മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം56

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം56

1 [ധൃ]
     തതോ ഭഗ്നേഷു സൈന്യേഷു ഭീമസേനേന സംയുഗേ
     ദുര്യോധനോ ഽബ്രവീത് കിം നു സൗബലോ വാപി സഞ്ജയ
 2 കർണോ വാ ജയതാം ശ്രേഷ്ഠോ യോധാ വാ മാമകാ യുധി
     കൃപോ വാ കൃതവർമാ ച ദ്രൗണിർ ദുഃശാസനോ ഽപി വാ
 3 അത്യദ്ഭുതം ഇദം മന്യേ പാണ്ഡവേയസ്യ വിക്രമം
     യഥാപ്രതിജ്ഞം യോധാനാം രാധേയഃ കൃതവാൻ അപി
 4 കുരൂണാം അപി സർവേഷാം കർണഃ ശത്രുനിഷൂദനഃ
     ശർമ വർമ പ്രതിഷ്ഠാ ച ജീവിതാശാ ച സഞ്ജയ
 5 തത് പ്രഭഗ്നം ബലം ദൃഷ്ട്വാ കൗന്തേയേനാമിതൗജസാ
     രാധേയാനാം അധിരഥഃ കർണഃ കിം അകരോദ് യുധി
 6 പുത്രാ വാ മമ ദുർധർഷാ രാജാനോ വാ മഹാരഥാഃ
     ഏതൻ മേ സർവം ആചക്ഷ്വ കുശലോ ഹ്യ് അസി സഞ്ജയ
 7 [സ്]
     അപരാഹ്ണേ മഹാരാജ സൂതപുത്രഃ പ്രതാപവാൻ
     ജഘാന സോമകാൻ സർവാൻ ഭീമസേനസ്യ പശ്യതഃ
     ഭീമോ ഽപ്യ് അതിബലഃ സൈന്യം ധാർതരാഷ്ട്രം വ്യപോഥയത്
 8 ദ്രാവ്യമാണം ബലം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമസേനേന ധീമതാ
     യന്താരം അബ്രവീത് കർണഃ പാഞ്ചാലാൻ ഏവ മാ വഹ
 9 മദ്രരാജസ് തതഃ ശല്യഃ ശ്വേതാൻ അശ്വാൻ മഹാജവാൻ
     പ്രാഹിണോച് ചേദിപാഞ്ചാലാൻ കരൂഷാംശ് ച മഹാബലഃ
 10 പ്രവിശ്യ ച സ താം സേനാം ശല്യഃ പരബലാർദനഃ
    ന്യയച്ഛത് തുരഗാൻ ഹൃഷ്ടോ യത്ര യത്രൈച്ഛദ് അഗ്രണീഃ
11 തം രതഹ്ം മേഘസങ്കാശം വൈയാഘ്രപരിവാരണം
    സന്ദൃശ്യ പാണ്ഡുപാഞ്ചാലാസ് ത്രസ്താ ആസൻ വിശാം പതേ
12 തതോ രഥസ്യ നിനദഃ പ്രാദുരാസീൻ മഹാരണേ
    പർജന്യസമനിർഘോഷഃ പർവതസ്യേവ ദീര്യതഃ
13 തതഃ ശരശതൈസ് തീക്ഷ്ണൈഃ കർണോ ഽപ്യ് ആകർണനിഃസൃതൈഃ
    ജഘാന പാണ്ഡവ ബലം ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
14 തം തഥാ സമരേ കർമ കുർവാണം അതിമാനുഷം
    പരിവവ്രുർ മഹേഷ്വാസാഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
15 തം ശിഖണ്ഡീ ച ഭീമശ് ച ധൃഷ്ടദ്യുമ്നശ് ച പാർഷതഃ
    നകുലഃ സഹദേവശ് ച ദ്രൗപദേയാഃ സസാത്യകാഃ
    പരിവവ്രുർ ജിഘാംസന്തോ രാധേയം ശരവൃഷ്ടിഭിഃ
16 സാത്യകിസ് തു തതഃ കർണം വിംശത്യാ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    അതാഡയദ് രണേ ശൂരോ ജത്രു ദേശേ നരോത്തമഃ
17 ശിഖണ്ഡീ പഞ്ചവിംശത്യാ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നശ് ച പഞ്ചഭിഃ
    ദ്രൗപദേയാശ് ചതുഃഷഷ്ട്യാ സഹദേവശ് ച സപ്തഭിഃ
    നകുലശ് ച ശതേനാജൗ കർണം വിവ്യാധ സായകൈഃ
18 ഭീമസേനസ് തു രാധേയം നവത്യാ നതപർവണാം
    വിവ്യാധ സമരേ ക്രുദ്ധോ ജത്രു ദേശേ മഹാബലഃ
19 തതഃ പ്രഹസ്യാധിരഥിർ വിക്ഷിപൻ ധനുർ ഉത്തമം
    മുമോച നിശിതാൻ ബാണാൻ പീഡയൻ സുമഹാബലഃ
    താൻ പ്രത്യവിധ്യദ് രാധേയഃ പഞ്ചഭിഃ പഞ്ചഭിഃ ശരൈഃ
20 സാത്യകേസ് തു ധനുശ് ഛിത്ത്വാ ധ്വജം ച പുരുഷർഷഭഃ
    അഥൈനം നവഭിർ ബാണൈർ ആജഘാന സ്തനാന്തരേ
21 ഭീമസേനസ് തു തം ക്രുദ്ധോ വിവ്യാധ ത്രിംശതാ ശരൈഃ
    സാരഥിം ച ത്രിഭിർ ബാണൈർ ആജഘാന പരന്തപഃ
22 വിരഥാൻ ദ്രൗപദേയാംശ് ച ചകാര പുരുഷർഷഭഃ
    അക്ഷ്ണോർ നിമേഷ മാത്രേണ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
23 വിമുഖീകൃത്യ താൻ സർവാഞ് ശരൈഃ സംനതപർവഭിഃ
    പാഞ്ചാലാൻ അഹനച് ഛൂരശ് ചേദീനാം ച മഹാരഥാൻ
24 തേ വധ്യമാനാഃ സമരേ ചേദിമത്സ്യാ വിശാം പതേ
    കർണം ഏകം അഭിദ്രുത്യ ശരസംഘൈഃ സമാർദയൻ
    താഞ് ജഘാന ശിതൈർ ബാണൈഃ സൂതപുത്രോ മഹാരഥഃ
25 ഏതദ് അത്യദ്ഭുതം കർണേ ദൃഷ്ടവാൻ അസ്മി ഭാരത
    യദ് ഏകഃ സമരേ ശൂരാൻ സൂതപുത്രഃ പ്രതാപവാൻ
26 യാതമാനാൻ പരം ശക്ത്യായോധയത് താംശ് ച ധന്വിനഃ
    പാണ്ഡവേയാൻ മഹാരാജ ശരൈർ വാരിതവാൻ രണേ
27 തത്ര ഭാരത കർണസ്യ ല്ലാഘവേന മഹാത്മനഃ
    തുതുഷുർ ദേവതാഃ സർവാഃ സിദ്ധാശ് ച പരമർഷയഃ
28 അപൂജയൻ മഹേഷ്വാസാ ധാർതരാഷ്ട്രാ നരോത്തമം
    കർണം രഥവരശ്രേഷ്ഠം ശ്രേഷ്ഠം സർവധനുഷ്മതാം
29 തതഃ കർണോ മഹാരാജ ദദാഹ രിപുവാഹിനീം
    കക്ഷം ഇദ്ധോ യഥാ വഹ്നിർ നിദാഘേ ജ്വലിതോ മഹാൻ
30 തേ വധ്യമാനാഃ കർണേന പാണ്ഡവേയാസ് തതസ് തതഃ
    പ്രാദ്രവന്ത രണേ ഭീതാഃ കർണം ദൃഷ്ട്വാ മഹാബലം
31 തത്രാക്രന്ദോ മഹാൻ ആസീത് പാഞ്ചാലാനാം മഹാരണേ
    വധ്യതാം സായകൈസ് തീക്ഷ്ണൈഃ കർണ ചാപവരച്യുതൈഃ
32 തേന ശബ്ദേന വിത്രസ്താ പാണ്ഡവാനാം മഹാചമൂഃ
    കർണം ഏകം രണേ യോധം മേനിരേ തത്ര ശാത്രവാഃ
33 തത്രാദ്ഭുതം പരം ചക്രേ രാധേയഃ ശത്രുകർശനഃ
    യദ് ഏകം പാണ്ഡവാഃ സർവേ ന ശേകുർ അഭിവീക്ഷിതും
34 യഥൗഘഃ പർവതശ്രേഷ്ഠം ആസാദ്യാഭിപ്രദീര്യതേൽ
    തഥാ തത് പാണ്ഡവം സൈന്യം കർണം ആസ്സാദ്യ ദീര്യതേ
35 കർണോ ഽപി സമരേ രാജൻ വിധൂമോ ഽഗ്നിർ ഇവ ജ്വലൻ
    ദഹംസ് തസ്ഥൗ മഹാബാഹുഃ പാണ്ഡവാനാം മഹാചമൂം
36 ശിരാംസി ച മഹാരാജ കർണാംശ് ചഞ്ചല കുണ്ഡലാൻ
    ബാഹൂംശ് ച വീരോ വീരാണാം ചിച്ഛേദ ലഘു ചേഷുഭിഃ
37 ഹസ്തിദന്താൻ ത്സരൂൻ ഖഡ്ഗാൻ ധ്വജാഞ് ശക്തീർ ഹയാൻ ഗജാൻ
    രഥാംശ് ച വിവിധാൻ രാജൻ പതാകാവ്യജനാനി ച
38 അക്ഷേഷാ യുഗയോക്ത്രാണി ചക്രാണി വിവിധാനി ച
    ചിച്ഛേദ ശതധാ കർണോ യോധവ്രതം അനുഷ്ഠിതഃ
39 തത്ര ഭാരത കർണേന നിഹതൈർ ഗജവാജിഭിഃ
    അഗമ്യരൂപാ പൃഥിവീ മാംസശോണിതകർദമാ
40 വിഷമം ച സമം ചൈവ ഹതൈർ അശ്വപദാതിഭിഃ
    രഥൈശ് ച കുഞ്ജരൈശ് ചൈവ ന പ്രജ്ഞായത കിം ചന
41 നാപി സ്വേ ന പരേ യോധാഃ പ്രജ്ഞായന്ത പരസ്പരം
    ഘോരേ ശരാന്ധകാരേ തു കർണാസ്ത്രേ ച വിജൃംഭിതേ
42 രാധേയ ചാപനിർമുക്തൈഃ ശരൈഃ കാഞ്ചനഭൂഷിതൈഃ
    സഞ്ഛാദിതാ മഹാരാജ യതമാനാ മഹാരഥാഃ
43 തേ പാണ്ഡവേയാഃ സമരേ കർണേന സ്മ പുനഃ പുനഃ
    അഭജ്യന്ത മഹാരാജ യതമാനാ മഹാരഥാഃ
44 മൃഗസംഘാൻ യഥാ ക്രുദ്ധഃ സിംഹോ ദ്രാവയതേ വനേ
    കർണസ് തു സമരേ യോധാംസ് തത്ര തത്ര മഹായശാഃ
    കാലയാം ആസ തത് സൈന്യം യഥാ പശുഗണാൻ വൃകഃ
45 ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവീം സേനാം ധാർതരാഷ്ട്രാഃ പരാങ്മുഖീം
    അഭിജഗ്മുർ മഹേഷ്വാസാ രുവന്തോ ഭൈരവാൻ രവാൻ
46 ദുര്യോധനോ ഹി രാജേന്ദ്ര മുദാ പരമയാ യുതഃ
    വാദയാം ആസ സംഹൃഷ്ടോ നാനാവാദ്യാനി സർവശഃ
47 പാഞ്ചാലാപി മഹേഷ്വാസാ ഭഗ്നഭഗ്നാ നരോത്തമാഃ
    ന്യവർതന്ത യഥാ ശൂരാ മൃത്യും കൃത്വാ നിവർതനം
48 താൻ നിവൃത്താൻ രണേ ശൂരാൻ രാധേയഃ ശത്രുതാപനഃ
    അനേകശോ മഹാരാജ ബഭഞ്ജ പുരുഷർഷഭഃ
49 തത്ര ഭാരത കർണേന പാഞ്ചാലാ വിംശതീ രഥാഃ
    നിഹതാഃ സാദയഃ ക്രോധാച് ചേദയശ് ച പരഃശതാഃ
50 കൃത്വാ ശൂന്യാൻ രഥോപസ്ഥാൻ വാജിപൃഷ്ഠാംശ് ച ഭാരത
    നിർമനുഷ്യാൻ ഗജസ്കന്ധാൻ പാദാതാംശ് ചൈവ വിദ്രുതാൻ
51 ആദിത്യ ഇവ മധ്യാഹ്നേ ദുർനിരീക്ഷ്യഃ പരന്തഹ
    കാലാന്തകവപുഃ ക്രൂദഃ സൂതപുത്രശ് ചചാല ഹ
52 ഏവം ഏതാൻ മഹാരാജ നരവാജി രഥാ ദ്വിപാൻ
    ഹത്വാ തസ്ഥൗ മഹേഷ്വാസഃ കർണോ ഽരിഗണസൂദനഃ
53 യഥാ ഭൂതഗണാൻ ഹത്വാ കാലസ് തിഷ്ഠേൻ മഹാബലഃ
    തഥാ സ സോമകാൻ ഹത്വാ തസ്ഥാവ് ഏകോ മഹാരഥഃ
54 തത്രാദ്ഭുതം അപശ്യാമ പാഞ്ചാലാനാം പരാക്രമം
    വധ്യമാനാപി കർണേന നാജഹൂ രണമൂർധനി
55 രാജാ ദുഃശാസനശ് ചൈവ കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തഥാ
    അശ്വത്ഥാമാ കൃതവർമാ ശകുനിശ് ചാപി സൗബലഃ
    ന്യഹനൻ പാണ്ഡവീം സേനാം ശതശോ ഽഥ സഹസ്രശഃ
56 കർണ പുത്രൗ ച രാജേന്ദ്ര ഭ്രാതരൗ സത്യവിക്രമൗ
    അനാശയേതാം ബലിനഃ പാഞ്ചാലാൻ വൈ തതസ് തതഃ
    തത്ര യുദ്ധം തദാ ഹ്യ് ആസീത് ക്രൂരം വിശസനം മഹത്
57 തഥൈവ പാണ്ഡവാഃ ശൂരാ ധൃഷ്ടദ്യുമ്ന ശിഖണ്ഡിനൗ
    ദ്രൗപദേയാശ് ച സങ്ക്രുദ്ധാ അഭ്യഘ്നംസ് താവകം ബലം
58 ഏവം ഏഷ ക്ഷയോ വൃത്തഃ പാണ്ഡവാനാം തതസ് തതഃ
    താവകാനാം അപി രണേ ഭീമം പ്രാപ്യ മഹാബലം