മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം95

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം95

1 [വ്]
     ജാമദഗ്ന്യവചഃ ശ്രുത്വാ കണ്വോ ഽപി ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
     ദുര്യോധനം ഇദം വാക്യം അബ്രവീത് കുരുസംസദി
 2 അക്ഷയശ് ചാവ്യയശ് ചൈവ ബ്രഹ്മാ ലോകപിതാമഹഃ
     തഥൈവ ഭഗവന്തൗ തൗ നരനാരായണാവ് ഋഷീ
 3 ആദിത്യാനാം ഹി സർവേഷാം വിഷ്ണുർ ഏകഃ സനാതനഃ
     അജയ്യശ് ചാവ്യയശ് ചൈവ ശാശ്വതഃ പ്രഭുർ ഈശ്വരഃ
 4 നിമിത്തമരണാസ് ത്വ് അന്യേ ചന്ദ്രസൂര്യൗ മഹീ ജലം
     വായുർ അഗ്നിസ് തഥാകാശം ഗ്രഹാസ് താരാഗണാസ് തഥാ
 5 തേ ച ക്ഷയാന്തേ ജഗതോ ഹിത്വാ ലോകത്രയം സദാ
     ക്ഷയം ഗച്ഛന്തി വൈ സർവേ സൃജ്യന്തേ ച പുനഃ പുനഃ
 6 മുഹൂർതമരണാസ് ത്വ് അന്യേ മാനുഷാ മൃഗപക്ഷിണഃ
     ത്രിയഗ് യോന്യശ് ച യേ ചാന്യേ ജീവലോകചരാഃ സ്മൃതാഃ
 7 ഭൂയിഷ്ഠേന തു രാജാനഃ ശ്രിയം ഭുക്ത്വായുഷഃ ക്ഷയേ
     മരണം പ്രതിഗച്ഛന്തി ഭോക്തും സുകൃതദുഷ്കൃതം
 8 സ ഭവാൻ ധർമപുത്രേണ ശമ കർതും ഇഹാർഹതി
     പാണ്ഡവാഃ കുരവശ് ചൈവ പാലയന്തു വസുന്ധരാം
 9 ബലവാൻ അഹം ഇത്യ് ഏവ ന മന്തവ്യം സുയോധന
     ബലവന്തോ ഹി ബലിഭിർ ദൃശ്യന്തേ പുരുഷർഷഭ
 10 ന ബലം ബലിനാം മധ്യേ ബലം ഭവതി കൗരവ
    ബലവന്തോ ഹി തേ സർവേ പാണ്ഡവാ ദേവ വിക്രമാഃ
11 അത്രാപ്യ് ഉദാഹരന്തീമം ഇതിഹാസം പുരാതനം
    മാതലേർ ദാതുകാമസ്യ കന്യാം മൃഗയതോ വരം
12 മതസ് ത്രൈലോക്യരാജസ്യ മാതലിർ നാമ സാരഥിഃ
    തസ്യൈകൈവ കുലേ കന്യാ രൂപതോ ലോകവിശ്രുതാ
13 ഗുണകേശീതി വിഖ്യാതാ നാമ്നാ സാ ദേവരൂപിണീ
    ശ്രിയാ ച വപുഷാ ചൈവ സ്ത്രിയോ ഽന്യാഃ സാതിരിച്യതേ
14 തസ്യാഃ പ്രദാനസമയം മാതലിഃ സഹ ഭാര്യയാ
    ജ്ഞാത്വാ വിമമൃശേ രാജംസ് തത്പരഃ പരിചിന്തയൻ
15 ധിക് ഖല്വ് അലഘു ശീലാനാം ഉച്ഛ്രിതാനാം യശസ്വിനാം
    നരാണാം ഋദ്ധസത്ത്വാനാം കുലേ കന്യാ പ്രരോഹണം
16 മാതുഃ കുലം പിതൃകുലം യത്ര ചൈവ പ്രദീയതേ
    കുലത്രയം സംശയിതം കുരുതേ കന്യകാ സതാം
17 ദേവ മാനുഷലോകൗ ദ്വൗ മാനസേനൈവ ചക്ഷുഷാ
    അവഗാഹ്യൈവ വിചിതൗ ന ച മേ രോചതേ വരഃ
18 ന ദേവാൻ നൈവ ദിതിജാൻ ന ഗന്ധർവാൻ ന മാനുഷാൻ
    അരോചയം വരകൃതേ തഥൈവ ബഹുലാൻ ഋഷീൻ
19 ഭാര്യയാ തു സ സംമന്ത്ര്യ സഹ രാത്രൗ സുധർമയാ
    മാതലിർ നാഗലോകായ ചകാര ഗമനേ മതിം
20 ന മേ ദേവമനുഷ്യേഷു ഗുണകേശ്യാഃ സമോ വരഃ
    രൂപതോ ദൃശ്യതേ കശ് ചിൻ നാഗേഷു ഭവിതാ ധ്രുവം
21 ഇത്യ് ആമന്ത്ര്യ സുധർമാം സ കൃത്വാ ചാഭിപ്രദക്ഷിണം
    കന്യാം ശിരസ്യ് ഉപാഘ്രായ പ്രവിവേശ മഹീതലം