മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം46

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം47

1 [സ്]
     മഹാസത്ത്വൗ തു തൗ ദൃഷ്ട്വാ സഹിതൗ കേശവാർജുനൗ
     ഹതം ആധിരഥിം മേനേ സംഖ്യേ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
 2 താവ് അഭ്യനന്ദത് കൗന്തേയഃ സാമ്നാ പരമവൽഗുനാ
     സ്മിതപൂർവം അമിത്രഘ്നഃ പൂജയൻ ഭരതർഷഭ
 3 [യ്]
     സ്വാഗത്വം ദേവകീപുത്ര സ്വാഗതം തേ ധനഞ്ജയ
     പ്രിയം മേ ദർശനം ബാഢം യുവയോർ അച്യുതാർജുനൗ
 4 അക്ഷതാബ്ഭ്യാം അരിഷ്ടാഭ്യാം കഥം യുധ്യ മഹാരഥ
     ആശീവിഷസമം യുദ്ധേ സർവശസ്ത്രവിശാരദം
 5 അഗ്രഗം ധാർതരാഷ്ട്രാണാം സവേഷാം ശർമ വർമ ച
     രക്ഷിതം വൃഷസേനേന സുഷേണേന ച ധന്വിനാ
 6 അനുജ്ഞാതം മഹാവീര്യം രമേണാസ്ത്രേഷു ദുർജയം
     ത്രാതാരം ധാർതരാഷ്ട്രാണാം ഗന്താരം വാഹിനീമുഖേ
 7 ഹന്താരം അരിസൈന്യാനാം അമിത്രഗണമർദനം
     ദുര്യോധന ഹിതേ യുക്തം അസ്മദ് യുദ്ധായ ചോദ്യതം
 8 അപ്രധൃഷ്യം മഹായുദ്ധേ ദേവൈർ അപി സവാസവൈഃ
     അനലാനിലയോസ് തുല്യം തേജസാ ച ബലേന ച
 9 പാതാലം ഇവ ഗംഭീരം സുഹൃദ് ആനന്ദവർധനം
     അന്തകാഭം അമിത്രാണാം കർണം ഹത്വാ മഹാഹവേ
     ദിഷ്ട്യാ യുവാം അനുപ്രാപ്തൗ ജിത്വാസുരം ഇവാമരൗ
 10 തേന യുദ്ധം അദീനേന മയാ ഹ്യ് അദ്യാച്യുതാർജുനൗ
    കുപിതേനാന്തകേനേവ പ്രജാഃ സർവാ ജിഘാംസതാ
11 തേന കേതുശ് ച മേ ഛിന്നോ ഹതൗ ച പാർഷ്ണിസാരഥീ
    ഹതവാഹഃ കൃതശ് ചാസ്മി യുയുധാനസ്യ പശ്യതഃ
12 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ്യ യമയോർ വീരസ്യ ച ശിഖണ്ഡിനഃ
    പശ്യതാം ദ്രൗപദേയാനാം പാഞ്ചാലാനാം ച സർവശഃ
13 ഏതാഞ് ജിത്വാ മഹാവീര്യാൻ കർണഃ ശത്രുഗണാൻ ബഹൂൻ
    ജിതവാൻ മാം മഹാബാഹോ യതമാനം മഹാരണേ
14 അനുസൃജ്യ ച മാം യുദ്ധേ പരുഷാണ്യ് ഉക്തവാൻ ബഹു
    തത്ര തത്ര യുധാം ശ്രേഷ്ഠഃ പരിഭൂയ ന സംശയഃ
15 ഭീമസേനപ്രഭാവാത് തു യജ് ജീവാമി ധനഞ്ജയ
    ബഹുനാത്ര കിം ഉക്തേന നാഹം തത് സോഢും ഉത്സഹേ
16 ത്രയോദശാഹം വർഷാണി യസ്മാദ് ഭീതോ ധനഞ്ജയ
    ന സ്മ നിദ്രാം ലഭേ രാത്രൗ ന ചാഹനി സുഖം ക്വ ചിത്
17 തസ്യ ദ്വേഷേണ സംയുക്തഃ പരിദഹ്യേ ധനഞ്ജയ
    ആത്മനോ മരണാം ജാനൻ വാധ്രീണസ ഇവ ദ്വിപഃ
18 യസ്യായം അഗമത് കാലശ് ചിന്തയാനസ്യ മേ വിഭോ
    കഥം ശക്യോ മയാ കർണോ യുദ്ധേ ക്ഷപയിതും ഭവേത്
19 ജാഗ്രത് സ്വപംശ് ച കൗന്തേയ കർണം ഏവ സദാ ഹ്യ് അഹം
    പശ്യാമി തത്ര തത്രൈവ കർണ ഭൂതം ഇദം ജഗത്
20 യത്ര യത്ര ഹി ഗച്ഛാമി കർണാദ് ഭീതോ ധനഞ്ജയ
    തത്ര തത്ര ഹി പശ്യാമി കർണം ഏവാഗ്രതഃ സ്ഥിതം
21 സോ ഽഹം തേനൈവ വീരേണ സമരേഷ്വ് അപലായിനാ
    സഹയഃ സരഥഃ പാർഥ ജിത്വാ ജീവൻ വിസാർജിതഃ
22 കോ നു മേ ജീവിതേനാർഥോ രാജ്യേനാർഥോ ഽഥ വാ പുനഃ
    മമൈവം ധിക്കൃതസ്യേഹ കർണേനാഹവ ശോഭിനാ
23 ന പ്രാപ്തപൂർവം യദ് ഭീഷ്മാത് കൃപാദ് ദ്രോണാച് ച സംയുഗേ
    തത് പ്രാപ്തം അദ്യ മേ യുദ്ധേ സൂതപുത്രാൻ മഹാരഥാത്
24 തത് ത്വാ പൃച്ഛാമി കൗന്തേയ യഥാ ഹ്യ് അകുശലസ് തഥാ
    തൻ മമാചക്ഷ്വ കാർത്സ്ന്യേന യഥാ കർണസ് ത്വയാ ഹതഃ
25 ശക്ര വീര്യസമോ യുദ്ധേ യമ തുല്യപരാക്രമഃ
    രാമ തുല്യസ് തഥാസ്ത്രേ യഃ സ കഥം വൈ നിഷൂദിതഃ
26 മഹാരഥഃ സമാഖ്യാതഃ സർവയുദ്ധവിശാരദഃ
    ധനുർധരാണാം പ്രവരഃ സർവേഷാം ഏകപൂരുഷഃ
27 പൂജിതോ ധൃതരാഷ്ട്രേണ സപുത്രേണ വിശാം പതേ
    സദാ ത്വദർഥം രാധേയഃ സ കഥം നിഹതസ് ത്വയാ
28 ധൃതരാഷ്ട്രോ ഹി യോധേഷു സർവേഷ്വ് ഏവ സദാർജുന
    തവ മൃത്യും രണേ കർണം മന്യതേ പുരുഷർഷഭഃ
29 സ ത്വയാ പുരുഷവ്യാഘ്ര കഥം യുദ്ധേ നിഷൂദിതഃ
    തം മമാചക്ഷ്വ ബീഭത്സോ യഥാ കർണോ ഹതസ് ത്വയാ
30 സോത്സേധം അസ്യ ച ശിരഃ പശ്യതാം സുഹൃദാം ഹൃതം
    ത്വയാ പുരുഷശാർദൂല ശാർദൂലേന യഥാ രുരോഃ
31 യഃ പര്യുപാസീത് പ്രദിശോ ദിശശ് ച; ത്വാം സൂതപുത്രഃ സമരേ പരീപ്സൻ
    ദിത്സുഃ കർണഃ സമരേ ഹസ്തിപൂഗം; സ ഹീദാനീം കങ്കപത്രൈഃ സുതീക്ഷ്ണൈഃ
32 ത്വയാ രണേ നിഹതഃ സൂതപുത്രഃ; കച് ചിച് ഛേതേ ഭൂമിതലേ ദുരാത്മാ
    കച് ചിത് പ്രിയം മേ പരമം ത്വയാദ്യ; കൃതം രണേ സൂതപുത്രം നിഹത്യ
33 യഃ സർവതഃ പര്യപതത് ത്വദർഥേ; മഹാന്വിതോ ഗർവിതഃ സൂതപുത്രഃ
    സാ ശൂരമാനീ സമരേ സമേത്യ; കച് ചിത് ത്വയാ നിഹതഃ സംയുഗേ ഽദ്യ
34 രൗക്മം രഥം ഹസ്തിവരൈശ് ച യുക്തം; രഥം ദിത്സുർ യഃപരേഭ്യസ് ത്വദർഥേ
    സാദാ രണേ സ്പർധതേ യഃ സ പാപഃ; കച് ചിത് ത്വയാ നിഹതസ് താത യുദ്ധേ
35 യോ ഽസൗ നിത്യം ശൂര മദേന മത്തോ; വികത്ഥതേ സംസദി കൗരവാണാം
    പ്രിയോ ഽത്യർഥം തസ്യ സുയോധനസ്യ; കച് ചിത് സ പാപോ നിഹതസ് ത്വയാദ്യ
36 കച് ചിത് സമാഗമ്യ ധനുഃപ്രമുക്തൈസ്; ത്വത് പ്രേഷിതൈർ ലോഹിതാർഥൈർ വിഹംഗൈഃ
    ശേതേ ഽദ്യ പാപഃ സ വിഭിന്നഗാത്രഃ; കച് ചിദ് ഭഗ്നോ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ ബാഹുഃ
37 യോ ഽസൗ സദാ ശ്ലാഘതേ രാജമധ്യേ; ദുര്യോധനം ഹർഷയൻ ദർപപൂർണഃ
    അഹം ഹന്താ ഫൽഗുനസ്യേതി മോഹാത്; കച്ചിദ് ധതസ് തസ്യ ന വൈ തഥാ രഥഃ
38 നാഹം പാദൗ ധാവയിഷ്യേ കദാ ചിദ്; യാവത് സ്ഥിതഃ പാർഥ ഇത്യ് അൽപബുദ്ധിഃ
    വ്രതം തസ്യൈതത് സർവദാ ശക്രസൂനോ; കച് ചിത് ത്വയാ നിഹതഃ സോ ഽദ്യ കർണഃ
39 യോ ഽസൗ കൃഷ്ണാം അബ്രവീദ് ദുഷ്ടബുദ്ധിഃ; കർണഃ സഭായാം കുരുവീരമധ്യേ
    കിം പാണ്ഡവാംസ് ത്വം ന ജഹാസി കൃഷ്ണേ; സുദുർബലാൻ പതിതാൻ ഹീനസത്ത്വാൻ
40 യത് തത് കർണഃ പ്രത്യജാനാത് ത്വദർഥേ; നാഹത്വാഹം സഹ കൃഷ്ണേന പാർഥം
    ഇഹോപയാതേതി സ പാപബുദ്ധിഃ; കച് ചിച് ഛേതേ ശരസംഭിന്ന ഗാത്രഃ
41 കച് ചിത് സംഗ്രാമേ വിദിതോ വാ തദായം; സമാഗമഃ സൃഞ്ജയ കൗരവാണാം
    യത്രാവസ്ഥാം ഈദൃശീം പ്രാപിതോ ഽഹം; കച് ചിത് ത്വയാ സോ ഽദ്യ ഹതഃ സമേത്യ
42 കച് ചിത് ത്വയാ തസ്യ സുമന്ദബുദ്ധേർ; ഗാണ്ഡീവമുക്തൈർ വിശിഖൈർ ജ്വലദ്ഭിഃ
    സകുണ്ഡലം ഭാനുമദ് ഉത്തമാംഗം; കായാത് പ്രകൃത്തം യുധി സവ്യസാചിൻ
43 യത് തൻ മയാ ബാണസമർപിതേന; ധ്യാതോ ഽസി കർണസ്യ വധായ വീര
    തൻ മേ ത്വയാ കച് ചിദ് അമോഘം അദ്യ; ധ്യാതം കൃതം കർണ നിപാതനേന
44 യദ് ദർപപൂർണഃ സ സുയോധനോ ഽസ്മാൻ; അവേക്ഷതേ കർണ സമാശ്രയേണ
    കച് ചിത് ത്വയാ സോ ഽദ്യ സമാശ്രയോ ഽസ്യ; ഭഗ്നഃ പരാക്രമ്യ സുയോധനസ്യ
45 യോ നഃ പുരാ ഷണ്ഢതിലാൻ അവോചത്; സഭാമധ്യേ പാർഥിവാനാം സമക്ഷം
    സ ദുർമതിഃ കച്ച് ചിദ് ഉപേത്യ സംഖ്യേ; ത്വയാ ഹതഃ സൂതപുത്രോ ഽത്യമർഷീ
46 യഃ സൂതപുത്രഃ പ്രഹസൻ ദുരാത്മാ; പുരാബ്രവീൻ നിജിതാം സൗബലേന
    സ്വയം പ്രസഹ്യാനയ യാജ്ഞസേനീം; അപീഹ കച്ച് ചിത് സ ഹതസ് ത്വയാദ്യ
47 യഃ ശസ്ത്രഭൃച് ഛ്രേഷ്ഠതമം പൃഥിവ്യാം; പിതാമഹം വ്യാക്ഷിപദ് അൽപചേതാഃ
    സംഖ്യായമാനോ ഽർധരഥഃ സ കച് ചിത്; ത്വയാ ഹതോ ഽദ്യാധിരഥിർ ദുരാത്മാ
48 അമർഷണം നികൃതിസമീരണേരിതം; ഹൃദി ശ്രിതം ജ്വലനം ഇമം സദാ മമ
    ഹതോ മയാ സോ ഽദ്യ സമേത്യ പാപധീർ; ഇതി ബ്രുവൻ പ്രശമയ മേ ഽദ്യ ഫൽഗുന