മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം285

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം285

1 [സൂര്യ]
     മാഹിതം കർണ കാർഷീസ് ത്വം ആത്മനഃ സുഹൃദാം തഥാ
     പുത്രാണാം അഥ ഭാര്യാണാം അഥോ മാതുർ അഥോ പിതുഃ
 2 ശരീരസ്യാവിരോധേന പ്രാണിനാം പ്രാണഭൃദ് വര
     ഇഷ്യതേ യശസഃ പ്രാപ്തിഃ കീർതിശ് ച ത്രിദിവേ സ്ഥിരാ
 3 യസ് ത്വം പ്രാണവിരോധേന കീർതിം ഇച്ഛസി ശാശ്വതീം
     സാ തേ പ്രാണാൻ സമാദായ ഗമിഷ്യതി ന സംശയഃ
 4 ജീവതാം കുരുതേ കാര്യം പിതാ മാതാ സുതാസ് തഥാ
     യേ ചാന്യേ ബാന്ധവാഃ കേ ചിൽ ലോകേ ഽസ്മിൻ പുരുഷർഷഭ
     രാജാനശ് ച നരവ്യാഘ്ര പൗരുഷേണ നിബോധ തത്
 5 കീർതിശ് ച ജീവതഃ സാധ്വീ പുരുഷസ്യ മഹാദ്യുതേ
     മൃതസ്യ കീർത്യാ കിം കാര്യം ഭസ്മീഭൂതസ്യ ദേഹിനഃ
     മൃതഃ കീർതിം ന ജാനാതി ജീവൻ കീർതിം സമശ്നുതേ
 6 മൃതസ്യ കീർതിർ മർത്യസ്യ യഥാ മാലാ ഗതായുർ അഃ
     അഹം തു ത്വാം ബ്രവീമ്യ് ഏതദ് ഭക്തോ ഽസീതി ഹിതേപ്സയാ
 7 ഭക്തിമന്തോ ഹി മേ രക്ഷ്യാ ഇത്യ് ഏതേനാപി ഹേതുനാ
     ഭകോ ഽയം പരയാ ഭക്ത്യാ മാം ഇത്യ് ഏവ മഹാഭുജ
     മമാപി ഭക്തിർ ഉത്പന്നാ സ ത്വം കുരു വചോ മമ
 8 അസ്തി ചാത്ര പരം കിം ചിദ് അധ്യാത്മം ദേവനിർമിതം
     അതശ് ച ത്വാം ബ്രവീമ്യ് ഏതത് ക്രിയതാം അവിശങ്കയാ
 9 ദേവ ഗുഹ്യം ത്വയാ ജ്ഞാതും ന ശക്യം പുരുഷർഷഭ
     തസ്മാൻ നാഖ്യാമി തേ ഗുഹ്യം കാലേ വേത്സ്യതി തദ് ഭവാൻ
 10 പുനർ ഉക്തം ച വക്ഷ്യാമി ത്വം രാധേയ നിബോധ തത്
    മാസ്മൈ തേ കുണ്ഡലേ ദദ്യാ ഭിക്ഷവേ വജ്രപാണയേ
11 ശോഭസേ കുണ്ഡലാഭ്യാം ഹി രുചിരാഭ്യാം മഹാദ്യുതേ
    വിശാഖയോർ മധ്യഗതഃ ശശീവ വിമലോ ദിവി
12 കീർതിശ് ച ജീവതഃ സാധ്വീ പുരുഷസ്യേതി വിദ്ധി തത്
    പ്രത്യാഖ്യേയസ് ത്വയാ താത കുണ്ഡലാർഥേ പുരന്ദരഃ
13 ശക്യാ ബഹുവിധൈർ വാക്യൈഃ കുണ്ഡലേപ്സാ ത്വയാനഘ
    വിഹന്തും ദേവരാജസ്യ ഹേതുയുക്തൈഃ പുനഃ പുനഃ
14 ഉപപത്ത്യുപപന്നാർഥൈർ മാധുര്യകൃതഭൂഷണൈഃ
    പുരന്ദരസ്യ കർണ ത്വം ബുദ്ധിം ഏതാം അപാനുദ
15 ത്വ ഹി നിത്യം നരവ്യാഘ്ര സ്പർധസേ സവ്യസാചിനാ
    സവ്യസാചീ ത്വയാ ചൈവ യുധി ശൂരഃ സമേഷ്യതി
16 ന തു ത്വാം അർജുനഃ ശക്തഃ കുണ്ഡലാഭ്യാം സമന്വിതം
    വിജേതും യുധി യദ്യ് അസ്യ സ്വയം ഇന്ദ്രഃ ശരോ ഭവേത്
17 തസ്മാൻ ന ദേയേ ശക്രായ ത്വയൈതേ കുണ്ഡലേ ശുഭേ
    സംഗ്രാമേ യദി നിർജേതും കർണ കാമയസേ ഽർജുനം