു മദ്രാധിപതിർ മഹാത്മാ; യുധിഷ്ഠിരം ഭീമബലം പ്രസഹ്യ
    വിവ്യാധ വീരം ഹൃദയേ ഽതിവേഗം; ശരേണ സൂര്യാഗ്നിസമപ്രഭേണ
17 തതോ ഽതിവിദ്ധോ ഽഥ യുധിഷ്ഠിരോ ഽപി; സുസമ്പ്രയുക്തേന ശരേണ രാജൻ
    ജഘാന മദ്രാധിപതിം മഹാത്മാ; മുദം ച ലേഭേ ഋഷഭഃ കുരൂണാം
18 തതോ മുഹൂർതാദ് ഇവ പാർഥിവേന്ദ്രോ; ലബ്ധ്വാ സഞ്ജ്ഞാം ക്രോധാ സംരക്തനേത്രഃ
    ശതേന പാർഥം ത്വരിതോ ജഘാന; സഹസ്രനേത്ര പ്രതിമപ്രഭാവഃ
19 ത്വരംസ് തതോ ധർമസുതോ മഹാത്മാ; ശല്യസ്യ ക്രുദ്ധോ നവഭിഃ പൃഷത്കൈഃ
    ഭിത്ത്വാ ഹ്യ് ഉരസ് തപനീയം ച വർമ; ജഘാന ഷഡ്ഭിസ് ത്വ് അപരൈഃ പൃഷാത്കൈഃ
20 തതസ് തു മദ്രാധിപതിഃ പ്രഹൃഷ്ടോ; ധനുർ വികൃഷ്യ വ്യസൃജത് പൃഷത്കാൻ
    ദ്വാഭ്യാം ക്ഷുരാഭ്യാം ച തഥൈവ രാജ്ഞശ്; ചിച്ഛേദ ചാപം കുരുപുംഗവസ്യ
21 നവം തതോ ഽന്യത് സാമരേ പ്രഗൃഹ്യ; രാജാ ധനുർ ഘോരതരം മഹാത്മാ
    ശല്യം തു വിദ്ധ്വാ നിശിതൈഃ സമന്തദ്; യഥാ മഹേന്ദ്രോ നമുചിം ശിതാഗ്രൈഃ
22 തതസ് തു ശല്യോ നവഭിഃ പൃഷത്കൈർ; ഭീമസ്യ രാജ്ഞശ് ച യുധിഷ്ഠിരസ്യ
    നികൃത്യ രൗക്മേ പടു വർമണീ തയോർ; വിദാരയാം ആസ ഭുജൗ മഹാത്മാ
23 തതോ ഽപരേണ ജ്വലിതാർക തേജസാ; ക്ഷുരേണ രാജ്ഞോ ധനുർ ഉന്മമാഥ
    കൃപശ് ച തസ്യൈവ ജഘാന സൂതം; ഷഡ്ഭിഃ ശരൈഃ സോ ഽഭിമുഖം പപാത
24 മദ്രാധിപശ് ചാപി യുധിഷ്ഠിരസ്യ; ശരൈശ് ചതുർഭിർ നിജഘാന വാഹാൻ
    വാഹാംശ് ച ഹത്വാ വ്യകരോൻ മഹാത്മാ; യോധക്ഷയം ധർമസുതസ്യ രാജ്ഞഃ
25 തഥാ കൃതേ രാജനി ഭീമസേനോ; മദ്രാധിപസ്യാശു തതോ മഹാത്മാ
    ഛിത്ത്വാ ധനുർ വേഗവതാ ശരേണ; ദ്വാഭ്യാം അവിധ്യത് സുഭൃശം നരേന്ദ്രം
26 അഥാപരേണാസ്യ ജഹാര യന്തുഃ; കായാച് ഛിരഃ സംനഹനീയമധ്യാത്
    ജഘാന ചാശ്വാംശ് ചതുരഃ സ ശീഘ്രം; തഥാ ഭൃശം കുപിതോ ഭീമസേനഃ
27 തം അഗ്രണീഃ സർവധനുർധരാണാം; ഏകം ചരന്തം സാമരേ ഽതിവേഗം
    ഭീമഃ ശതേന വ്യകിരച് ഛരാണാം; മാദ്രീപുത്രഃ സഹദേവസ് തഥൈവ
28 തൈഃ സായകൈർ മോഹിതം വീക്ഷ്യ ശല്യം; ഭീമഃ ശരൈർ അസ്യ ചകർത വർമ
    സ ഭീമസേനേന നികൃത്തവർമാ; മദ്രാധിപശ് ചർമ സഹസ്രതാരം
29 പ്രഗൃഹ്യ ഖഡ്ഗം ച രഥാൻ മഹാത്മാ; പ്രസ്കന്ദ്യ കുന്തീസുതം അഭ്യധാവത്
    ഛിത്ത്വ രഥേഷാം നകുലസ്യ സോ ഽഥ; യുധിഷ്ഠിരം ഭീമബലോ ഽബ്ഭ്യധാവത്
30 തം ചാപി രാജാനം അഥോത്പതന്തം; ക്രുദ്ധാം യഥൈവാന്തകം ആപതന്തം
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ ദ്രൗപദേയാഃ ശിഖണ്ഡീ; ശിനേശ് ച നപ്താ സഹസാ പരീയുഃ
31 അഥാസ്യ ചർമാപ്രതിമം ന്യകൃന്തദ്; ഭീമോ മഹാത്മാ ദശഭിഃ പൃഷത്കഃ
    ഖഡ്ഗം ച ഭല്ലൈർ നിചകർത മുഷ്ടൗ; നദൻ പ്രഹൃഷ്ടസ് തവ സിന്യമധ്യേ
32 തത് കർമ ഭീമസ്യ സമീക്ഷ്യ ഹൃഷ്ടാസ്; തേ പാണ്ഡവാനാം പ്രവരാ രഥൗഘാഃ
    നാദം ച ചക്രുർ ഭൃശം ഉത്സ്മയന്തഃ; ശംഖാംശ് ച ദധ്മുഃ ശശിസംനികാശാൻ
33 തേനാഥ ശബ്ദേന വിഭീഷണേന; തവാഭിതപ്തം ബലം അപ്രഹൃഷ്ടം
    സ്വേദാഭിഭൂതം രുധിരോക്ഷിതാംഗം; വിസഞ്ജ്ഞകൽപം ച തഥാ വിഷാണ്ണം
34 സ മദ്രരാജഃ സഹസാവകീർണോ; ഭീമാഗ്രഗൈഃ പാണ്ഡവ യോധമുഖ്യൈഃ
    യുധിഷ്ഠിരസ്യാഭിമുഖം ജവേന; സിംഹോ യഥാ മൃഗഹേതോഃ പ്രയാതഃ
35 സ ധർമരാജോ നിഹതാശ്വസൂതം; ക്രോധേന ദീപ്തജ്വലന പ്രകാശം
    ദൃഷ്ട്വാ തു മദ്രാധിപതിം സ തൂർണം; സമഭ്യധാവത് തം അരിം ബലേന
36 ഗോവിന്ദ വാക്യം ത്വരിതം വിചിന്ത്യ; ദധ്രേ മതിം ശല്യ വിനാശനായ
    സ ധർമരാജോ നിഹതാശ്വസൂതേ; രഥേ തിഷ്ഠഞ് ശക്തിം ഏവാഭികാങ്ക്ഷൻ
37 തച് ചാപി ശല്യസ്യാ നിശമ്യ കർമ; മഹാത്മനോ ഭഗം അഥാവശിഷ്ടം
    സ്മൃത്വാ മാനഃ ശല്യ വധേ യതാത്മാ; യഥോക്തം ഇന്ദ്രാവരജസ്യ ചക്രേ
38 സ ധർമരാജോ മണിഹേമദണ്ഡാം; ജഗ്രാഹ ശക്തിം കനകപ്രകാശാം
    നേത്രേ ച ദീപ്തേ സഹസാ വിവൃത്യ; മദ്രാധിപം ക്രുദ്ധാ മനാ നിരൈക്ഷത്
39 നിരീക്ഷിതോ വൈ നരദേവ രാജ്ഞാ; പൂതാത്മനാ നിർഹൃത കൽമഷേണ
    അഭൂൻ ന യദ് ഭസ്മസാൻ മദ്രരാജസ്; തദ് അദ്ഭുതം മേ പ്രതിഭാതി രാജൻ
40 തതസ് തു ശക്തിം രുചിരോഗ്ര ദണ്ഡാം; മണിപ്രവലോജ്ജ്വലിതാം പ്രദീപ്താം
    ചിക്ഷേപ വേഗാത് സുഭൃശം മഹാത്മാ; മദ്രാധിപായ പ്രവരഃ കുരൂണാം
41 ദീപ്താം അഥൈനാം മഹതാ ബലേന; സവിസ്ഫു ലിംഗാം സഹസാ പതന്തീം
    പ്രൈക്ഷന്ത സർവേ കുരവഃ സമേതാ; യഥാ യുഗാന്തേ മഹതീം ഇവോൽകാം
42 താം കാലരാത്രീം ഇവ പാശഹസ്താം; യമസ്യ ധത്രീം ഇവ ചോഗ്രരൂപാം
    സബ്രഹ്മ ദണ്ഡപ്രതിമാം അമോഘാം; സസർജ യത്തോ യുധി ധർമരാജഃ
43 ഗന്ധസ്രഗ് അഗ്ര്യാസന പാനഭോജനൈർ; അഭ്യർചിതാം പാണ്ഡുസുതൈഃ പ്രയത്നാത്
    സംവർതകാഗ്നിപ്രതിമാം ജ്വലന്തീം; കൃത്യാം അഥർവാംഗിരസീം ഇവോഗ്രാം
44 ഈശാന ഹേതോഃ പ്രതിനിർമിതാം താം; ത്വഷ്ടാ രിപൂണാം അസുദേഹ ഭക്ഷാം
    ഭൂമ്യന്തരിക്ഷാദി ജലാശയാനി; പ്രസഹ്യ ഭൂതാനി നിഹന്തും ഈശാം
45 ഘണ്ടാ പതാകാ മണിവജ്ര ഭാജം; വൈഡൂര്യ ചിത്രാം തപനീയദണ്ഡാം
    ത്വഷ്ട്രാ പ്രയത്നാൻ നിയമേന കൢപ്താം; ബ്രഹ്മ ദ്വിഷാം അന്തകരീം അമോഘാം
46 ബലപ്രയത്നാദ് അധിരൂഢ വേഗാം; മന്ത്രൈശ് ച ഘോരൈർ അഭിമന്ത്രയിത്വാ
    സസർജ മാർഗേണ ച താം പരേണ; വധായ മദ്രാധിപതേർ തദാനീം
47 ഹതോ ഽസ്യ് അസാവ് ഇത്യ് അഭിഗർജമാനോ; രുദ്രോ ഽന്തകായാന്ത കരം യഥേഷും
    പ്രസാര്യ ബാഹും സുദൃഢം സുപാണിം; ക്രോധേന നൃത്യന്ന് ഇവാ ധാർമ രാജഃ
48 താം സർവശക്ത്യാ പ്രഹിതാം സ ശക്തിം; യുധിഷ്ഠിരേണാപ്രതി വാര്യ വീര്യാം
    പ്രതിഗ്രഹായാഭിനനർദ ശല്യഃ; സമ്യഗ് ഘുതാം അഗ്നിർ ഇവാജ്യ ധാരാം
49 സാ തസ്യ മർമാണി വിദാര്യ ശുഭ്രം; ഉരോ വിശാലം ച തഥൈവ വർമ
    വിവേശ ഗാം തോയം ഇവാപ്രസക്താ; യശോ വിശാലം നൃപതേർ ദഹന്തീ
50 നാസാക്ഷി കർണാസ്യ വിനിഃസൃതേന; പ്രസ്യന്ദതാ ച വ്രണസംഭവേന
    സംസിക്ത ഗാത്രോ രുധിരേണ സോ ഽഭൂത്; ക്രൗഞ്ചോ യഥാ സ്കന്ദ ഹതോ മഹാദ്രിഃ
51 പ്രസാര്യ ബാഹൂ സ രഥാദ് ഗതോ ഗാം; സഞ്ഛിന്നവർമാ കുരുനന്ദനേന
    മഹേന്ദ്ര വാഹപ്രതിമോ മഹാത്മാ; വജ്രാഹതം ശൃംഗം ഇവാചലസ്യ
52 ബാഹൂ പ്രസാര്യാഭിമുഖോ ധർമരാജസ്യ മദ്രരാട്
    തതോ നിപതിതോ ഭൂമാവ് ഇന്ദ്രധ്വജ ഇവോച്ഛ്രിതഃ
53 സ തഥാ ഭിന്നസർവാംഗോ രുധിരേണ സമുക്ഷിതഃ
    പ്രത്യുദ്ഗത ഇവ പ്രേമ്ണാ ഭൂമ്യാ സാ നരപുംഗവഃ
54 പ്രിയയാ കാന്തയാ കാന്തഃ പതമാന ഇവോരസി
    ചിരം ഭുക്ത്വാ വസുമതീം പ്രിയാം കാന്താം ഇവ പ്രഭുഃ
    സർവൈർ അംഗൈഃ സമാശ്ലിഷ്യ പ്രസുപ്ത ഇവ സോ ഽഭവത്
55 ധർമ്യേ ധർമാത്മനാ യുദ്ധേ നിഹതോ ധർമസൂനുനാ
    സമ്യഗ് ഘുത ഇവ സ്വിഷ്ടഃ പ്രശാന്തോ ഽഗ്നിർ ഇവാധ്വരേ
56 ശക്ത്യാ വിഭിന്നഹൃദയം വിപ്ര വിദ്ധായുധ ധ്വജം
    സംശാന്തം അപി മദ്രേശം ലക്ഷ്മീർ നൈവ വ്യമുഞ്ചത
57 തതോ യുധിഷ്ഠിരശ് ചാപം ആദായേന്ദ്ര ധനുഷ്പ്രഭം
    വ്യധമദ് ദ്വിഷതഃ സംഖ്യേ ഖഗ രാഡ് ഇവ പന്നഗാൻ
    ദേഹാസൂൻ നിശിതൈർ ഭല്ലൈ രിപൂണാം നാശയൻ ക്ഷണാത്
58 തതഃ പ്രാർഥസ്യ ബാണൗഘൈർ ആവൃതാഃ സൈനികാസ് തവ
    നിമീലിതാക്ഷാഃ ക്ഷിണ്വന്തോ ഭൃശം അന്യോന്യം അർദിതാഃ
    സംന്യസ്തകവചാ ദേഹൈർ വിപത്രായുധ ജീവിതാഃ
59 തതഃ ശല്യേ നിപതിതേ മദ്രരാജാനുജോ യുവാ
    ഭ്രാതുഃ സർവൈർ ഗുണൈസ് തുല്യോ രഥീ പാണ്ഡവം അഭ്യയാത്
60 വിവ്യാധ ച നരശ്രേഷ്ഠോ നാരാചൈർ ബഹുഭിസ് ത്വരൻ
    ഹതസ്യാപചിതിം ഭ്രാതുശ് ചികീർഷുർ യുദ്ധദുർമദഃ
61 തം വിവ്യാധാശുഗൈഃ ഷഡ്ഭിർ ധർമരാജസ് ത്വരന്ന് ഇവ
    കാർമുകം ചാസ്യ ചിച്ഛേദ ക്ഷുരാഭ്യാം ധ്വജം ഏവ ച
62 തതോ ഽസ്യ ദീപ്യമാനേന സുദൃഢേന ശിതേന ച
    പ്രമുഖേ വർതമാനസ്യ ഭല്ലേനാപാഹരച് ഛിരഃ
63 സുകുണ്ഡലം തദ് ദദൃശേ പതമാനം ശിരോ രഥാത്
    പുണ്യക്ഷയം ഇവ പ്രാപ്യ പതന്തം സ്വർഗവാസിനം
64 തസ്യാപകൃഷ്ട ശീർഷം തച് ഛരീരം പതിതം രഥാത്
    രുധിരേണാവസിക്താംഗം ദൃഷ്ട്വാ സൈന്യം അഭജ്യത
65 വിചിത്രകവചേ തസ്മിൻ ഹതേ മദ്രനൃപാനുജേ
    ഹാഹാകാരം വികുർവാണാഃ കുരവോ വിപ്രദുദ്രുവുഃ
66 ശല്യാനുജം ഹതം ദൃഷ്ട്വാ താവകാസ് ത്യക്തജീവിതാഃ
    വിത്രേസുഃ പാണ്ഡവ ഭയാദ് രജോധ്വസ്താസ്സ് തഥാ ഭൃഷം
67 താംസ് തഥാ ഭജ്യതസ് ത്രസ്താൻ കൗരവാൻ ഭരതർഷഭ
    ശിനേർ നപ്താ കിരൻ ബാണൈർ അഭ്യവർതത സാത്യകിഃ
68 തം ആയാന്തം മഹേഷ്വാസം അപ്രസഹ്യം ദുരാസദം
    ഹാർദിക്യസ് ത്വരിതോ രാജൻ പ്രത്യഗൃഹ്ണാദ് അഭീതവത്
69 തൗ സമേതൗ മഹാത്മാനൗ വാർഷ്ണേയാവ് അപരാജിതൗ
    ഹാർദിക്യഃ സാത്യകിശ് ചൈവ സിംഹാവ് ഇവ മദോത്കടൗ
70 ഇഷുഭിർ വിമലാഭാസൈശ് ഛാദയന്തൗ പരസ്പരം
    അർചിർഹിർ ഇവ സൂര്യസ്യ ദിവാകരസമപ്രഭൗ
71 ചാപമാർഗബലോദ്ധൂതാൻ മാർഗണാൻ വൃഷ്ണിസിംഹയോഃ
    ആകാശേ സമപശ്യാമ പതംഗാൻ ഇവ ശീഘ്രഗാൻ
72 സാത്യകിം ദശഭിർ വിദ്ധ്വാ ഹയാംശ് ചാസ്യ ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
    ചാപം ഏകേന ചിച്ഛേദ ഹാർദിക്യോ നതപർവണാ
73 തൻ നികൃത്തം ധനുഃശ്രേഷ്ഠം അപാസ്യ ശിനിപുംഗവഃ
    അന്യദ് ആദത്ത വേഗേന വേഗവത്തരം ആയുധം
74 തദ് ആദായ ധനുഃശ്രേഷ്ഠം വരിഷ്ഠഃ സർവധന്വിനാം
    ഹാർദിക്യം ദശഭിർ ബാണൈഃ പ്രത്യവിധ്യത് സ്തനാന്തരേ
75 തതോ രഥം യുഗേഷാം ച ഛിത്ത്വാ ഭല്ലൈഃ സുസംയതൈഃ
    അശ്വാംസ് തസ്യാവധീത് തൂർണം ഉഭൗ ച പാർഷ്ണിസാരഥീ
76 മദ്രരാജേ ഹതേ രാജന്വിരഥേ കൃതവർമണി
    ദുര്യോധന ബലം സർവം പുനർ ആസീത് പരാങ്മുഖം
77 തത്പരേ നാവബുധ്യന്ത സൈന്യേന രജസാ വൃതേ
    ബലം തു ഹതഭൂയിഷ്ഠം തത് തദാസീത് പരാങ്മുഖം
78 തതോ മുഹൂർതാത് തേ ഽപശ്യൻ രജോ ഭൗമം സമുത്ഥിതം
    വിവിധൈഃ ശോണിതസ്രാവൈഃ പ്രശാന്തം പുരുഷർഷഭ
79 തതോ ദുര്യോധനോ ദൃഷ്ട്വാ ഭഗ്നം സ്വബലം അന്തികാത്
    ജവേനാപതതഃ പാർഥാൻ ഏകഃ സർവാൻ അവാരയത്
80 പാണ്ഡവാൻ സരഥാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം ച പാർഷതം
    ആനർതം ച ദുരാധർഷം ശിതൈർ ബാണൈർ അവാകിരത്
81 തം പരേ നാഭ്യവർതന്ത മർത്യാ മൃത്യും ഇവ് ആഗതം
    അഥാന്യം രഥം ആസ്ഥായ ഹാർദിക്യോ ഽപി ന്യവർതത
82 തതോ യുധിഷ്ഠിരോ രാജാ ത്വരമാണോ മഹാരഥഃ
    ചതുർഭിർ നിജഘാനാശ്വാൻ പത്രിഭിഃ കൃതവർമണഃ
    വിവ്യാധ ഗൗതമം ചാപി ഷഡ്ഭിർ ഭല്ലൈഃ സുതേജനൈഃ
83 അശ്വത്ഥാമാ തതോ രാജ്ഞാ ഹതാശ്വം വിരഥീ കൃതം
    സമപോവാഹ ഹാർദിക്യം സ്വരഥേന യുധിഷ്ഠിരാത്
84 തതഃ ശാരദ്വതോ ഽഷ്ടാഭിഃ പ്രത്യവിധ്യദ് യുധിഷ്ഠിരം
    വിവ്യാധ ചാശ്വാൻ നിശിതൈസ് തസ്യാഷ്ടാഭിഃ ശിലീമുഖൈഃ
85 ഏവം ഏതൻ മഹാരാജ യുദ്ധശേഷം അവർതത
    തവ ദുർമന്ത്രിതേ രാജൻ സഹപുത്രസ്യ ഭാരത
86 തസ്മിൻ മഹേഷ്വാസ വരേ വിശസ്തേ; സംഗ്രാമമധ്യേ കുരുപുംഗവേന
    പർഥാഃ സമേതാഃ പരമപ്രഹൃഷ്ടാഃ; ശംഖാൻ പ്രദധ്മുർ ഹതം ഈക്ഷ്യ ശല്യം
87 യുധിഷ്ഠിരം ച പ്രശശംസുർ ആജൗ; പുരാ സുരാ വൃത്രവധേ യഥേന്ദ്രം
    ചക്രുശ് ച നാനാവിധ വാദ്യ ശബ്ദാൻ; നിനാദയന്തോ വസുധാം സമന്താത്