മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം140

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം140

1 [ൽ]
     ഉശീരബീജം മൈനാകം ഗിരിം ശ്വേതം ച ഭാരത
     സമതീതോ ഽസി കൗന്തേയ കാലശൈലം ച പാർഥിവ
 2 ഏഷാ ഗംഗാ സപ്ത വിധാ രാജതേ ഭരതർഷഭ
     സ്ഥാനം വിരജസം രമ്യം യത്രാഗ്നിർ നിത്യം ഇധ്യതേ
 3 ഏതദ് വൈ മാനുഷേണാദ്യ ന ശക്യം ദ്രഷ്ടും അപ്യ് ഉത
     സമാധിം കുരുതാവ്യഗ്രാസ് തീർഥാന്യ് ഏതാനി ദ്രക്ഷ്യഥ
 4 ശ്വേതം ഗിരിം പ്രവേക്ഷ്യാമോ മന്ദരം ചൈവ പർവതം
     യത്ര മാനി ചരോ യക്ഷഃ കുവേരശ് ചാപി യക്ഷരാട്
 5 അഷ്ടാശീതി സഹസ്രാണി ഗന്ധർവാഃ ശീഘ്രചാരിണഃ
     തഥാ കിമ്പുരുഷാ രാജൻ യക്ഷാശ് ചൈവ ചതുർഗുണാഃ
 6 അനേകരൂപസംസ്ഥാനാ നാനാപ്രഹരണാശ് ച തേ
     യക്ഷേന്ദ്രം മനുജശ്രേഷ്ഠ മാണിഭദ്രം ഉപാസതേ
 7 തേഷാം ഋദ്ധിർ അതീവാഗ്ര്യാഗതൗ വായുസമാശ് ച തേ
     സ്ഥാനാത് പ്രച്യാവയേയുർ യേ ദേവരാജം അപി ധ്രുവം
 8 തൈസ് താത ബലിഭിർ ഗുപ്താ യാതുധാനൈശ് ച രക്ഷിതാഃ
     ദുർ ഗമാഃ പർവതാഃ പാർഥ സമാധിം പരമം കുരു
 9 കുബേര സചിവാശ് ചാന്യേ രൗദ്രാ മൈത്രാശ് ച രാക്ഷസാഃ
     തൈഃ സമേഷ്യാമ കൗന്തേയ യത്തോ വിക്രമണേ ഭവ
 10 കൈലാസഃ പർവതോ രാജൻ സോ യോജനശതാന്യ് ഉത
    യത്ര ദേവാഃ സമായാന്തി വിശാലാ യത്ര ഭാരത
11 അസംഖ്യേയാസ് തു കൗന്തേയ യക്ഷരാക്ഷസ കിംനരാഃ
    നാഗാഃ സുപർണാ ഗന്ധർവാഃ കുബേര സദനം പ്രതി
12 താൻ വിഗാഹസ്വ പാർഥാദ്യ തപസാ ച ദമേന ച
    രക്ഷ്യമാണോ മയാ രാജൻ ഭീമസേനബലേന ച
13 സ്വസ്തി തേ വരുണോ രാജാ യമശ് ച സമിതിഞ്ജയഃ
    ഗംഗാ ച യമുനാ ചൈവ പർവതശ് ച ദധാതു തേ
14 ഇന്ദ്രസ്യ ജാംബൂനദപർവതാഗ്രേ; ശൃണോമി ഘോഷം തവ ദേവി ഗംഗേ
    ഗോപായയേമം സുഭഗേ ഗിരിഭ്യഃ; സർവാജമീധാപചിതം നരേന്ദ്രം
    ഭവസ്വ ശർമ പ്രവിവിക്ഷതോ ഽസ്യ; ശൈലാൻ ഇമാഞ് ശൈലസുതേ നൃപസ്യ
15 [യ്]
    അപൂർവോ ഽയം സംഭ്രമോ ലോമശസ്യ; കൃഷ്ണാം സർവേ രക്ഷത മാം പ്രസാദം
    ദേശോ ഹ്യ് അയം ദുർഗ തമോ മതോ ഽസ്യ; തസ്മാത് പരം ശൗചം ഇഹാചരധ്വം
16 തതോ ഽബ്രവീദ് ഭീമം ഉദാരവീര്യം; കൃഷ്ണാം യത്തഃ പാലയ ഭീമസേന
    ശൂന്യേ ഽർജുനേ ഽസംനിഹിതേ ച താത; ത്വം ഏവ കൃഷ്ണാം ഭജസേ ഽസുഖേഷു
17 തതോ മഹാത്മാ യമജൗ സമേത്യ; മൂർധന്യ് ഉപാഘ്രായ വിമൃജ്യ ഗാത്രേ
    ഉവാച തൗ ഭാഷ്പ കലം സ രാജാ; മാ ഭൈഷ്ടം ആഗച്ഛതം അപ്രമത്തൗ