മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം84

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം84


1 [വ്]
     ഭ്രാതൄണാം മതം ആജ്ഞായ നാരദസ്യ ച ധീമതഃ
     പിതാ മഹ സമം ധൗമ്യം പ്രാഹ രാജാ യുധിഷ്ഠിരഃ
 2 മയാ സ പുരുഷവ്യാഘ്രോ ജിഷ്ണുഃ സത്യപരാക്രമഃ
     അസ്ത്രഹേതോർ മഹാബാഹുർ അമിതാത്മാ വിവാസിതഃ
 3 സ ഹി വീരോ ഽനുരക്തശ് ച സമർഥശ് ച തപോധന
     കൃതീ ച ഭൃശം അപ്യ് അസ്ത്രേ വാസുദേവ ഇവ പ്രഭുഃ
 4 അഹം ഹ്യ് ഏതാവ് ഉഭൗ ബ്രഹ്മൻ കൃഷ്ണാവ് അരിനിഘാതിനൗ
     അഭിജാനാമി വിക്രാന്തൗ തഥാ വ്യാസഃ പ്രതാപവാൻ
     ത്രിയുഗൗ പുണ്ഡരീകാക്ഷൗ വാസുദേവധനഞ്ജയൗ
 5 നാരദോ ഽപി തഥാ വേദ സോ ഽപ്യ് അശംസത് സദാ മമ
     തഥാഹം അപി ജാനാമി നരനാരായണാവ് ഋഷീ
 6 ശക്തോ ഽയം ഇത്യ് അതോ മത്വാ മയാ സമ്പ്രേഷിതോ ഽർജുനഃ
     ഇന്ദ്രാദ് അനവരഃ ശക്തഃ സുരസൂനുഃ സുരാധിപം
     ദ്രഷ്ടും അസ്ത്രാണി ചാദാതും ഇന്ദ്രാദ് ഇതി വിവാസിതഃ
 7 ഭീഷ്മദ്രോണാവ് അതിരഥൗ കൃപോ ദ്രൗണിശ് ച ദുർജയഃ
     ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്രേണ വൃതാ യുധി മഹാബലാഃ
     സർവേ വേദവിദഃ ശൂരാഃ സർവേ ഽസ്ത്രകുശലാസ് തഥാ
 8 യോദ്ധുകാമശ് ച പാർഥേന സതതം യോ മഹാബലഃ
     സ ച ദിവ്യാസ്ത്രവിത് കർണഃ സൂതപുത്രോ മഹാരഥഃ
 9 സോ ഽശ്വവേഗാനില ബലഃ ശരാർചിസ് തലനിഷ്വനഃ
     രജോ ധൂമോ ഽസ്ത്രസന്താപോ ധാർതരാഷ്ട്രാനിലോദ്ധതഃ
 10 നിസൃഷ്ട ഇവ കാലേന യുഗാന്തജ്വലനോ യഥാ
    മമ സൈന്യമയം കക്ഷം പ്രധക്ഷ്യതി ന സംശയഃ
11 തം സ കൃഷ്ണാനിലോദ്ധൂതോ ദിവ്യാസ്ത്രജലദോ മഹാൻ
    ശ്വേതവാജിബലാകാ ഭൃദ് ഗാണ്ഡീവേന്ദ്രായുധോജ്ജ്വലഃ
12 സതതം ശരധാരാഭിഃ പ്രദീപ്തം കർണ പാവകം
    ഉദീർണോ ഽർജുന മേഘോ ഽയം ശമയിഷ്യതി സംയുഗേ
13 സ സാക്ഷാദ് ഏവ സർവാണി ശക്രാത് പരപുരഞ്ജയഃ
    ദിവ്യാന്യ് അസ്ത്രാണി ബീഭത്സുസ് തത്ത്വതഃ പ്രതിപത്സ്യതേ
14 അലം സ തേഷാം സർവേഷാം ഇതി മേ ധീയതേ മതിഃ
    നാസ്തി ത്വ് അതിക്രിയാ തസ്യ രണേ ഽരീണാം പ്രതിക്രിയാ
15 തം വയം പാണ്ഡവം സർവേ ഗൃഹീതാസ്ത്രം ധനഞ്ജയം
    ദ്രഷ്ടാരോ ന ഹി ബീഭത്സുർ ഭാരം ഉദ്യമ്യ സീദതി
16 വയം തു തം ഋതേ വീരം വനേ ഽസ്മിൻ ദ്വിപദാം വര
    അവധാനം ന ഗച്ഛാമഃ കാമ്യകേ സഹ കൃഷ്ണയാ
17 ഭവാൻ അന്യദ് വനം സാധു ബഹ്വ് അന്നം ഫലവച് ഛുചി
    ആഖ്യാതു രമണീയം ച സേവിതം പുണ്യകർമഭിഃ
18 യത്ര കം ചിദ് വയം കാലം വസന്തഃ സത്യവിക്രമം
    പ്രതീക്ഷാമോ ഽർജുനം വീരം വർഷകാമാ ഇവാംബുദം
19 വിവിധാൻ ആശ്രമാൻ കാംശ് ചിദ് ദ്വിജാതിഭ്യഃ പരിശ്രുതാൻ
    സരാംസി സരിതശ് ചൈവ രമണീയാംശ് ച പർവതാൻ
20 ആചക്ഷ്വ ന ഹി നോ ബ്രഹ്മൻ രോചതേ തം ഋതേ ഽർജുനം
    വനേ ഽസ്മിൻ കാമ്യകേ വാസോ ഗച്ഛാമോ ഽന്യാം ദിശം പ്രതി