മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം175

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം175

1 [ജനം]
     കഥം നാഗായുതപ്രാണോ ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
     ഭയം ആഹാരയത് തീവ്രം തസ്മാദ് അജഗരാൻ മുനേ
 2 പൗലസ്ത്യ യോ ഽഽഹ്വയദ് യുദ്ധേ ധനദം ബലദർപിതഃ
     നലിന്യാം കദനം കൃത്വാ വരാണാം യക്ഷരക്ഷസാം
 3 തം ശംസസി ഭയാവിഷ്ടം ആപന്നം അരികർഷണം
     ഏതദ് ഇച്ഛാമ്യ് അഹം ശ്രോതും പരം കൗതൂഹലം ഹി മേ
 4 [വൈ]
     ബഹ്വാശ്ചര്യേ വനേ തേഷാം വസതാം ഉഗ്രധന്വിനാം
     പ്രാപ്താനാം ആശ്രമാദ് രാജൻ രാജർഷേർ വൃഷപർവണഃ
 5 യദൃച്ഛയാ ധനുഃ പാനിർ ബദ്ധഖഡ്ഗോ വൃകോദരഃ
     ദദർശ തദ് വനം രമ്യദേവഗന്ധർവസേവിതം
 6 സ ദദർശ ശുഭാൻ ദേശാൻ ഗിരേർ ഹിമവതസ് തദാ
     ദേവർഷിസിദ്ധചരിതാൻ അപ്സരോഗണസേവിതാൻ
 7 ചകോരൈശ് ചക്രവാകൈശ് ച പക്ഷിഭിർ ജീവ ജീവികൈഃ
     കോലികൈർ ഭൃംഗരാജൈശ് ച തത്ര തത്ര വിനാദിതാൻ
 8 നിത്യപുഷ്പഫലൈർ വൃക്ഷൈർ ഹിമസംസ്പർശ കോമലൈഃ
     ഉപേതാൻ ബഹുല ഛായൈർ മനോ നയനനന്ദനൈഃ
 9 സ സമ്പശ്യൻ ഗിരിനദീർ വൈഡൂദ്യ മണിസംനിഭൈഃ
     സലിലൈർ ഹിമസംസ്പർശൈർ ഹംസകാരണ്ഡവായുതൈഃ
 10 വനാനി ദേവദാരൂണാം മേഘാനാം ഇവ വാഗുരാഃ
    ഹരിചന്ദന മിശ്രാണി തുംഗകാലീയകാന്യ് അപി
11 മൃഗയാം പരിധാവൻ സ സമേഷു മരുധന്വസു
    വിധ്യൻ മൃഗാഞ് ശരൈഃ ശുദ്ധൈശ് ചചാര സുമഹാബലഃ
12 സ ദദർശ മഹാകായം ഭുജംഗം ലോമഹർഷണം
    ഗിരിദുർഗേ സമാപന്നം കായേനാവൃത്യ കന്ദരം
13 പർവതാഭോഗവർഷ്മാണം ഭോഗൈശ് ചന്ദ്രാർകമണ്ഡലൈഃ
    ചിത്രാംഗം അജിനൈശ് ചിത്രൈർ ഹരിദ്രാ സദൃശഛവിം
14 ഗുഹാകാരേണ വക്ത്രേണ ചതുർദംഷ്ട്രേണ രാജതാ
    ദീപ്താക്ഷേണാതിതാമ്രേണ ലിഹന്തം സൃക്കിണീ മുഹുഃ
15 ത്രാസനം സർവഭൂതാനാം കാലാന്തകയമോപമം
    നിഃശ്വാസക്ഷ്വേഡ നാദേന ഭർത്സയന്തം ഇവ സ്ഥിതം
16 സ ഭീമ സഹസാഭ്യേത്യ പൃദാകുഃ ക്ഷുധിതോ ഭൃശം
    ജഗ്രാഹാജഗരോ ഗ്രാഹോ ഭുജയോർ ഉഭയോർ ബലാത്
17 തേന സംസ്പൃഷ്ട മാത്രസ്യ ഭിമസേനസ്യ വൈ തദാ
    സഞ്ജ്ഞാ മുമോഹ സഹസാ വരദാനേന തസ്യ ഹ
18 ദശനാഗസഹസ്രാണി ധാരയന്തി ഹി യദ് ബലം
    തദ് ബലം ഭീമസേനസ്യ ഭുജയോർ അസമം പരൈഃ
19 സ തേജസ്വീ തഥാ തേന ഭുജഗേന വശീകൃതഃ
    വിസ്ഫുരഞ് ശനകൈർ ഭീമോ ന ശശാക വിചേഷ്ടിതും
20 നാഗായുത സമപ്രാണഃ സിംഹസ്കന്ധോ മഹാഭുജഃ
    ഗൃഹീതോ വ്യജഹാത് സത്ത്വം വരദാനേന മോഹിതഃ
21 സ ഹി പ്രയത്നം അകരോത് തീവ്രം ആത്മവിമോക്ഷണേ
    ന ചൈനം അശകദ് വീരഃ കഥം ചിത് പ്രതിബാധിതും