മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം15

1 [യ്]
     അസാംനിധ്യം കഥം കൃഷ്ണ തവാസീദ് വൃഷ്ണിനന്ദന
     ക്വ ചാസീദ് വിപ്രവാസസ് തേ കിം വാകാർഷീഃ പ്രവാസകഃ
 2 [കൃ]
     ശാല്വസ്യ നഗരം സൗഭം ഗതോ ഽഹം ഭരതർഷഭ
     വിനിഹന്തും നരശ്രേഷ്ഠ തത്ര മേ ശൃണു കാരണം
 3 മഹാതേജാ മഹാബാഹുർ യഃ സ രാജാ മഹായശാഃ
     ദമഘോഷാത്മജോ വീരഃ ശിശുപാലോ മയാ ഹതഃ
 4 യജ്ഞേ തേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ രാജസൂയേ ഽർഹണാം പ്രതി
     സരോഷവശസമ്പ്രാപ്തോ നാമൃഷ്യത ദുരാത്മവാൻ
 5 ശ്രുത്വാ തം നിഹതം ശാല്വസ് തീവ്രരോഷസമന്വിതഃ
     ഉപായാദ് ദ്വാരകാം ശൂന്യാം ഇഹസ്ഥേ മയി ഭാരത
 6 സ തത്ര യോധിതോ രാജൻ ബാലകൈർ വൃഷ്ണിപുംഗവൈഃ
     ആഗതഃ കാമഗം സൗഭം ആരുഹ്യൈവ നൃശംസകൃത്
 7 തതോ വൃഷ്ണിപ്രവീരാംസ് താൻ ബാലാൻ ഹത്വാ ബഹൂംസ് തദാ
     പുരോദ്യാനാനി സർവാണി ഭേദയാം ആസ ദുർമതിഃ
 8 ഉക്തവാംശ് ച മഹാബാഹോ ക്വാസൗ വൃഷ്ണികുലാധമഃ
     വാസുദേവഃ സുമന്ദാത്മാ വസുദേവ സുതോ ഗതഃ
 9 തസ്യ യുദ്ധാർഥിനോ ദർപം യുദ്ധേ നാശയിതാസ്മ്യ് അഹം
     ആനർതാഃ സത്യം ആഖ്യാത തത്ര ഗന്താസ്മി യത്ര സഃ
 10 തം ഹത്വാ വിനിവർതിഷ്യേ കംസ കേശി നിഷൂദനം
    അഹത്വാ ന നിവർതിഷ്യേ സത്യേനായുധം ആലഭേ
11 ക്വാസൗ ക്വാസാവ് ഇതി പുനസ് തത്ര തത്ര വിധാവതി
    മയാ കില രണേ യുദ്ധം കാങ്ക്ഷമാണഃ സ സൗഭരാട്
12 അദ്യ തം പാപകർമാണം ക്ഷുദ്രം വിശ്വാസഘാതിനം
    ശിശുപാല വധാമർഷാദ് ഗമയിഷ്യേ യമക്ഷയം
13 മമ പാപസ്വഭാവേന ഭ്രാതാ യേന നിപാതിതഃ
    ശിശുപാലോ മഹീപാലസ് തം വധിഷ്യേ മഹീതലേ
14 ഭ്രാതാ ബാലശ് ച രാജാ ച ന ച സംഗ്രാമമൂർധനി
    പ്രമത്തശ് ച ഹതോ വീരസ് തം ഹനിഷ്യേ ജനാർദനം
15 ഏവമാദി മഹാരാജ വിലപ്യ ദിവം ആസ്ഥിതഃ
    കാമഗേന സ സൗഭേന ക്ഷിപ്ത്വാ മാം കുരുനന്ദന
16 തം അശ്രൗഷം അഹം ഗത്വാ യഥാവൃത്തഃ സുദുർമതിഃ
    മയി കൗരവ്യ ദുഷ്ടാത്മാ മാർതികാവതകോ നൃപഃ
17 തതോ ഽഹം അപി കൗരവ്യ രോഷവ്യാകുലലോചനഃ
    നിശ്ചിത്യ മനസാ രാജൻ വധായാസ്യ മനോ ദധേ
18 ആനർതേഷു വിമർദം ച ക്ഷേപം ചാത്മനി കൗരവ
    പ്രവൃദ്ധം അവലേപം ച തസ്യ ദുഷ്കൃതകർമണഃ
19 തതഃ സൗഭവധായാഹം പ്രതസ്ഥേ പൃഥിവീപതേ
    സ മയാ സാഗരാവർതേ ദൃഷ്ട ആസീത് പരീപ്സതാ
20 തതഃ പ്രധ്മാപ്യ ജലജം പാഞ്ചജന്യം അഹം നൃപ
    ആഹൂയ ശാല്വം സമരേ യുദ്ധായ സമവസ്ഥിതഃ
21 സുമുഹൂർതം അഭൂദ് യുദ്ധം തത്ര മേ ദാനവൈഃ സഹ
    വശീഭൂതാശ് ച മേ സർവേ ഭൂതലേ ച നിപാതിതാഃ
22 ഏതത് കാര്യം മഹാബാഹോ യേനാഹം നാഗമം തദാ
    ശ്രുത്വൈവ ഹാസ്തിനപുരം ദ്യൂതം ചാവിനയോത്ഥിതം