മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം153

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം153

1 [വൈ]
     തതസ് താനി മഹാർഹാണി ദിവ്യാനി ഭരതർഷഭഃ
     ബഹൂനി ബഹുരൂപാണി വിരജാംസി സമാദദേ
 2 തതോ വായുർ മഹാഞ് ശീഘ്രോ നീചൈഃ ശർകര കർഷണഃ
     പ്രാദുരാസീത് ഖരസ്പർശഃ സംഗ്രാമം അഭിചോദയൻ
 3 പപാത മഹതീ ചോൽകാ സനിർഘാതാ മഹാപ്രഭാ
     നിഷ്പ്രഭശ് ചാഭവത് സൂര്യശ് ഛന്നരശ്മിസ് തമോവൃതഃ
 4 നിർഘാതശ് ചാഭവദ് ഭീമോ ഭീമേ വിക്രമം ആസ്ഥിതേ
     ചചാല പൃഥിവീ ചാപി പാംസുവർഷം പപാത ച
 5 സലോഹിതാ ദിശശ് ചാസൻ ഖരവാചോ മൃഗദ്വിജാഃ
     തമോവൃതം അഭൂത് സർവം ന പ്രജ്ഞായത കിം ചന
 6 തദ് അദ്ഭുതം അഭിപ്രേക്ഷ്യ ധർമപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     ഉവാച വദതാം ശ്രേഷ്ഠഃ കോ ഽസ്മാൻ അഭിഭവിഷ്യതി
 7 സജ്ജീഭവത ഭദ്രം വഃ പാണ്ഡവാ യുദ്ധദുർമദാഃ
     യഥാ രൂപാണി പശ്യാമി സ്വഭ്യഗ്രോ നഃ പരാക്രമഃ
 8 ഏവം ഉക്ത്വാ തതോ രാജാ വീക്ഷാം ചക്രേ സമന്തതഃ
     അപശ്യമാനോ ഭീമം ച ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
 9 തത്ര കൃഷ്ണാം യമൗ ചൈവ സമീപസ്ഥാൻ അരിന്ദമഃ
     പപ്രച്ഛ ഭ്രാതരം ഭീമം ഭീമകർമാണം ആഹവേ
 10 കച് ചിൻ ന ഭീമഃ പാഞ്ചാലി കിം ചിത് കൃത്യം ചികീർഷതി
    കൃതവാൻ അപി വാ വീരഃ സാഹസം സാഹസ പ്രിയഃ
11 ഇമേ ഹ്യ് അകസ്മാദ് ഉത്പാതാ മഹാസമരദർശിനഃ
    ദർശയന്തോ ഭയം തീവ്രം പ്രാദുർഭൂതാഃ സമന്തതഃ
12 തം തഥാ വാദിനം കൃഷ്ണാ പ്രത്യുവാച മനസ്വിനീ
    പ്രിയാ പ്രിയം ചികീർഷന്തീ മഹിഷീ ചാരുഹാസിനീ
13 യത് തത് സൗഗന്ധികം രാജന്ന് ആഹൃതം മാതരിശ്വനാ
    തൻ മയാ ഭീമസേനസ്യ പ്രീതയാദ്യോപപാദിതം
14 അപി ചോക്തോ മയാ വീരോ യദി പശ്യേദ് ബഹൂന്യ് അപി
    താനി സർവാണ്യ് ഉപാദായ ശീഘ്രം ആഗമ്യതാം ഇതി
15 സ തു നൂനം മഹാബാഹുഃ പ്രിയാർഥം മമ പാണ്ഡവഃ
    പ്രാഗ് ഉദീചീം ദിശം രാജംസ് താന്യ് ആഹർതും ഇതോ ഗതഃ
16 ഉക്തസ് ത്വ് ഏവം തയാ രാജാ യമാവ് ഇദം അഥാബ്രവീത്
    ഗച്ഛാമ സഹിതാസ് തൂർണം യേന യാതോ വൃകോദരഃ
17 വഹന്തു രാക്ഷസാ വിപ്രാൻ യഥാ ശ്രാന്താൻ യഥാ കൃശാൻ
    ത്വം അപ്യ് അമരസങ്കാശ വഹ കൃഷ്ണാം ഘടോത്കച
18 വ്യക്തം ദൂരം ഇതോ ഭീമഃ പ്രവിഷ്ട ഇതി മേ മതിഃ
    ചിരം ച തസ്യ കാലോ ഽയം സ ച വായുസമോ ജവേ
19 തരസ്വീ വൈനതേയസ്യ സദൃശോ ഭുവി ലംഘനേ
    ഉത്പതേദ് അപി ചാകാശം നിപതേച് ച യഥേച്ഛകം
20 തം അന്വിയാമ ഭവതാം പ്രഭാവാദ് രജനീചരാഃ
    പുരാ സ നാപരാധ്നോതി സിധാനാം ബ്രഹ്മവാദിനാം
21 തഥേത്യ് ഉക്ത്വാ തു തേ സർവേ ഹൈഡിംബ പ്രമുഖാസ് തദാ
    ഉദ്ദേശജ്ഞാഃ കുബേരസ്യ നലിന്യാ ഭരതർഷഭഃ
22 ആദായ പാണ്ഡവാംശ് ചൈവ താംശ് ച വിപ്രാൻ അനേകശഃ
    ലോമശേനൈവ സഹിതാഃ പ്രയയുഃ പ്രീതമാനസാഃ
23 തേ ഗത്വാ സഹിതാഃ സർവേ ദദൃശുസ് തത്ര കാനനേ
    പ്രഫുല്ലപങ്കജ വതീം നലിനീം സുമനോഹരാം
24 തം ച ഭീമം മഹാത്മാനം തസ്യാസ് തീരേ വ്യവസ്ഥിരം
    ദദൃശുർ നിഹതാം ചൈവ യക്ഷാൻ സുവിപുലേക്ഷണാൻ
25 ഉദ്യമ്യ ച ഗദാം ദോർഭ്യാം നദീതീരേ വ്യവസ്ഥിതം
    പ്രജാ സങ്ക്ഷേപ സമയേ ദണ്ഡഹസ്തം ഇവാന്തകം
26 തം ദൃഷ്ട്വാ ധർമരാജസ് തു പരിഷ്വജ്യ പുനഃ പുനഃ
    ഉവാച ശ്ലക്ഷ്ണയാ വാചാ കൗന്തേയ കിം ഇദം കൃതം
27 സാഹസം ബത ഭദ്രം തേ ദേവാനാം അപി ചാപ്രിയം
    പുനർ ഏവം ന കർതവ്യം മമ ചേദ് ഇച്ഛസി പ്രിയം
28 അനുശാസ്യ ച കൗന്തേയം പദ്മാനി പ്രതിഗൃഹ്യ ച
    തസ്യാം ഏവ നലിന്യാം തേ വിജഹ്രുർ അമരോപമാഃ
29 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാലേ തു പ്രഗൃഹീതശിലായുധാഃ
    പ്രാദുരാസൻ മഹാകായാസ് തസ്യോദ്യാനസ്യ രക്ഷിണഃ
30 തേ ദൃഷ്ട്വാ ധർമരാജാനം ദേവർഷിം ചാപി ലോമശം
    നകുലം സഹദേവം ച തഥാന്യാൻ ബ്രാഹ്മണർഷഭാൻ
    വിനയേനാനതാഃ സർവേ പ്രണിപേതുശ് ച ഭാരത
31 സാന്ത്വിതാ ധർമരാജേന പ്രസേദുഃ ക്ഷണദാചരാഃ
    വിദിതാശ് ച കുബേരസ്യ തതസ് തേ നരപുംഗവാഃ
    ഊഷുർ നാതിചിരം കാലം രമമാണാഃ കുരൂദ്വഹാഃ