മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം/അധ്യായം125

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/വനപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം125

1 [ൽ]
     തം ദൃഷ്ട്വാ ഘോരവദനം മദം ദേവഃ ശതക്രതുഃ
     ആയാന്തം ഭക്ഷയിഷ്യന്തം വ്യാത്താനനം ഇവാന്തകം
 2 ഭയാത് സംസ്തംഭിത ഭുജഃ സൃക്കിണീ ലേലിഹൻ മുഹുഃ
     തതോ ഽബ്രവീദ് ദേവരാജശ് ച്യവനം ഭയപീഡിതഃ
 3 സോമാർഹാവ് അശ്വിനാവ് ഏതാവ് അദ്യ പ്രഭൃതി ഭാർഗവ
     ഭവിഷ്യതഃ സത്യം ഏതദ് വചോ ബ്രഹ്മൻ ബ്രവീമി തേ
 4 ന തേ മിഥ്യാ സമാരംഭോ ഭവത്വ് ഏഷ പരോ വിധിഃ
     ജാനാമി ചാഹം വിപ്രർഷേ ന മിഥ്യാ ത്വം കരിഷ്യസി
 5 സോമാർഹാവ് അശ്വിനാവ് ഏതൗ യഥൈവാദ്യ കൃതൗ ത്വയാ
     ഭൂയ ഏവ തു തേ വീര്യം പ്രകാശേദ് ഇതി ഭാർഗവ
 6 സുകന്യായാഃ പിതുശ് ചാസ്യ ലോകേ കീർതിഃ പ്രഥേദ് ഇതി
     അതോ മയൈതദ് വിഹിതം തവ വീര്യപ്രകാശനം
     തസ്മാത് പ്രസാദം കുരു മേ ഭവത്വ് ഏതദ് യഥേച്ഛസി
 7 ഏവം ഉക്തസ്യ ശക്രേണ ച്യവനസ്യ മഹാത്മനഃ
     സ മന്യുർ വ്യഗമച് ഛീഘ്രം മുമോച ച പുരന്ദരം
 8 മദം ച വ്യഭജദ് രാജൻ പാനേ സ്ത്രീഷു ച വീര്യവാൻ
     അക്ഷേഷു മൃഗയായാം ച പൂർവസൃഷ്ടം പുനഃ പുനഃ
 9 തഥാ മദം വിനിഷ്ക്ഷിപ്യ ശക്രം സന്തർപ്യ ചേന്ദുനാ
     അശ്വിഭ്യാം സഹിതാൻ ദേവാൻ യാജയിത്വാ ച തം നൃപം
 10 വിഖ്യാപ്യ വീര്യം സർവേഷു ലോകേഷു വദതാം വരഃ
    സുകന്യയാ സഹാരണ്യേ വിജഹാരാനുരക്തയാ
11 തസ്യൈതദ് ദ്വിജസംഘുഷ്ടം സരോ രാജൻ പ്രകാശതേ
    അത്ര ത്വം സഹ സോദര്യൈഃ പിതൄൻ ദേവാംശ് ച തർപയ
12 ഏതദ് ദൃഷ്ട്വാ മഹീപാല സികതാക്ഷം ച ഭാരത
    സൈന്ധവാരണ്യം ആസാദ്യ കുല്യാനാം കുരു ദർശനം
    പുഷ്കരേഷു മഹാരാജ സർവേഷു ച ജലം സ്പൃശ
13 ആർചീക പർവതശ് ചൈവ നിവാസോ വൈ മനീഷിണാം
    സദാ ഫലഃ സദാ സ്രോതോ മരുതാം സ്ഥാനം ഉത്തമം
    ചൈത്യാശ് ചൈതേ ബഹുശതാസ് ത്രിദശാനാം യുധിഷ്ഠിര
14 ഏതച് ചന്ദ്രമസസ് തീർഥം ഋഷയഃ പര്യുപാസതേ
    വൈഖാനസാശ് ച ഋഷയോ വാലഖില്യാസ് തഥൈവ ച
15 ശൃംഗാണി ത്രീണി പുണ്യാണി ത്രീണി പ്രസ്രവണാനി ച
    സർവാണ്യ് അനുപരിക്രമ്യ യഥാകാമം ഉപസ്പൃശ
16 ശന്തനുശ് ചാത്ര കൗന്തേയ ശുനകശ് ച നരാധിപ
    നരനാരായണൗ ചോഭൗ സ്ഥാനം പ്രാപ്താഃ സനാതനം
17 ഇഹ നിത്യശയാ ദേവാഃ പിതരശ് ച മഹർഷിഭിഃ
    ആർചീക പർവതേ തേപുസ് താൻ യജസ്വ യുധിഷ്ഠിര
18 ഇഹ തേ വൈ ചരൂൻ പ്രാശ്നന്ന് ഋഷയശ് ച വിശാം പതേ
    യമുനാ ചാക്ഷയസ്രോതാഃ കൃഷ്ണശ് ചേഹ തപോ രതഃ
19 യമൗ ച ഭീമസേനശ് ച കൃഷ്ണാ ചാമിത്രകർശന
    സർവേ ചാത്ര ഗമിഷ്യാമഃ സുകൃശാഃ സുതപോ വിനഃ
20 ഏതത് പ്രസ്രവണം പുണ്യം ഇന്ദ്രസ്യ മനുജാധിപ
    യത്ര ധാതാ വിധാതാ ച വരുണശ് ചോർധ്വം ആഗതാഃ
21 ഇഹ തേ ന്യവസൻ രാജൻ ക്ഷാന്താഃ പരമധർമിണഃ
    മൈത്രാണാം ഋജു ബുദ്ധീനാം അയം ഗിരിവരഃ ശുഭഃ
22 ഏഷാ സാ യമുനാ രാജൻ രാജർഷിഗണസേവിതാ
    നാനാ യജ്ഞചിതാ രാജൻ പുണ്യാ പാപഭയാപഹാ
23 അത്ര രാജാ മഹേഷ്വാസോ മാന്ധാതായജത സ്വയം
    സഹദേവശ് ച കൗന്തേയ സോമകോ ദദതാം വരഃ