മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം162

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം162

1 [വൈ]
     ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാലേ തു സർവവാദിത്ര നിസ്വനഃ
     ബഭൂവ തുമുലഃ ശബ്ദസ് ത്വ് അന്തരിക്ഷേ ദിവൗകസാം
 2 രഥനേമി സ്വനശ് ചൈവ ഘണ്ടാ ശബ്ദശ് ച ഭാരത
     പൃഥഗ് വ്യാലമൃഗാണാം ച പക്ഷിണാം ചൈവ സർവശഃ
 3 തം സമന്താദ് അനുയയുർ ഗന്ധർവാപ്സരസസ് തഥാ
     വിമാനൈഃ സൂര്യസങ്കാശൈർ ദേവരാജം അരിന്ദമം
 4 തതഃ സ ഹരിഭിർ യുക്തം ജാംബൂനദപരിഷ്കൃതം
     മേഘനാദിനം ആരുഹ്യ ശ്രിയാ പരമയാ ജ്വലൻ
 5 പാർഥാൻ അഭ്യാജഗാമാശു ദേവരാജഃ പുരന്ദരഃ
     ആഗത്യ ച സഹസ്രാക്ഷോ രഥാദ് അവരുരോഹ വൈ
 6 തം ദൃഷ്ട്വൈവ മഹാത്മാനം ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതഃ ശ്രീമാൻ ദേവരാജം ഉപാഗമത്
 7 പൂജയാം ആസ ചൈവാഥ വിധിവദ് ഭൂരിദക്ഷിണഃ
     യഥാർഹം അമിതാത്മാനം വിധിദൃഷ്ടേന കർമണാ
 8 ധനഞ്ജയശ് ച തേജസ്വീ പ്രണിപത്യ പുരന്ദരം
     ഭൃത്യവത് പ്രണതസ് തസ്ഥൗ ദേവരാജ സപീപതഃ
 9 ആപ്യായത മഹാതേജാ കുന്തീപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     ധനഞ്ജയം അഭിപ്രേക്ഷ്യ വിനീതം സ്ഥിതം അന്തികേ
 10 ജടിലം ദേവരാജസ്യ തപോ യുക്തം അകൽമഷം
    ഹർഷേണ മഹതാവിഷ്ടഃ ഫൽഗുനസ്യാഥ ദർശനാത്
11 തം തഥാദീന മനസം രാജാനം ഹർഷസമ്പ്ലുതം
    ഉവാച വചനം ധീമാൻ ദേവരാജഃ പുരന്ദരഃ
12 ത്വം ഇമാമ്പൃഥിവീം രാജൻ പ്രശാസിഷ്യതി പാണ്ഡവ
    സ്വസ്തി പ്രാപ്നുഹി കൗന്തേയ കാമ്യകം പുനർ ആശ്രമം
13 അസ്ത്രാണി ലബ്ധാനി ച പാണ്ഡവേന; സർവാണി മത്തഃ പ്രയതേന രാജൻ
    കൃതപ്രിയശ് ചാസ്മി ധനഞ്ജയേന; ജേതും ന ശക്യസ് ത്രിഭിർ ഏഷ ലോകൈഃ
14 ഏവം ഉക്ത്വാ സഹസ്രാക്ഷഃ കുന്തീപുത്രം യുധിഷ്ഠിരം
    ജഗാമ ത്രിദിവം ഹൃഷ്ടഃ സ്തൂയമാനോ മഹർഷിഭിഃ
15 ധനേഷ്വര ഗൃഹസ്ഥാനാം പാണ്ഡവാനാം സമാഗമം
    ശക്രേണ യ ഇമം വിദ്വാൻ അധീയീത സമാഹിതഃ
16 സംവത്സരം ബ്രഹ്മചാരീ നിയതഃ സംശിതവ്രതഃ
    സ ജീവേത നിരാബാധഃ സുസുഖീ ശരദാം ശതം