മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം208

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം208

1 [മാർക്]
     ബ്രഹ്മണോ യസ് തൃതീയസ് തു പുത്രഃ കുരുകുലോദ്വഹ
     തസ്യാപവ സുതാ ഭാര്യാ പ്രജാസ് തസ്യാപി മേ ശൃണു
 2 ബൃഹജ്ജ്യോതിർ ബൃഹത്കീർതിർ ബൃഹദ്ബ്രഹ്മാ ബൃഹന്മനാഃ
     ബൃഹന്മന്ത്രോ ബൃഹദ്ഭാസസ് തഥാ രാജൻ ബൃഹസ്പതിഃ
 3 പ്രജാസു താസു സർവാസു രൂപേണാപ്രതിമാഭവത്
     ദേവീ ഭാനുമതീ നാമ പ്രഥമാംഗിരസഃ സുതാ
 4 ഭൂതാനാം ഏവ സർവേഷാം യസ്യാം രാഗസ് തദാഭവത്
     രാഗാദ് രാഗേതി യാം ആഹുർ ദ്വിതീയാംഗിരസഃ സുതാ
 5 യാം കപർദി സുതാം ആഹുർ ദൃശ്യാദൃശ്യേതി ദേഹിനഃ
     തനുത്വാത് സാ സിനീവാലീ തൃതീയാംഗിരസഃ സുതാ
 6 പശ്യത്യ് അർചിഷ്മതീ ഭാഭിർ ഹവിർ ഭിശ് ച ഹവിഷ്മതീ
     ഷഷ്ഠം അംഗിരസഃ കന്യാം പുണ്യാം ആഹുർ ഹവിഷ്മതീം
 7 മഹാമഖേഷ്വ് ആംഗിരഷീ ദീപ്തിമത്സു മഹാമതീ
     മഹാമതീതി വിഖ്യാതാ സപ്തമീ കഥ്യതേ സുതാ
 8 യാം തു ദൃഷ്ട്വാ ഭഗവതീം ജനഃ കുഹുകുഹായതേ
     ഏകാനംശേതി യാം ആഹുഃ കുഹൂം അംഗ്നിരസഃ സുതാം