മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം44

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം44

1 [ധൃ]
     നിവൃത്തേ ഭീമസേനേ ച പാണ്ഡവേ ച യുധിഷ്ഠിരേ
     വധ്യമാനേ ബലേ ചാപി മാമകേ പാണ്ഡുസൃഞ്ജയൈഃ
 2 ദ്രവമാണേ ബലൗഘേ ച നിരാക്രന്ദേ മുഹുർ മുഹുഃ
     കിം അകുർവന്ത കുരവസ് തൻ മമാചക്ഷ്വ സഞ്ജയ
 3 [സ്]
     ദൃഷ്ട്വാ ഭീമം മഹാബാഹും സൂതപുത്രഃ പ്രതാപവാൻ
     ക്രോധരക്തേക്ഷണോ രാജൻ ഭീമസേനം ഉപാദ്രവത്
 4 താവകം ച ബലം ദൃഷ്ട്വാ ഭീമസേനാത് പരാങ്മുഖം
     യത്നേന മഹതാ രാജൻ പര്യവസ്ഥാപയദ് ബലീ
 5 വ്യവസ്ഥാപ്യ മഹാബാഹുസ് തവ പുത്രസ്യ വാഹിനീം
     പ്രത്യുദ്യയൗ തദാ കർണഃ പാണ്ഡവാൻ യുദ്ധദുർമദാൻ
 6 പ്രത്യുദ്യയുസ് തു രാധേയം പാണ്ഡവാനാം മഹാരഥാഃ
     ധുന്വാനാഃ കാർമുകാണ്യ് ആജൗ വിക്ഷിപന്തശ് ച സായകാൻ
 7 ഭീമസേനഃ സിനേർ നപ്താ ശിഖണ്ഡീ ജനമേജയഃ
     ധൃഷ്ടദ്യുമ്നശ് ച ബലവാൻ സർവേ ചാപി പ്രഭദ്രകാഃ
 8 പാഞ്ചാലാശ് ച നരവ്യാഘ്രാഃ സമന്താത് തവ വാഹിനീം
     അഭ്യദ്രവന്ത സങ്ക്രുദ്ധാഃ സമരേ ജിതകാശിനഃ
 9 തഥൈവ താവകാ രാജൻ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനീം
     അഭ്യദ്രവന്ത ത്വരിതാ ജിഘാംസന്തോ മഹാരഥാഃ
 10 രഥനാഗാശ്വകലിലം പത്തിധ്വജസമാകുലം
    ബഭൂവ പുരുഷവ്യാഘ്ര സൈന്യം അദ്ഭുതദർശനം
11 ശിഖണ്ഡീ ച യയൗ കർണം ധൃഷ്ടദ്യുമ്നഃ സുതം തവ
    ദുഃശാസനം മഹാരാജ മഹത്യാ സേനയാ വൃതം
12 നകുലോ വൃഷസേനം ച ചിത്രസേനം സമഭ്യയാത്
    ഉലൂകം സമരേ രാജൻ സഹദേവഃ സമഭ്യയാത്
13 സാത്യകിഃ ശകുനിം ചാപി ഭീമസേനശ് ച കൗരവാൻ
    അർജുനം ച രണേ യത്തം ദ്രോണപുത്രോ മഹാരഥഃ
14 യുധാമന്യും മഹേഷ്വാസം ഗൗതമോ ഽഭ്യപതദ് രണേ
    കൃതവർമാ ച ബലവാൻ ഉത്തമൗജസം ആദ്രവത്
15 ഭീമസേനഃ കുരൂൻ സർവാൻ പുത്രാംശ് ച തവ മാരിഷ
    സഹാനീകാൻ മഹാബാഹുർ ഏക ഏവാഭ്യവാരയത്
16 ശിഖണ്ഡീ ച തതഃ കർണം വിചരന്തം അഭീതവത്
    ഭീഷ്മ ഹന്താ മഹാരാജ വാരയാം ആസ പത്രിഭിഃ
17 പ്രതിരബ്ധസ് തതഃ കർണോ രോഷാത് പ്രസ്ഫുരിതാധരഃ
    ശിഖണ്ഡിനം ത്രിഭിർ ബാണൈർ ഭ്രുവോർ മധ്യേ വ്യതാഡയത്
18 ധാരയംസ് തു സ താൻ ബാണാഞ് ശിഖണ്ഡീ ബഹ്വ് അശോഭത
    രാജതഃ പർവതോ യദ്വത് ത്രിഭിഃ ശൃംഗൈഃ സമന്വിതഃ
19 സോ ഽതിവിദ്ധോ മഹേഷ്വാസഃ സൂതപുത്രേണ സംയുഗേ
    കർണം വിവ്യാധ സമരേ നവത്യാ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
20 തസ്യ കർണോ ഹയാൻ ഹത്വാ സാരഥിം ച ത്രിഭിഃ ശരൈഃ
    ഉന്മമാഥ ധ്വജം ചാസ്യ ക്ഷുപ്രപ്രേണ മഹാരഥഃ
21 ഹതാശ്വാത് തു തതോ യാനാദ് അവപ്ലുത്യ മഹാരഥഃ
    ശക്തിം ചിക്ഷേപ കർണായ സങ്ക്രുദ്ധഃ ശത്രുതാപനഃ
22 താം ഛിത്ത്വാ സമരേ കർണസ് ത്രിഭിർ ഭാരത സായകൈഃ
    ശിഖണ്ഡിനം അഥാവിധ്യൻ നവഭിർ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
23 കർണ ചാപച്യുതാൻ ബാണാൻ വർജയംസ് തു നരോത്തമഃ
    അപയാതസ് തതസ് തൂർണം ശിഖണ്ഡീ ജയതാം വരഃ
24 തതഃ കർണോ മഹാരാജ പാണ്ഡുസൈന്യാന്യ് അശാതയത്
    തൂലരാശിം സമാസാദ്യ യഥാ വായുർ മഹാജവഃ
25 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നോ മഹാരാജ തവ പുത്രേണ പീഡിതഃ
    ദുഃശാസനം ത്രിഭിർ ബാണൈർ അഭ്യവിധ്യത് സ്തനാന്തരേ
26 തസ്യ ദുഃശാസനോ ബാഹും സവ്യം വിവ്യാധ മാരിഷ
    ശിതേന രുക്മപുംഖേന ഭല്ലേന നതപർവണാ
27 ധൃഷ്ടദ്യുമ്നസ് തു നിർവിദ്ധഃ ശരം ഘോരം അമർഷണഃ
    ദുഃശാസനായ സങ്ക്രുദ്ധഃ പ്രേഷയാം ആസ ഭാരത
28 ആപതന്തം മഹാവേഗം ധൃഷ്ടദ്യുമ്ന സമീരിതം
    ശരൈശ് ചിച്ഛേദ പുത്രസ് തേ ത്രിഭിർ ഏവ വിശാം പതേ
29 അഥാപരൈഃ സപ്ത ദശൈർ ഭല്ലൈഃ കനകഭൂഷണൈഃ
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം സമാസാദ്യ ബാഹ്വോർ ഉരസി ചാർദയത്
30 തതഃ സ പാർഷതഃ ക്രുദ്ധോ ധനുശ് ചിച്ഛേദ മാരിഷ
    ക്ഷുരപ്രേണ സുതീക്ഷ്ണേന തത ഉച്ചുക്രുശുർ ജനാഃ
31 അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ പുത്രസ് തേ ഭരതർഷഭ
    ധൃഷ്ടദ്യുമ്നം ശരവ്രാതൈഃ സമന്താത് പര്യവാരയത്
32 തവ പുത്രസ്യ തേ ദൃഷ്ട്വാ വിക്രമം തം മഹാത്മനഃ
    വ്യഹസന്ത രണേ യോധാഃ സിദ്ധാശ് ചാപ്സരസാം ഗണാഃ
33 തതഃ പ്രവവൃതേ യുദ്ധം താവകാനാം പരൈഃ സഹ
    ഘോരം പ്രാണഭൃതാം കാലേ ഘോരരൂപം പരന്തപ
34 നകുലം വൃഷസേനസ് തു വിദ്ധ്വാ പഞ്ചഭിർ ആയസൈഃ
    പിതുഃ സമീപേ തിഷ്ഠന്തം ത്രിഭിർ അന്യൈർ അവിധ്യത
35 നകുലസ് തു തതഃ ക്രുദ്ധോ വൃഷസേനം സ്മയന്ന് ഇവ
    നാരാചേന സുതീക്ഷ്ണേന വിവ്യാധ ഹൃദയേ ദൃഢം
36 സോ ഽതിവിദ്ധോ ബലവതാ ശത്രുണാ ശത്രുകർശനഃ
    ശത്രും വിവ്യാധ വിംശത്യാ സ ച തം പഞ്ചഭിഃ ശരൈഃ
37 തതഃ ശരസഹസ്രേണ താവ് ഉഭൗ പുരുഷർഷഭൗ
    അന്യോന്യം ആച്ഛാദയതാം അഥാഭജ്യത വാഹിനീ
38 ദൃഷ്ട്വാ തു പ്രദ്രുതാം സേനാം ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ സൂതജഃ
    നിവാരയാം ആസ ബലാദ് അനുപത്യ വിശാം പതേ
    നിവൃത്തേ തു തതഃ കർണേ നകുലഃ കൗരവാൻ യയൗ
39 കർണപുത്രസ് തു സമരേ ഹിത്വാ നകുലം ഏവ തു
    ജുഗോപ ചക്രം ത്വരിതം രാധേയസ്യൈവ മാരിഷ
40 ഉലൂകസ് തു രണേ ക്രുദ്ധഃ സഹദേവേന വാരിതഃ
    തസ്യാശ്വാംശ് ചതുരോ ഹത്വാ സഹദേവഃ പ്രതാപവാൻ
    സാരഥിം പ്രേഷയാം ആസ യമസ്യ സദനം പ്രതി
41 ഉലൂകസ് തു തതോ യാനാദ് അവപ്ലുത്യ വിശാം പതേ
    ത്രിഗർതാനാം ബലം പൂർണം ജഗാമ പിതൃനന്ദനഃ
42 സാത്യകിഃ ശകുനിം വിദ്ധ്വാ വിംശത്യാ നിശിതൈഃ ശരൈഃ
    ധ്വജം ചിച്ഛേദ ഭല്ലേന സൗബലസ്യ ഹസന്ന് ഇവ
43 സൗബലസ് തസ്യ സമരേ ക്രുദ്ധോ രാജൻ പ്രതാപവാൻ
    വിദാര്യ കവചം ഭൂയോ ധ്വജം ചിച്ഛേദ കാഞ്ചനം
44 അഥൈനം നിശിതൈർ ബാണൈഃ സാത്യകിഃ പ്രത്യവിധ്യത
    സാരഥിം ച മഹാരാജ ത്രിഭിർ ഏവ സമാർദയത്
    അഥാസ്യ വാഹാംസ് ത്വരിതഃ ശരൈർ നിന്യേ യമക്ഷയം
45 തതോ ഽവപ്ലുത്യ സഹസാ ശകുനിർ ഭരതർഷഭ
    ആരുരോഹ രഥം തൂർണം ഉലൂകസ്യ മഹാരഥഃ
    അപോവാഹാഥ ശീഘ്രം സ ശൈനേയാദ് യുദ്ധശാലിനഃ
46 സാത്യകിസ് തു രണേ രാജംസ് താവകാനാം അനീകിനീം
    അഭിദുദ്രാവ വേഗേന തതോ ഽനീകം അഭിദ്യത
47 ശൈനേയ ശരനുന്നം തു തതഃ സൈന്യം വിശാം പതേ
    ഭേജേ ദശ ദിശസ് തൂർണം ന്യപതച് ച ഗതാസുവത്
48 ഭീമസേനം തവ സുതോ വാരയാം ആസ സംയുഗേ
    തം തു ഭീമോ മുഹൂർതേന വ്യശ്വ സൂത രഥധ്വജം
    ചക്രേ ലോകേശ്വരം തത്ര തേനാതുഷ്യന്ത ചാരണാഃ
49 തതോ ഽപായാൻ നൃപസ് തത്ര ഭീമസേനസ്യ ഗോചരാത്
    കുരുസൈന്യം തതഃ സർവം ഭീമസേനം ഉപാദ്രവത്
    തത്ര രാവോ മഹാൻ ആസീദ് ഭീമം ഏകം ജിഘാംസതാം
50 യുധാമന്യുഃ കൃപം വിദ്ധ്വാ ധനുർ അസ്യാശു ചിച്ഛിദേ
    അഥാന്യദ് ധനുർ ആദായ കൃപഃ ശസ്ത്രഭൃതാം വരഃ
51 യുധാമന്യോർ ധ്വജം സൂതം ഛത്രം ചാപാതയത് ക്ഷിതൗ
    തതോ ഽപായാദ് രഥേനൈവ യുധാമന്യുർ മഹാരഥഃ
52 ഉത്തമൗജാസ് തു ഹാർദിക്യം ശരൈർ ഭീമപരാക്രമം
    ഛാദയാം ആസ സഹസാ മേഘോ വൃഷ്ട്യാ യഥാചലം
53 തദ് യുദ്ധം സുമഹച് ചാസീദ് ഘോരരൂപം പരന്തപ
    യാദൃശം ന മയാ യുദ്ധം ദൃഷ്ടപൂർവം വിശാം പതേ
54 കൃതവർമാ തതോ രാജന്ന് ഉത്തമൗജസം ആഹവേ
    ഹൃദി വിവ്യാധ സ തദാ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത്
55 സാരഥിസ് തം അപോവാഹ രഥേന രഥിനാം വരം
    തതസ് തു സത്വരം രാജൻ പാണ്ഡുസൈന്യം ഉപാദ്രവത്