മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം47

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം47

1 [ജ്]
     യദ് ഇദം ശോചിതം രാജ്ഞാ ധൃതരാഷ്ട്രേണ വൈ മുനേ
     പ്രവ്രാജ്യ പാണ്ഡവാൻ വീരാൻ സർവം ഏതൻ നിരർഥകം
 2 കഥം ഹി രാജാ പുത്രം സ്വം ഉപേക്ഷേതാൽപ ചേതസം
     ദുര്യോധനം പാണ്ഡുപുത്രാൻ കോപയാനം മഹാരഥാൻ
 3 കിം ആസീത് പാണ്ഡുപുത്രാണാം വനേ ഭോജനം ഉച്യതാം
     വാനേയം അഥ വാ കൃഷ്ടം ഏതദ് ആഖ്യാതു മേ ഭവാൻ
 4 [വൈ]
     വാനേയം ച മൃഗാംശ് ചൈവ ശുദ്ധൈർ ബാണൈർ നിപാതിതാൻ
     ബ്രാഹ്മണാനാം നിവേദ്യാഗ്രം അഭുഞ്ജൻ പുരുഷർഷഭാഃ
 5 താംസ് തു ശൂരാൻ മഹേഷ്വാസാംസ് തദാ നിവസതോ വനേ
     അന്വയുർ ബ്രാഹ്മണാ രാജൻ സാഗ്നയോ ഽനംഗയസ് തഥാ
 6 ബ്രാഹ്മണാനാം സഹസ്രാണി സ്നാതകാനാം മഹാത്മനാം
     ദശ മോക്ഷവിദാം തദ്വദ് യാൻ ബിഭർതി യുധിഷ്ഠിരഃ
 7 രുരൂൻ കൃഷ്ണമൃഗാംശ് ചൈവ മേധ്യാംശ് ചാന്യാൻ വനേചരാൻ
     ബാണൈർ ഉന്മഥ്യ വിധിവദ് ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ ന്യവേദയത്
 8 ന തത്ര കശ് ചിദ് ദുർവർണോ വ്യാധിതോ വാപ്യ് അദൃശ്യത
     കൃശോ വാ ദുർബലോ വാപി ദീനോ ഭീതോ ഽപി വാ നരഃ
 9 പുത്രാൻ ഇവ പ്രിയാഞ് ജ്ഞാതീൻ ഭ്രാതൄൻ ഇവ സഹോദരാൻ
     പുപോഷ കൗരവശ്രേഷ്ഠോ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
 10 പതീംശ് ച ദ്രൗപദീ സർവാൻ ദ്വിജാംശ് ചൈവ യശസ്വിനീ
    മാതേവ ഭോജയിത്വാഗ്രേ ശിഷ്ടം ആഹാരയത് തദാ
11 പ്രാചീം രാജാ ദക്ഷിണാം ഭീമസേനോ; യമൗ പ്രതീചീം അഥ വാപ്യ് ഉദീചീം
    ധനുർധരാ മാംസഹേതോർ മൃഗാണാം; ക്ഷയം ചക്രുർ നിത്യം ഏവോപഗമ്യ
12 തഥാ തേഷാം വസതാം കാമ്യകേ വൈ; വിഹീനാനാം അർജുനേനോത്സുകാനാം
    പഞ്ചൈവ വർഷാണി തദാ വ്യതീയുർ; അധീയതാം ജപതാം ജുഹ്വതാം ച