മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം96

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം96

1 [കണ്വ]
     മാതലിസ് തു വ്രജൻ മാർഗേ നാരദേന മഹർഷിണാ
     വരുണം ഗച്ഛതാ ദ്രഷ്ടും സമാഗച്ഛദ് യദൃച്ഛയാ
 2 നാരദോ ഽഥാബ്രവീദ് ഏനം ക്വ ഭവാൻ ഗന്തും ഉദ്യതഃ
     സ്വേന വാ സൂത കാര്യേണ ശാസനാദ് വാ ശതക്രതോഃ
 3 മാതലിർ നാരദേനൈവം സമ്പൃഷ്ടഃ പഥി ഗച്ഛതാ
     യഥാവത് സർവം ആചഷ്ട സ്വകാര്യം വരുണം പ്രതി
 4 തം ഉവാചാഥ സ മുനിർ ഗച്ഛാവഃ സഹിതാവ് ഇതി
     സലിലേശ ദിദേക്ഷാർഥം അഹം അപ്യ് ഉദ്യതോ ദിവഃ
 5 അഹം തേ സർവം ആഖ്യാസ്യേ ദർശയൻ വസുധാതലം
     ദൃഷ്ട്വാ തത്ര വരം കം ചിദ് രോചയിഷ്യാവ മാതലേ
 6 അവഗാഹ്യ തതോ ഭൂമിം ഉഭൗ മാതലിനാരദൗ
     ദദൃശാതേ മഹാത്മാനൗ ലോകപാലം അപാം പതിം
 7 തത്ര ദേവർഷിസദൃശീം പൂജാം പ്രാപ സ നാരദഃ
     മഹേന്ദ്രസദൃശീം ചൈവ മാതലിഃ പത്യപദ്യത
 8 താവ് ഉഭൗ പ്രീതമനസൗ കാര്യവത്താം നിവേദ്യ ഹ
     വരുണേനാഭ്യനുജ്ഞാതൗ നാഗലോകം വിചേരതുഃ
 9 നാരദഃ സർവഭൂതാനാം അന്തർ ഭൂമിനിവാസിനാം
     ജാനംശ് ചകാര വ്യാഖ്യാനം യന്തുഃ സർവം അശേഷതഃ
 10 [നാരദ]
    ദൃഷ്ടസ് തേ വരുണസ് താത പുത്രപൗത്ര സമാവൃതഃ
    പശ്യോദക പതേഃ സ്ഥാനം സർവതോഭദ്രം ഋദ്ധിമത്
11 ഏഷ പുത്രോ മഹാപ്രാജ്ഞോ വരുണസ്യേഹ ഗോപതേഃ
    ഏഷ തം ശീലവൃത്തേന ശൗചേന ച വിശിഷ്യതേ
12 ഏഷോ ഽസ്യ പുത്രോ ഽഭിമതഃ പുഷ്കരഃ പുഷ്കരേക്ഷണഃ
    രൂപവാൻ ദർശനീയശ് ച സോമപുത്ര്യാ വൃതഃ പതിഃ
13 ജ്യോത്സ്നാ കാലീതി യാം ആഹുർ ദ്വിതീയാം രൂപതഃ ശ്രിയം
    ആദിത്യസ്യൈവ ഗോഃ പുത്രോ ജ്യേഷ്ടഃ പുത്രഃ കൃതഃ സ്മൃതഃ
14 ഭവനം പശ്യ വാരുണ്യാ യദ് ഏതത് സർവകാഞ്ചനം
    യാം പ്രാപ്യ സുരതാം പ്രാപ്താഃ സുരാഃ സുരപതേഃ സഖേ
15 ഏതാനി ഹൃതരാജ്യാനാം ദൈതേയാനാം സ്മ മാതലേ
    ദീപ്യമാനാനി ദൃശ്യന്തേ സർവപ്രഹരണാന്യ് ഉത
16 അക്ഷയാണി കിലൈതാനി വിവർതന്തേ സ്മ മാതലേ
    അനുഭാവ പ്രയുക്താനി സുരൈർ അവജിതാനി ഹ
17 അത്ര രാക്ഷസ ജാത്യശ് ച ഭൂതജാത്യശ് ച മാതലേ
    ദിവ്യപ്രഹരണാശ് ചാസൻ പൂർവദൈവതനിർമിതാഃ
18 അഗ്നിർ ഏഷ മഹാർചിഷ്മാഞ് ജാഗർതി വരുണ ഹ്രദേ
    വൈഷ്ണവം ചക്രം ആവിദ്ധം വിധൂമേന ഹവിഷ്മതാ
19 ഏഷ ഗാണ്ഡീമയശ് ചാപോ ലോകസംഹാര സംഭൃതഃ
    രക്ഷ്യതേ ദൈവതൈർ നിത്യം യതസ് തദ് ഗാണ്ഡിവം ധനുഃ
20 ഏഷ കൃത്യേ സമുത്പന്നേ തത് തദ് ധാരയതേ ബലം
    സഹസ്രശതസംഖ്യേന പ്രാണേന സതതം ധ്രുവം
21 അശാസ്യാൻ അപി ശാസ്ത്യ് ഏഷ രക്ഷോ ബന്ധുഷു രാജസു
    സൃഷ്ടഃ പ്രഥമജോ ദണ്ഡോ ബ്രാഹ്മണാ ബ്രഹ്മവാദിനാ
22 ഏതച് ഛത്രം നരേന്ദ്രാണാം മഹച് ഛക്രേണ ഭാഷിതം
    പുത്രാഃ സലിലരാജസ്യ ധാരയന്തി മഹോദയം
23 ഏതത് സലിലരാജസ്യ ഛത്രം ഛത്രഗൃഹേ സ്ഥിതം
    സർവതഃ സലിലം ശീതം ജീമൂത ഇവ വർഷതി
24 ഏതച് ഛത്രാത് പരിഭ്രഷ്ടം സലിലം സോമനിർമലം
    തമസാ മൂർഛിതം യാതി യേന നാർഛതി ദർശനം
25 ബഹൂന്യ് അദ്ഭുതരൂപാണി ദ്രഷ്ടവ്യാനീഹ മാതലേ
    തവ കാര്യോപരോധസ് തു തസ്മാദ് ഗച്ഛാവ മാചിരം