മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം82

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം82


1 [പുലസ്ത്യ]
     തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ ധർമതീർഥം പുരാതനം
     തത്ര സ്നാത്വാ നരോ രാജൻ ധർമശീലഃ സമാഹിതഃ
     ആ സപ്തമം കുലം രാജൻ പുനീതേ നാത്ര സംശയഃ
 2 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ കാരാ പതനം ഉത്തമം
     അഗ്നിഷ്ടോമം അവാപ്നോതി മുനിലോകം ച ഗച്ഛതി
 3 സൗഗന്ധികം വനം രാജംസ് തതോ ഗച്ഛേത മാനവഃ
     യത്ര ബ്രഹ്മാദയോ ദേവാ ഋഷയശ് ച തപോധനാഃ
 4 സിദ്ധചാരണഗന്ധർവാഃ കിംനരാഃ സ മഹോരഗാഃ
     തദ് വനം പ്രവിശന്ന് ഏവ സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ
 5 തതോ ഹി സാ സരിച്ഛ്രേഷ്ഠാ നദീനാം ഉത്തമാ നദീ
     പ്ലക്ഷാദ് ദേവീ സ്രുതാ രാജൻ മഹാപുണ്യാ സരസ്വതീ
 6 തത്രാഭിഷേകം കുർവീത വൽമീകാൻ നിഃസൃതേ ജലേ
     അർചയിത്വാ പിതൄൻ ദേവാൻ അശ്വമേധ ഫലം ലഭേത്
 7 ഈശാനാധ്യുഷിതം നാമ തത്ര തീർഥം സുദുർലഭം
     ഷട്സു ശമ്യാ നിപാതേഷു വൽമീകാദ് ഇതി നിശ്ചയഃ
 8 കപിലാനാം സഹസ്രം ച വാജിമേധം ച വിന്ദതി
     തത്ര സ്നാത്വാ നരവ്യാഘ്ര ദൃഷ്ടം ഏതത് പുരാതനേ
 9 സുഗന്ധാം ശതകുംഭാം ച പഞ്ച യജ്ഞാം ച ഭാരത
     അഭിഗമ്യ നരശ്രേഷ്ഠ സ്വർഗലോകേ മഹീയതേ
 10 ത്രിശൂലഖാതം തത്രൈവ തീർഥം ആസാദ്യ ഭാരത
    തത്രാഭിഷേകം കുർവീത പിതൃദേവാർചനേ രതഃ
    ഗാണപത്യം സ ലഭതേ ദേഹം ത്യക്ത്വാ ന സംശയഃ
11 തതോ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര ദേവ്യാഃ സ്ഥാനം സുദുർലഭം
    ശാകംഭരീതി വിഖ്യാതാ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതാ
12 ദിവ്യം വർഷസഹസ്രം ഹി ശാകേന കില സുവ്രത
    ആഹാരം സാ കൃതവതീ മാസി മാസി നരാധിപ
13 ഋഷയോ ഽഭ്യാഗതാസ് തത്ര ദേവ്യാ ഭക്ത്യാ തപോധനാഃ
    ആതിഥ്യം ച കൃതം തേഷാം ശാകേന കില ഭാരത
    തതഃ ശാകംഭരീത്യ് ഏവ നാമ തസ്യാഃ പ്രതിഷ്ഠിതം
14 ശാകംഭരീം സമാസാദ്യ ബ്രഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
    ത്രിരാത്രം ഉഷിതഃ ശാകം ഭക്ഷയേൻ നിയതഃ ശുചിഃ
15 ശാകാഹാരസ്യ യത് സമ്യഗ് വർഷൈർ ദ്വാദശഭിഃ ഫലം
    തത് ഫലം തസ്യ ഭവതി ദേവ്യാശ് ഛന്ദേന ഭാരത
16 തതോ ഗച്ഛേത് സുവർണാക്ഷം ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതം
    യത്ര വിഷ്ണുഃ പ്രസാദാർഥം രുദ്രം ആരാധയത് പുരാ
17 വരാംശ് ച സുബഹൂംൽ ലേഭേ ദൈവതേഷു സുദുർലഭാൻ
    ഉക്തശ് ച ത്രിപുരഘ്നേന പരിതുഷ്ടേന ഭാരത
18 അപി ചാസ്മത് പ്രിയതരോ ലോകേ കൃഷ്ണ ഭവിഷ്യസി
    ത്വൻ മുഖം ച ജഗത് കൃത്സ്നം ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
19 തത്രാഭിഗമ്യ രാജേന്ദ്ര പൂജയിത്വാ വൃഷധ്വജം
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി ഗാണപത്യം ച വിന്ദതി
20 ധൂമാവതീം തതോ ഗച്ഛേത് ത്രിരത്രോപോഷിതോ നരഃ
    മനസാ പ്രാർഥിതാൻ കാമാംൽ ലഭതേ നാത്ര സംശയഃ
21 ദേവ്യാസ് തു ദക്ഷിണാർധേന രഥാവർതോ നരാധിപ
    തത്രാരോഹേത ധർമജ്ഞ ശ്രദധാനോ ജിതേന്ദ്രിയഃ
    മഹാദേവ പ്രസാദാദ് ധി ഗച്ഛേത പരമം ഗതിം
22 പ്രദക്ഷിണം ഉപാവൃത്യ ഗച്ഛേത ഭരതർഷഭ
    ധാരാം നാമ മഹാപ്രാജ്ഞ സർവപാപപ്രണാശിനീം
    തത്ര സ്നാത്വാ നരവ്യാഘ്ര ന ശോചതി നരാധിപ
23 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ നമസ്കൃത്യ മഹാഗിരിം
    സ്വർഗദ്വാരേണ യത് തുല്യം ഗംഗാ ദ്വാരം ന സംശയഃ
24 തത്രാഭിഷേകം കുർവീത കോടിതീർഥേ സമാഹിതഃ
    പുണ്ഡരീകം അവാപ്നോതി കുലം ചൈവ സമുദ്ധരേത്
25 സപ്ത ഗംഗേ ത്രിഗംഗേ ച ശക്രാവർതേ ച തർപയൻ
    ദേവാൻ പിതൄംശ് ച വിധിവത് പുണ്യലോകേ മഹീയതേ
26 തതഃ കനഖലേ സ്നാത്വാ ത്രിരാത്രോപോഷിതോ നരഃ
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി സ്വർഗലോകം ച ഗച്ഛതി
27 കപിലാ വടം ച ഗച്ഛേത തീർഥസേവീ നരാധിപ
    ഉഷ്യൈകാം രജനീം തത്ര ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്
28 നാഗരാജസ്യ രാജേന്ദ്ര കപിലസ്യ മഹാത്മനാഃ
    തീർഥം കുരു വരശ്രേഷ്ഠ സർവലോകേഷു വിശ്രുതം
29 തത്രാഭിഷേകം കുർവീത നാഗതീർഥേ നരാധിപ
    കപിലാനാം സഹസ്രസ്യ ഫലം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ
30 തതോ ലലിതികാം ഗച്ഛേച് ഛന്തനോർ തീർഥം ഉത്തമം
    തത്ര സ്നാത്വാ നരോ രാജൻ ന ദുർഗതിം അവാപ്നുയാത്
31 ഗംഗാ സംഗമയോശ് ചൈവ സ്നാതി യഃ സംഗമേ നരഃ
    ദശാശ്വമേധാൻ ആപ്നോതി കുലം ചൈവ സമുദ്ധരേത്
32 തതോ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര സുഗന്ധാം ലോകവിശ്രുതാം
    സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ബ്രഹ്മലോകേ മഹീയതേ
33 രുദ്രാവർതം തതോ ഗച്ഛേത് തീർഥസേവീ നരാധിപ
    തത്ര സ്നാത്വാ നരോ രാജൻ സ്വർഗലോകേ മഹീയതേ
34 ഗംഗായാശ് ച നരശ്രേഷ്ഠ സരസ്വത്യാശ് ച സംഗമേ
    സ്നാതോ ഽശ്വമേധം ആപ്നോതി സ്വർഗലോകം ച ഗച്ഛതി
35 ഭദ്ര കർണേശ്വരം ഗത്വാ ദേവം അർച്യ യഥാവിധി
    ന ദുർഗതിം അവാപ്നോതി സ്വർഗലോകം ച ഗച്ഛതി
36 തതഃ കുബ്ജാമ്രകം ഗച്ഛേത് തീർഥസേവീ യഥാക്രമം
    ഗോസഹസ്രം അവാപ്നോതി സ്വർഗലോകം ച ഗച്ഛതി
37 അരുന്ധതീ വടം ഗച്ഛേത് തീർഥസേവീ നരാധിപ
    സാമുദ്രകം ഉപസ്പൃശ്യ ത്രിരാത്രോപോഷിതോ നരഃ
    ഗോസഹസ്രഫലം വിന്ദേത് കുലം ചൈവ സമുദ്ധരേത്
38 ബ്രഹ്മാവർതം തതോ ഗച്ഛേദ് ബ്രഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി സ്വർഗലോകം ച ഗച്ഛതി
39 യമുനാ പ്രഭവം ഗത്വാ ഉപസ്പൃശ്യ ച യാമുനേ
    അശ്വമേധ ഫലം ലബ്ധ്വാ സ്വർഗലോകേ മഹീയതേ
40 ദർവീ സങ്ക്രമണം പ്രാപ്യ തീർഥം ത്രൈലോക്യവിശ്രുതം
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി സ്വർഗലോകം ച ഗച്ഛതി
41 സിന്ധോർ ച പ്രഭവം ഗത്വാ സിദ്ധഗന്ധർവസേവിതം
    തത്രോഷ്യ രജനീഃ പഞ്ച വിന്ദ്യാദ് ബഹുസുവർണകം
42 അഥ വേദീം സമാസാദ്യ നരഃ പരമദുർഗമാം
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി ഗച്ഛേച് ചൗശനസീം ഗതിം
43 ഋഷികുല്യാം സമാസാദ്യ വാസിഷ്ഠം ചൈവ ഭാരത
    വാസിഷ്ഠം സമതിക്രമ്യ സർവേ വർണാ ദ്വിജാതയഃ
44 ഋഷികുല്യാം നരഃ സ്നാത്വാ ഋഷിലോകം പ്രപദ്യതേ
    യദി തത്ര വസേൻ മാസം ശാകാഹാരോ നരാധിപ
45 ഭൃഗുതുംഗം സമാസാദ്യ വാജിമേധഫലം ലഭേത്
    ഗത്വാ വീര പ്രമോക്ഷം ച സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ
46 കൃത്തികാ മഘയോശ് ചൈവ തീർഥം ആസാദ്യ ഭാരത
    അഗ്നിഷ്ടോമാതിരാത്രാഭ്യാം ഫലം പ്രാപ്നോതി പുണ്യകൃത്
47 തതഃ സന്ധ്യാം സമാസാദ്യ വിദ്യാ തീർഥം അനുത്തമം
    ഉപസ്പൃശ്യ ച വിദ്യാനാം സർവാസാം പാരഗോ ഭവേത്
48 മഹാശ്രമേ വസേദ് രാത്രിം സർവപാപപ്രമോചനേ
    ഏകകാലം നിരാഹാരോ ലോകാൻ ആവസതേ ശുഭാൻ
49 ഷഷ്ഠ കാലോപവാസേന മാസം ഉഷ്യ മഹാലയേ
    സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ വിന്ദ്യാദ് ബഹുസുവർണകം
50 അഥ വേതസികാം ഗത്വാ പിതാ മഹ നിഷേവിതാം
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി ഗച്ഛേച് ചൗശനസീം ഗതിം
51 അഥ സുന്ദരികാ തീർഥം പ്രാപ്യ സിദ്ധനിഷേവിതം
    രൂപസ്യ ഭാഗീ ഭവതി ദൃഷ്ടം ഏതത് പുരാതനേ
52 തതോ വൈ ബ്രാഹ്മണീം ഗത്വാ ബ്രഹ്മ ചാരീ ജിതേന്ദ്രിയഃ
    പദ്മവർണേന യാനേന ബ്രഹ്മലോകം പ്രപദ്യതേ
53 തതശ് ച നൈമിഷം ഗച്ഛേത് പുണ്യം സിദ്ധനിഷേവിതം
    തത്ര നിത്യം നിവസതി ബ്രഹ്മാ ദേവഗണൈർ വൃതഃ
54 നൈമിഷം പ്രാർഥയാനസ്യ പാപസ്യാർധം പ്രണശ്യതി
    പ്രവിഷ്ടമാത്രസ് തു നരഃ സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ
55 തത്ര മാസം വസേദ് ധീരോ നൈമിഷേ തീർഥതത്പരഃ
    പൃഥിവ്യാം യാനി തീർഥാനി നൈമിഷേ താനി ഭാരത
56 അഭിഷേകകൃതസ് തത്ര നിയതോ നിയതാശനഃ
    ഗവാമയസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം പ്രാപ്നോതി ഭാരത
    പുനാത്യ് ആ സപ്തമം ചൈവ കുലം ഭരതസത്തമ
57 യസ് ത്യജേൻ നൈമിഷേ പ്രാണാൻ ഉപവാസപരായണഃ
    സ മോദേത് സ്വർഗലോകസ്ഥ ഏവം ആഹുർ മനീഷിണഃ
    നിത്യം പുണ്യം ച മേധ്യം ച നൈമിഷം നൃപസത്തമ
58 ഗംഗോദ്ഭേദം സമാസാദ്യ ത്രിരാത്രോപോഷിതോ നരഃ
    വാജപേയം അവാപ്നോതി ബ്രഹ്മഭൂതശ് ച ജായതേ
59 സരസ്വതീം സമാസാദ്യ തർപയേത് പിതൃദേവതാഃ
    സാരസ്വതേഷു ലോകേഷു മോദതേ നാത്ര സംശയഃ
60 തതശ് ച ബാഹുദാം ഗച്ഛേദ് ബ്രഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
    ദേവ സത്രസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ
61 തതശ് ചീരവതീം ഗച്ഛേത് പുണ്യാം പുണ്യതമൈർ വൃതാം
    പിതൃദേവാർചന രതോ വാജപേയം അവാപ്നുയാത്
62 വിമലാശോകം ആസാദ്യ വിരാജതി യഥാ ശശീ
    തത്രോഷ്യ രജനീം ഏകാം സ്വർഗലോകേ മഹീയതേ
63 ഗോപ്രതാരം തതോ ഗച്ഛേത് സരയ്വാസ് തീർഥം ഉത്തമം
    യത്ര രാമോ ഗതഃ സ്വർഗം സ ഭൃത്യബലവാഹനഃ
64 ദേഹം ത്യക്ത്വാ ദിവം യാതസ് തസ്യ തീർഥസ്യ തേജസാ
    രാമസ്യ ച പ്രസാദേന വ്യവസായാച് ച ഭാരത
65 തസ്മിംസ് തീർഥേ നരഃ സ്നാത്വാ ഗോമത്യാം കുരുനന്ദന
    സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ സ്വർഗലോകേ മഹീയതേ
66 രാമ തീർഥേ നരഃ സ്നാത്വാ ഗോമത്യാം കുരുനന്ദന
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി പുനാതി ച കുലം നരഃ
67 ശതസാഹസ്രികം തത്ര തീർഥം ഭരതസത്തമ
    തത്രോപസ്പർശനം കൃത്വാ നിയതോ നിയതാശനഃ
    ഗോസഹസ്രഫലം പുണ്യം പ്രാപ്നോതി ഭരതർഷഭ
68 തതോ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര ഭർതൃസ്ഥാനം അനുത്തമം
    കോടിതീർഥേ നരഃ സ്നാത്വാ അർചയിത്വാ ഗുഹം നൃപ
    ഗോസഹസ്രഫലം വിന്ദേത് തേജസ്വീ ച ഭവേൻ നരഃ
69 തതോ വാരാണസീം ഗത്വാ അർചയിത്വാ വൃഷധ്വജം
    കപിലാ ഹ്രദേ നരഃ സ്നാത്വാ രാജസൂയ ഫലം ലഭേത്
70 മാർകണ്ഡേയസ്യ രാജേന്ദ്ര തീർഥം ആസാദ്യ ദുർലഭം
    ഗോമതീ ഗംഗയോശ് ചൈവ സംഗമേ ലോകവിശ്രുതേ
    അഗ്നിഷ്ടോമം അവാപ്നോതി കുലം ചൈവ സമുദ്ധരേത്
71 തതോ ഗയാം സമാസാദ്യ ബ്രഹ്മ ചാരീ ജിതേന്ദ്രിയഃ
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി ഗമനാദ് ഏവ ഭാരത
72 തത്രാക്ഷയവതോ നാമ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതഃ
    പിതൄണാം തത്ര വൈ ദത്തം അക്ഷയം ഭവതി പ്രഭോ
73 മഹാനദ്യാം ഉപസ്പൃശ്യ തർപയേത് പിതൃദേവതാഃ
    അക്ഷയാൻ പ്രാപ്നുയാൽ ലോകാൻ കുലം ചൈവ സമുദ്ധരേത്
74 തതോ ബ്രഹ്മസരോ ഗച്ഛേദ് ധർമാരണ്യോപശോഭിതം
    പൗണ്ഡരീകം അവാപ്നോതി പ്രഭാതാം ഏവ ശർവരീം
75 തസ്മിൻ സരസി രാജേന്ദ്ര ബ്രഹ്മണോ യൂപ ഉച്ഛ്രിതഃ
    യൂപം പ്രദക്ഷിണം കൃത്വാ വാജപേയഫലം ലഭേത്
76 തതോ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര ധേനുകാം ലോകവിശ്രുതാം
    ഏകരത്രോഷിതോ രാജൻ പ്രയച്ഛേത് തിലധേനുകാം
    സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ സോമലോകം വ്രജേദ് ധ്രുവം
77 തത്ര ചിഹ്നം മഹാരാജ അദ്യാപി ഹി ന സംശയഃ
    കപിലാ സഹ വത്സേന പർവതേ വിചരത്യ് ഉത
    സ വത്സായാഃ പദാനി സ്മ ദൃശ്യന്തേ ഽദ്യാപി ഭാരത
78 തേഷൂപസ്പൃശ്യ രാജേന്ദ്ര പദേഷു നൃപസത്തമ
    യത് കിം ചിദ് അശുഭം കർമ തത് പ്രണശ്യതി ഭാരത
79 തതോ ഗൃധ്രവടം ഗച്ഛേത് സ്ഥാനം ദേവസ്യ ധീമതഃ
    സ്നായീത ഭസ്മനാ തത്ര അഭിഗമ്യ വൃഷധ്വജം
80 ബ്രാഹ്മണേന ഭവേച് ചീർണം വ്രതം ദ്വാദശ വാർഷികം
    ഇതരേഷാം തു വർണാനാം സർവപാപം പ്രണശ്യതി
81 ഗച്ഛേത തത ഉദ്യന്തം പർവതം ഗീതനാദിതം
    സാവിത്രം തു പദം തത്ര ദൃശ്യതേ ഭരതർഷഭ
82 തത്ര സന്ധ്യാം ഉപാസീത ബ്രാഹ്മണഃ സംശിതവ്രതഃ
    ഉപാസ്താ ച ഭവേത് സന്ധ്യാ തേന ദ്വാദശ വാർഷികീ
83 യോനിദ്വാരം ച തത്രൈവ വിശ്രുതം ഭരതർഷഭ
    തത്രാഭിഗമ്യ മുച്യേത പുരുഷോ യോനിസങ്കരാത്
84 കൃഷ്ണ ശുക്ലാവ് ഉഭൗ പക്ഷൗ ഗയായാം യോ വസേൻ നരഃ
    പുനാത്യ് ആ സപ്തമം രാജൻ കുലം നാസ്ത്യ് അത്ര സംശയഃ
85 ഏഷ്ടവ്യാ ബഹവഃ പുത്രാ യദ്യ് ഏകോ ഽപി ഗയാം വ്രജേത്
    യജേത വാശ്വമേധേന നീലം വാ വൃഷം ഉത്സൃജേത്
86 തതഃ ഫൽഗും വ്രജേദ് രാജംസ് തീർഥസേവീ നരാധിപ
    അശ്വമേധം അവാപ്നോതി സിദ്ധിം ച മഹതീം വ്രജേത്
87 തതോ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര ധർമപൃഷ്ഠം സമാഹിതഃ
    യത്ര ധർമോ മഹാരാജ നിത്യം ആസ്തേ യുധിഷ്ഠിര
    അഭിഗമ്യ തതസ് തത്ര വാജിമേധഫലം ലഭേത്
88 തതോ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര ബ്രഹ്മണസ് തീർഥം ഉത്തമം
    തത്രാർചയിത്വാ രാജേന്ദ്ര ബ്രഹ്മാണം അമിതൗജസം
    രാജസൂയാശ്വമേധാഭ്യാം ഫലം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ
89 തതോ രാജഗൃഹം ഗച്ഛേത് തീർഥസേവീ നരാധിപ
    ഉപസ്പൃശ്യ തപോദേഷു കാക്ഷീവാൻ ഇവ മോദതേ
90 യക്ഷിണ്യാ നൈത്യകം തത്ര പ്രാശ്നീത പുരുഷഃ ശുചിഃ
    യക്ഷിണ്യാസ് തു പ്രസാദേന മുച്യതേ ഭ്രൂണ ഹത്യയാ
91 മണിനാഗം തതോ ഗത്വാ ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്
    നൈത്യകം ഭുഞ്ജതേ യസ് തു മണിനാഗസ്യ മാനവഃ
92 ദഷ്ടസ്യാശീവിഷേണാപി ന തസ്യ ക്രമതേ വിഷം
    തത്രോഷ്യ രജനീം ഏകാം സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ
93 തതോ ഗച്ഛേത ബ്രഹ്മർഷേർ ഗൗതമസ്യ വനം നൃപ
    അഹല്യായാ ഹ്ലദേ സ്നാത്വാ വ്രജേത പരമാം ഗതിം
    അഭിഗമ്യ ശ്രിയം രാജൻ വിന്ദതേ ശ്രിയം ഉത്തമാം
94 തത്രോദ പാനോ ധർമജ്ഞ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതഃ
    തത്രാഭിഷേകം കൃത്വാ തു വാജിമേധം അവാപ്നുയാത്
95 ജനകസ്യ തു രാജർഷേഃ കൂപസ് ത്രിദശപൂജിതഃ
    തത്രാഭിഷേകം കൃത്വാ തു വിഷ്ണുലോകം അവാപ്നുയാത്
96 തതോ വിനശനം ഗച്ഛേത് സർവപാപപ്രമോചനം
    വാജപേയം അവാപ്നോതി സോമലോകം ച ഗച്ഛതി
97 ഗണ്ഡകീം തു സമാസാദ്യ സർവതീർഥജലോദ്ഭവാം
    വാജപേയം അവാപ്നോതി സൂര്യലോകം ച ഗച്ഛതി
98 തതോ ഽധിവംശ്യം ധർമജ്ഞ സമാവിശ്യ തപോവനം
    ഗുഹ്യകേഷു മഹാരാജ മോദതേ നാത്ര സംശയഃ
99 കമ്പനാം തു സമാസാദ്യ നദീം സിദ്ധനിഷേവിതാം
    പുണ്ഡരീകം അവാപ്നോതി സൂര്യലോകം ച ഗച്ഛതി
100 തതോ വിശാലാം ആസാദ്യ നദീം ത്രൈലോക്യവിശ്രുതാം
   അഗ്നിഷ്ടോമം അവാപ്നോതി സ്വർഗലോകം ച ഗച്ഛതി
101 അഥ മാഹേശ്വരീം ധാരാം സമാസാദ്യ നരാധിപ
   അശ്വമേധം അവാപ്നോതി കുലം ചൈവ സമുദ്ധരേത്
102 ദിവൗകസാം പുഷ്കരിണീം സമാസാദ്യ നരഃ ശുചിഃ
   ന ദുർഗതിം അവാപ്നോതി വാജപേയം ച വിന്ദതി
103 മഹേശ്വര പദം ഗച്ഛേദ് ബ്രഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
   മഹേശ്വര പദേ സ്നാത്വാ വാജിമേധഫലം ലഭേത്
104 തത്ര കോടിസ് തു തീർഥാനാം വിശ്രുതാ ഭരതർഷഭ
   കൂർമരൂപേണ രാജേന്ദ്ര അസുരേണ ദുരാത്മനാ
   ഹ്രിയമാണാഹൃതാ രാജൻ വിഷ്ണുനാ പ്രഭ വിഷ്ണുനാ
105 തത്രാഭിഷേകം കുർവാണസ് തീർഥകോട്യാം യുധിഷ്ഠിര
   പുണ്ഡരീകം അവാപ്നോതി വിഷ്ണുലോകം ച ഗച്ഛതി
106 തതോ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര സ്ഥാനം നാരായണസ്യ തു
   സദാ സംനിഹിതോ യത്ര ഹരിർ വസതി ഭാരത
   ശാലഗ്രാമ ഇതി ഖ്യാതോ വിഷ്ണോർ അദ്ഭുതകർമണഃ
107 അഭിഗമ്യ ത്രിലോകേശം വരദം വിഷ്ണും അവ്യയം
   അശ്വമേധം അവാപ്നോതി വിഷ്ണുലോകം ച ഗച്ഛതി
108 തത്രോദ പാനോ ധർമജ്ഞ സർവപാപപ്രമോചനഃ
   സമുദ്രാസ് തത്ര ചത്വാരഃ കൂപേ സംനിഹിതാഃ സദാ
   തത്രോപസ്പൃശ്യ രാജേന്ദ്ര ന ദുർഗതിം അവാപ്നുയാത്
109 അഭിഗമ്യ മഹാദേവം വരദം വിഷ്ണും അവ്യയം
   വിരാജതി യഥാ സോമ ഋണൈർ മുക്തോ യുധിഷ്ഠിര
110 ജാതിസ്മര ഉപസ്പൃശ്യ ശുചിഃ പ്രയത മാനസഃ
   ജാതിസ്മരത്വം പ്രാപ്നോതി സ്നാത്വാ തത്ര ന സംശയഃ
111 വടേശ്വര പുരം ഗത്വാ അർചയിത്വാ തു കേശവം
   ഈപ്സിതാംൽ ലഭതേ കാമാൻ ഉപവാസാൻ ന സംശയഃ
112 തതസ് തു വാമനം ഗത്വാ സർവപാപപ്രമോചനം
   അഭിവാദ്യ ഹരിം ദേവം ന ദുർഗതിം അവാപ്നുയാത്
113 ഭരതസ്യാശ്രമം ഗത്വാ സർവപാപപ്രമോചനം
   കൗശികീം തത്ര സേവേത മഹാപാതക നാശിനീം
   രാജസൂയസ്യ യജ്ഞസ്യ ഫലം പ്രാപ്നോതി മാനവഃ
114 തതോ ഗച്ഛേത ധർമജ്ഞ ചമ്പകാരണ്യം ഉത്തമം
   തത്രോഷ്യ രജനീം ഏകാം ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്
115 അഥ ജ്യേഷ്ഠിലം ആസാദ്യ തീർഥം പരമസംമതം
   ഉപോഷ്യ രജനീം ഏകാം അഗ്നിഷ്ടോമ ഫലം ലഭേത്
116 തത്ര വിശ്വേശ്വരം ദൃഷ്ട്വാ ദേവ്യാ സഹ മഹാദ്യുതിം
   മിത്രാ വരുണയോർ ലോകാൻ ആപ്നോതി പുരുഷർഷഭ
117 കന്യാ സംവേദ്യം ആസാദ്യ നിയതോ നിയതാശനഃ
   മനോഃ പ്രജാപതേർ ലോകാൻ ആപ്നോതി ഭരതർഷഭ
118 കന്യായാം യേ പ്രയച്ഛന്തി പാനം അന്നം ച ഭാരത
   തദ് അക്ഷയം ഇതി പ്രാഹുർ ഋഷയഃ സംശിതവ്രതാഃ
119 നിശ്ചീരാം ച സമാസാദ്യ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതാം
   അശ്വമേധം അവാപ്നോതി വിഷ്ണുലോകം ച ഗച്ഛതി
120 യേ തു ദാനം പ്രയച്ഛന്തി നിശ്ചീരാ സംഗമേ നരാഃ
   തേ യാന്തി നരശാർദൂല ബ്രഹ്മലോകം ന സംശയഃ
121 തത്രാശ്രമോ വസിഷ്ഠസ്യ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതഃ
   തത്രാഭിഷേകം കുർവാണോ വാജപേയം അവാപ്നുയാത്
122 ദേവകൂടം സമാസാദ്യ ബ്രഹ്മർഷിഗണസേവിതം
   അശ്വമേധം അവാപ്നോതി കുലം ചൈവ സമുദ്ധരേത്
123 തതോ ഗച്ഛേത രാജേന്ദ്ര കൗശികസ്യ മുനേർ ഹ്രദം
   യത്ര സിദ്ധിം പരാം പ്രാപ്തോ വിശ്വാ മിത്രോ ഽഥ കൗശികഃ
124 തത്ര മാസം വസേദ് വീര കൗശിക്യാം ഭരതർഷഭ
   അശ്വമേധസ്യ യത് പുണ്യം തൻ മാസേനാധിഗച്ഛതി
125 സർവതീർഥവരേ ചൈവ യോ വസേത മഹാഹ്രദേ
   ന ദുർഗതിം അവാപ്നോതി വിന്ദേദ് ബഹുസുവർണകം
126 കുമാരം അഭിഗത്വാ ച വീരാശ്രമനിവാസിനം
   അശ്വമേധം അവാപ്നോതി നരോ നാസ്ത്യ് അത്ര സംശയഃ
127 അഗ്നിധാരാം സമാസാദ്യ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതാം
   അഗ്നിഷ്ടോമം അവാപ്നോതി ന ച സ്വർഗാൻ നിവർതതേ
128 പിതാ മഹ സരോ ഗത്വാ ശൈലരാജപ്രതിഷ്ഠിതം
   തത്രാഭിഷേകം കുർവാണോ അഗ്നിഷ്ടോമ ഫലം ലഭേത്
129 പിതാ മഹസ്യ സരസഃ പ്രസ്രുതാ ലോകപാവനീ
   കുമാര ധാരാ തത്രൈവ ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതാ
130 യത്ര സ്നാത്വാ കൃതാർഥോ ഽസ്മീത്യ് ആത്മാനം അവഗച്ഛതി
   ഷഷ്ഠ കാലോപവാസേന മുച്യതേ ബ്രഹ്മഹത്യയാ
131 ശിഖരം വൈ മഹാദേവ്യാ ഗൗര്യാസ് ത്രൈലോക്യവിശ്രുതം
   സമാരുഹ്യ നരഃ ശ്രാദ്ധഃ സ്തനകുണ്ഡേഷു സംവിശേത്
132 തത്രാഭിഷേകം കുർവാണഃ പിതൃദേവാർചനേ രതഃ
   ഹയമേധം അവാപ്നോതി ശക്ര ലോകം ച ഗച്ഛതി
133 താമ്രാരുണം സമാസാദ്യ ബ്രഹ്മ ചാരീ സമാഹിതഃ
   അശ്വമേധം അവാപ്നോതി ശക്ര ലോകം ച ഗച്ഛതി
134 നന്ദിന്യാം ച സമാസാദ്യ കൂപം ത്രിദശസേവിതം
   നരമേധസ്യ യത് പുണ്യം തത് പ്രാപ്നോതി കുരൂദ്വഹ
135 കാലികാ സംഗമേ സ്നാത്വാ കൗശിക്യാരുണയോർ യതഃ
   ത്രിരാത്രോപോഷിതോ വിദ്വാൻ സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ
136 ഉർവശീ തീർഥം ആസാദ്യ തതഃ സോമാശ്രമം ബുധഃ
   കുംഭകർണാശ്രമേ സ്നാത്വാ പൂജ്യതേ ഭുവി മാനവഃ
137 സ്നാത്വാ കോകാ മുഖേ പുണ്യേ ബ്രഹ്മ ചാരീ യതവ്രതഃ
   ജാതിസ്മരത്വം പ്രാപ്നോതി ദൃഷ്ടം ഏതത് പുരാതനേ
138 സകൃൻ നന്ദാം സമാസാദ്യ കൃതാത്മാ ഭവതി ദ്വിജഃ
   സർവപാപവിശുദ്ധാത്മാ ശക്ര ലോകം ച ഗച്ഛതി
139 ഋഷഭദ്വീപം ആസാദ്യ സേവ്യം ക്രൗഞ്ചനിഷൂദനം
   സരസ്വത്യാം ഉപസ്പൃശ്യ വിമാനസ്ഥോ വിരാജതേ
140 ഔദ്ദാലകം മഹാരാജ തീർഥം മുനിനിഷേവിതം
   തത്രാഭിഷേകം കുർവീത സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ
141 ധർമതീർഥം സമാസാദ്യ പുണ്യം ബ്രഹ്മർഷിസേവിതം
   വാജപേയം അവാപ്നോതി നരോ നാസ്ത്യ് അത്ര സംശയഃ
142 തഥാ ചമ്പാം സമാസാദ്യ ഭാഗീരഥ്യാം കൃതോദകഃ
   ദണ്ഡാർകം അഭിഗമ്യൈവ ഗോസഹസ്രഫലം ലഭേത്
143 ലവേഡികാം തതോ ഗച്ഛേത് പുണ്യാം പുണ്യോപസേവിതാം
   വാജപേയം അവാപ്നോതി വിമാനസ്ഥശ് ച പൂജ്യതേ