മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം47

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം48

1 [സ്]
     തദ് ധർമശീലസ്യ വചോ നിശമ്യ; രാജ്ഞഃ ക്രുദ്ധസ്യാധിരഥൗ മഹാത്മാ
     ഉവാച ദുർധർഷം അദീനസത്ത്വം; യുധിഷ്ഠിരം ജിഷ്ണുർ അനന്തവീര്യഃ
 2 സംശപ്തകൈർ യുധ്യമാനസ്യ മേ ഽദ്യ; സേനാഗ്രയായീ കുരുസൈന്യസ്യ രാജൻ
     ആശീവിഷാഭാൻ ഖഗമാൻ പ്രമുഞ്ചൻ; ദ്രൗണിഃ പുരസ്താത് സഹസാ വ്യതിഷ്ഠത്
 3 ദൃഷ്ട്വാ രഥം മേഘനിഭം മമേമം; അംബഷ്ഠ സേനാ മരണേ വ്യതിഷ്ഠത്
     തേഷാം അഹം പഞ്ച ശതാനി ഹത്വാ; തതോ ദ്രൗണിം അഗമം പാർഥിവാഗ്ര്യ
 4 തതോ ഽപരാൻ ബാണസംഘാൻ അനേകാൻ; ആകർണപൂർണായത വിപ്രമുക്താൻ
     സസർജ ശിക്ഷാസ്ത്ര ബലപ്രയത്നൈർ; തഥാ യഥാ പ്രാവൃഷി കാമമേഘഃ
 5 നൈവാദദാനം ന ച സന്ദധാനം; ജാനീമഹേ കതരേണാസ്യതി ഇതി
     വാമേന വാ യദി വാ ദക്ഷിണേന; സ ദ്രോണപുത്രഃ സമരേ പര്യവർതത്
 6 അവിധ്യൻ മാം പഞ്ചഭിർ ദ്രോണപുത്രഃ; ശിതൈഃ ശരൈഃ പഞ്ചഭിർ വാസുദേവം
     അഹം തു തം ത്രിംശതാ വജ്രകൽപൈഃ; സമാർദയം നിമിഷസ്യാന്തരേണ
 7 സ വിക്ഷരൻ രുധിരം സർവഗാത്രൈ; രഥാനീകം സൂത സൂനോർ വിവേശ
     മയാഭിഭൂതഃ സൈനികാനാം പ്രബർഹാൻ; അസാവ് അപശ്യൻ രുധിരേണ പ്രദിഗ്ധാൻ
 8 തതോ ഽഭിഭൂതം യുധി വീക്ഷ്യ സൈന്യം; വിധ്വസ്തയോധം ദ്രുതവാജിനാഗം
     പഞ്ചാശതാ രഥമുഖൈഃ സമേതഃ; കർണസ് ത്വരൻ മാം ഉപായാത് പ്രമാഥീ
 9 താൻ സൂദയിത്വാഹം അപാസ്യ കർണം; ദ്രഷ്ടും ഭവന്തം ത്വരയാഭിയാതഃ
     സർവേ പാഞ്ചാലാ ഹ്യ് ഉദ്വിജന്തേ സ്മ കർണാദ്; ഗന്ധാദ് ഗാവഃ കേസരിണോ യഥൈവ
 10 മഹാഝഷസ്യേവ മുഖം പ്രപന്നാഃ; പ്രഭദ്രകാഃ കർണം അഭി ദ്രവന്തി
    മൃത്യോർ ആസ്യം വ്യാത്തം ഇവാന്വപദ്യൻ; പ്രഭദ്രകാഃ കർണം ആസാദ്യ രാജൻ
11 ആയാഹി പശ്യാദ്യ യുയുത്സമാനം; മാം സൂതപുത്രം ച വൃതൗ ജയായ
    ഷട് സാഹസ്രാ ഭാരത രാജപുത്രാഃ; സ്വർഗായ ലോകായ രഥാ നിമഗ്നാഃ
12 സമേത്യാഹം സൂതപുത്രേണ സംഖ്യേ; വൃത്രേണ വജ്രീവ നരേന്ദ്രമുഖ്യ
    യോത്സ്യേ ഭൃശം ഭാരത സൂതപുത്രം; അസ്മിൻ സംഗ്രാമേ യദി വൈ ദൃശ്യതേ ഽദ്യ
13 കർണം ന ചേദ് അദ്യ നിഹന്മി രാജൻ; സബാന്ധവം യുധ്യമാനം പ്രസഹ്യ
    പ്രതിശ്രുത്യാകുർവതാം വൈ ഗതിർ യാ; കഷ്ടാം ഗച്ഛേയം താം അഹം രാജസിംഹ
14 ആമന്ത്രയേ ത്വാം ബ്രൂഹി ജയം രണേ മേ; പുരാ ഭീമം ധാർതരാഷ്ട്രാ ഗ്രസന്തേ
    സൗതിം ഹനിഷ്യാമി നരേന്ദ്ര സിംഹ; സൈന്യം തഥാ ശത്രുഗണാംശ് ച സർവാൻ