മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം/അധ്യായം2

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/കർണപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം2

1 [സ്]
     ഹതേ ദ്രോണേ മഹേഷ്വാസേ തവ പുത്രാ മഹാരഥാഃ
     ബഭൂവുർ ആശ്വസ്ത മുഖാ വിഷണ്ണാ ഗതചേതസഃ
 2 അവാങ്മുഖാഃ ശസ്ത്രഭൃതഃ സർവ ഏവ വിശാം പതേ
     അപ്രേക്ഷമാണാഃ ശോകാർതാ നാഭ്യഭാഷൻ പരസ്പരം
 3 താൻ ദൃഷ്ട്വാ വ്യഥിതാകാരാൻ സൈന്യാനി തവ ഭാരത
     ഊർധ്വം ഏവാഭ്യവേക്ഷന്ത ദുഃഖത്രസ്താന്യ് അനേകശഃ
 4 ശസ്ത്രാണ്യ് ഏഷാം ച രാജേന്ദ്ര ശോണിതാക്താന്യ് അശേഷതഃ
     പ്രാഭ്രശ്യന്ത കരാഗ്രേഭ്യോ ദൃഷ്ട്വാ ദ്രോണം നിപാതിതം
 5 താനി ബദ്ധാന്യ് അനിഷ്ടാനി ലംബമാനാനി ഭാരത
     അദൃശ്യന്ത മഹാരാജ നക്ഷത്രാണി യഥാ ദിവി
 6 തഥാർതം സ്തിമിതം ദൃഷ്ട്വാ ഗതസത്ത്വം ഇവ സ്ഥിതം
     സ്വം ബലം തൻ മഹാരാജ രാജാ ദുര്യോധനോ ഽബ്രവീത്
 7 ഭവതാം ബാഹുവീര്യം ഹി സമാശ്രിത്യ മയാ യുധി
     പാണ്ഡവേയാഃ സമാഹൂതാ യുദ്ധം ചേദം പ്രവർതിതം
 8 തദ് ഇദം നിഹതേ ദ്രോണേ വിഷണ്ണം ഇവ ലക്ഷ്യതേ
     യുധ്യമാനാശ് ച സമരേ യോധാ വധ്യന്തി സർവതഃ
 9 ജയോ വാപി വധോ വാപി യുധ്യമാനസ്യ സംയുഗേ
     ഭവേത് കിം അത്ര ചിത്രം വൈ യുധ്യധ്വം സർവതോ മുഖാഃ
 10 പശ്യധ്വം ച മഹാത്മാനം കർണം വൈകർതനം യുധി
    പ്രചരന്തം മഹേഷ്വാസം ദിവ്യൈർ അസ്ത്രൈർ മഹാബലം
11 യസ്യ വൈ യുധി സന്ത്രാസാത് കുന്തീപുത്രോ ധനഞ്ജയഃ
    നിവർതതേ സദാമർഷാത് സിംഹാത് ക്ഷുദ്രമൃഗോ യഥാ
12 യേന നാഗായുത പ്രാണോ ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
    മാനുഷേണൈവ യുദ്ധേന താം അവസ്ഥാം പ്രവേശിതഃ
13 യേന ദിവ്യാസ്ത്രവിച് ഛൂരോ മായാവീ സ ഘടോത്കചഃ
    അമോഘയാ രണേ ശക്ത്യാ നിഹതോ ഭൈരവം നദൻ
14 തസ്യ ദുഷ്പാര വീര്യസ്യ സത്യസന്ധസ്യ ധീമതഃ
    ബാഹ്വോർ ദ്രവിണം അക്ഷയ്യം അദ്യ ദ്രക്ഷ്യഥ സംയുഗേ
15 ദ്രോണപുത്രസ്യ വിക്രാന്തം രാധേയസ്യൈവ ചോഭയോഃ
    പാണ്ഡുപാഞ്ചാല സൈന്യേഷു ദ്രക്ഷ്യഥാപി മഹാത്മനോഃ
16 സർവ ഏവ ഭവന്തശ് ച ശൂരാഃ പ്രാജ്ഞാഃ കുലോദ്ഗതാഃ
    ശീലവന്തഃ കൃതാസ്ത്രാശ് ച ദ്രക്ഷ്യഥാദ്യ പരസ്പരം
17 ഏവം ഉക്തേ മഹാരാജ കർണോ വൈകർതനോ നൃപഃ
    സിംഹനാദം വിനദ്യോച്ചൈഃ പ്രായുധ്യത മഹാബലഃ
18 സ സൃഞ്ജയാനാം സർവേഷാം പാഞ്ചാലാനാം ച പശ്യതാം
    കേകയാനാം വിദേഹാനാം അകരോത് കദനം മഹത്
19 തസ്യേഷു ധാരാഃ ശതശഃ പ്രാദുരാസഞ് ശരാസനാത്
    അഗ്രേ പുംഖേ ച സംസക്താ യഥാ ഭ്രമരപങ്ക്തയഃ
20 സ പീഡയിത്വാ പാഞ്ചാലാൻ പാണ്ഡവാംശ് ച തരസ്വിനഃ
    ഹത്വാ സഹസ്രശോ യോധാൻ അർജുനേന നിപാതിതഃ