മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം283

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം283

1 കൃതപൂർവാഹ്ണികാഃ സർവേ സമേയുസ് തേ തപോധനാഃ
 2 തദ് ഏവ സർവം സാവിത്ര്യാ മഹാഭാഗ്യം മഹർഷയഃ
     ദ്യുമത്സേനായ നാതൃപ്യൻ കഥയന്തഃ പുനഃ പുനഃ
 3 തതഃ പ്രകൃതയഃ സർവാഃ ശാല്വേഭ്യോ ഽഭ്യാഗതാ നൃപ
     ആചഖ്യുർ നിഹതം ചൈവ സ്വേനാമാത്യേന തം നൃപം
 4 തം മന്ത്രിണാ ഹതം ശ്രുത്വാ സസഹായം സബാന്ധവം
     ന്യവേദയൻ യഥാതത്ത്വം വിദ്രുതം ച ദ്വിഷദ് ബലം
 5 ഐകമത്യം ച സർവസ്യ ജനസ്യാഥ നൃപം പ്രതി
     സചക്ഷുർ വാപ്യ് അചക്ഷുർ വാ സ നോ രാജാ ഭവത്വ് ഇതി
 6 അനേന നിശ്ചയേനേഹ വയം പ്രസ്ഥാപിതാ നൃപ
     പ്രാപ്താനീമാനി യാനാനി ചതുരംഗം ച തേ ബലം
 7 പ്രയാഹി രാജൻ ഭദ്രം തേ ഘുഷ്ടസ് തേ നഗരേ ജയഃ
     അധ്യാസ്സ്വ ചിരരാത്രായ പിതൃപൈതാമഹം പദം
 8 ചക്ഷുർ മന്തം ച തം ദൃഷ്ട്വാ രാജാനം വപുഷാന്വിതം
     മൂർധഭിഃ പതിതാഃ സർവേ വിസ്മയോത്ഫുല്ലലോചനാഃ
 9 തതോ ഽഭിവാദ്യ താൻ വൃദ്ധാൻ ദ്വിജാൻ ആശ്രമവാസിനഃ
     തൈശ് ചാഭിപൂജിതഃ സർവൈഃ പ്രയയൗ നഗരം പ്രതി
 10 ശൈബ്യാ ച സഹ സാവിത്ര്യാ സ്വാസ്തീർണേന സുവർചസാ
    നരയുക്തേന യാനേന പ്രയയൗ സേനയാ വൃതാ
11 തതോ ഽഭിഷിഷിചുഃ പ്രീത്യാ ദ്യുമത്സേനം പുരോഹിതാഃ
    പുത്രം ചാസ്യ മഹാത്മാനം യൗവരാജ്യേ ഽഭഷേചയൻ
12 തതഃ കാലേന മഹതാ സാവിത്ര്യാഃ കീർതിവർധനം
    തദ് വൈ പുത്രശതം ജജ്ഞേ ശൂരാണാം അനിവർതിനാം
13 ഭ്രാതൄണാം സോദരാണാം ച തഥൈവാസ്യാഭവച് ഛതം
    മദ്രാധിപസ്യാശ്വപതേർ മാലവ്യാം സുമഹാബലം
14 ഏവം ആത്മാ പിതാ മാതാ ശ്വശ്രൂഃ ശ്വശുര ഏവ ച
    ഭർതുഃ കുലം ച സാവിത്ര്യാ സർവം കൃച്ഛ്രാത് സമുദ്ധൃതം
15 തഥൈവൈഷാപി കല്യാണീ ദ്രൗപദീ ശീലസംമതാ
    താരയിഷ്യതി വഃ സർവാൻ സാവിത്രീവ കുലാംഗനാ
16 [വൈ]
    ഏവം സ പാണ്ഡവസ് തേന അനുനീതോ മഹാത്മനാ
    വിശോകോ വിജ്വരോ രാജൻ കാമ്യകേ ന്യവസത് തദാ