മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം88

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം88

1 [വ്]
     അഥോപഗമ്യ വിദുരം അപഹാഹ്ണേ ജനാർദനഃ
     പിതൃഷ്വസാരം ഗോവിന്ദഃ സോ ഽഭ്യഗച്ഛദ് അരിന്ദമഃ
 2 സാ ദൃഷ്ട്വാ കൃഷ്ണം ആയാന്തം പ്രസന്നാദിത്യ വർചസം
     കണ്ഠേ ഗൃഹീത്വാ പ്രാക്രോശത് പൃഥാ പാർഥാൻ അനുസ്മരൻ
 3 തേഷാം സത്ത്വവതാം മധ്യേ ഗോവിന്ദം സഹചാരിണം
     ചിരസ്യ ദൃഷ്ട്വാ വാർഷ്ണേയം ബാഷ്പം ആഹാരയത് പൃഥാ
 4 സാബ്രവീത് കൃഷ്ണം ആസീനം കൃതാതിഥ്യം യുധാം പതിം
     ബാഷ്പഗദ്ഗദ പൂർണേന മുഖേന പരിശുഷ്യതാ
 5 യേ തേ ബാല്യാത് പ്രഭൃത്യേവ ഗുരുശുശ്രൂഷണേ രതാഃ
     പരസ്പരസ്യ സുഹൃദഃ സംമതാഃ സമചേതസഃ
 6 നികൃത്യാ ഭ്രംശിതാ രാജ്യാജ് ജനാർഹാ നിർജനം ഗതാഃ
     വിനീതക്രോധഹർശാശ് ച ബ്രഹ്മണ്യാഃ സത്യവാദിനഃ
 7 ത്യക്ത്വാ പ്രിയ സുഖേ പാർഥാ രുദന്തീം അപഹായ മാം
     അഹാർഷുശ് ച വനം യാന്തഃ സമൂലം ഹൃദയം മമ
 8 അതദർഹാ മഹാത്മാനഃ കഥം കേശവ പാണ്ഡവാഃ
     ഊഷുർ മഹാവനേ താത സിംഹവ്യാഘ്ര ഗജാകുലേ
 9 ബാലാ വിഹീനാഃ പിത്രാ തേ മയാ സതതലാലിതാഃ
     അപശ്യന്തഃ സ്വപിതരൗ കഥം ഊഷുർ മഹാവനേ
 10 ശംഖദുന്ദുഭിനിർഘോഷൈർ മൃദംഗൈർ വൈണവൈർ അപി
    പാണ്ഡവാഃ സമബോധ്യന്ത ബാല്യാത് പ്രഭൃതി കേശവ
11 യേ സ്മ വാരണശബ്ദേന ഹയാനാം ഹേഷിതേന ച
    രഥനേമി നിനാദൈശ് ച വ്യബോധ്യന്ത സദാ ഗൃഹേ
12 ശംഖഭേരീ നിനാദേന വേണുവീണാനുനാദിനാ
    പുണ്യാഹഘോഷമിശ്രേണ പൂജ്യമാനാ ദ്വിജാതിഭിഃ
13 വസ്ത്രൈ രത്നൈർ അലങ്കാരൈഃ പൂജയന്തോ ദ്വിജന്മനഃ
    ഗീർഭിർ മംഗലയുക്താഭിർ ബാഹ്മണാനാം മഹാത്മനാം
14 അർചിതൈർ അർചനാർഹൈർശ് ച സ്തുബ്വദ്ഭിർ അഭിനന്ദിതാഃ
    പ്രാസാദാഗ്രേഷ്വ് അബോധ്യന്ത രാങ്ക വാജിന ശായിനഃ
15 തേ നൂനം നിനദം ശ്രുത്വാ ശ്വാപദാനാം മഹാവനേ
    ന സ്മോപയാന്തി നിദ്രാം വൈ അതദർഹാ ജനാർദന
16 ഭേരീമൃദംഗനിനനൈഃ ശംഖവൈണവ നിസ്വനൈഃ
    സ്ത്രീണാം ഗീതനിനാദൈശ് ച മധുരൈർ മധുസൂദന
17 ബന്ദി മാഗധ സൂതൈശ് ച സ്തുവദ്ഭിർ ബോധിതാഃ കഥം
    മഹാവനേ വ്യബോധ്യന്ത ശ്വാപദാനാം രുതേന തേ
18 ഹ്രീമാൻ സത്യധൃതിർ ദാന്തോ ഭൂതാനാം അനുകമ്പിതാ
    കാമദ്വേഷൗ വശേ കൃത്വാ സതാം വർത്മാനുവർതതേ
19 അംബരീഷസ്യ മാന്ധാതുർ യയാതേർ നഹുഷസ്യ ച
    ഭരതസ്യ ദിലീപസ്യ ശിബേർ ഔശീനരസ്യ ച
20 രാജർഷീണാം പുരാണാനാം ധുരം ധത്തേ ദുരുദ്വഹാം
    ശീലവൃത്തോപസമ്പന്നോ ധർമജ്ഞഃ സത്യസംഗരഃ
21 രാജാ സർവഗുണോപേതസ് ത്രൈലോക്യസ്യാപി യോ ഭവേത്
    അജാതശത്രുർ ധർമാത്മാ ശുദ്ധജാംബൂനദപ്രഭഃ
22 ശ്രേഷ്ഠഃ കുരുഷു സർവേഷു ധർമതഃ ശ്രുതവൃത്തതഃ
    പ്രിയദർശനോ ദീർഘഭുജഃ കഥം കൃഷ്ണ യുധിഷ്ഠിരഃ
23 യഃ സ നാഗായുത പ്രാണോ വാതരംഹാ വൃകോദരഃ
    അമർഷീ പാണ്ഡവോ നിത്യം പ്രിയോ ഭ്രാതുഃ പ്രിയം കരഃ
24 കീചകസ്യ ച സജ്ഞാതേർ യോ ഹന്താ മധുസൂദന
    ശൂരഃ ക്രോധവശാനാം ച ഹിഡിംബസ്യ ബകസ്യ ച
25 പരാക്രമേ ശക്രസമോ വായുവേഗസമോ ജവേ
    മഹേശ്വര സമഃ ക്രോധേ ഭീമഃ പ്രഹരതാം വരഃ
26 ക്രോധം ബലം അമർഷം ച യോ നിധായ പരന്തപഃ
    ജിതാത്മാ പാണ്ഡവോ ഽമർഷീ ഭ്രാതുസ് തിഷ്ഠതി ശാസനേ
27 തേജോരാശിം മഹാത്മാനം ബലൗഘം അമിതൗജസം
    ഭീമം പ്രദർശനേനാപി ഭീമസേനം ജനാർദന
    തം മമാചക്ഷ്വ വാർഷ്ണേയ കഥം അദ്യ വൃകോദരഃ
28 ആസ്തേ പരിഘബാഹുഃ സ മധ്യമഃ പാണ്ഡവോ ഽച്യുത
    അർജുനേനാർജുനോ യഃ സ കൃഷ്ണ ബാഹുസഹസ്രിണാ
    ദ്വിബാഹുഃ സ്പർധതേ നിത്യം അതീതേനാപി കേശവ
29 ക്ഷിപത്യ് ഏകേന വേഗേന പഞ്ചബാണശതാനി യഃ
    ഇഷ്വസ്ത്രേ സദൃശേ രാജ്ഞഃ കാർതവീര്യസ്യ പാണ്ഡവഃ
30 തേജസാദിത്യസദൃശോ മഹർഷിപ്രതിമോ ദമേ
    ക്ഷമയാ പൃഥിവീ തുല്യം മഹേന്ദ്രസമവിക്രമഃ
31 ആധിരാജ്യം മഹദ് ദീപ്തം പ്രഥിതം മധുസൂദന
    ആഹൃതം യേന വീര്യേണ കുരൂണാം സർവരാജസു
32 യസ്യ ബാഹുബലം ഘോരം കൗരവാഃ പര്യുപാസതേ
    സ സർവരഥിനാം ശ്രേഷ്ഠ പാണ്ഡവഃ സത്യവിക്രമഃ
33 യോ ഽപാശ്രയഃ പാണ്ഡവാനാം ദേവാനാം ഇവ വാസവഃ
    സ തേ ഭ്രാതാ സഖാ ചൈവ കഥം അദ്യ ധനഞ്ജയഃ
34 ദയാവാൻ സർവഭൂതേഷു ഹ്രീനിഷേധോ മഹാസ്ത്രവിത്
    മൃദുശ് ച സുകുമാരശ് ച ധാർമികശ് ച പ്രിയശ് ച മേ
35 സഹദേവോ മഹേഷ്വാസഃ ശൂരഃ സമിതിശോഭനഃ
    ഭ്രാതൄണാം കൃഷ്ണ ശുശ്രൂഷുർ ധർമാർഥകുശലോ യുവാ
36 സദൈവ സഹദേവസ്യ ഭ്രാതരോ മധുസൂദന
    വൃത്തം കല്യാണ വൃത്തസ്യ പൂജയന്തി മഹാത്മനഃ
37 ജ്യേഷ്ഠാപചായിനം വീരം സഹദേവം യുധാം പതിം
    ശുശ്രൂഷും മമ വാർഷ്ണേയ മാദ്രീപുത്രം പ്രചക്ഷ്വ മേ
38 സുകുമാരോ യുവാ ശൂരോ ദർശനീയശ് ച പാണ്ഡവഃ
    ഭ്രാതൄണാം കൃഷ്ണ സർവേഷാം പ്രിയഃ പ്രാണോ ബഹിശ്ചരഃ
39 ചിത്രയോധീ ച നകുലോ മഹേഷ്വാസോ മഹാബലഃ
    കച് ചിത് സ കുശലീ കൃഷ്ണ വത്സോ മമ സുഖൈധിതഃ
40 സുഖോചിതം അദുഃഖാർഹം സുകുമാരം മഹാരഥം
    അപി ജാതു മഹാബാഹോ പശ്യേയം നകുലം പുനഃ
41 പക്ഷ്മ സമ്പാതജേ കാലേ നകുലേന വിനാകൃതാ
    ന ലഭാമി സുഖം വീര സാദ്യ ജീവാമി പശ്യ മാം
42 സർവൈഃ പുത്രൈഃ പ്രിയതമാ ദ്രൗപദീ മേ ജനാർദന
    കുലീനാ ശീലസമ്പന്നാ സർവൈഃ സമുദിതാ ഗുണൈഃ
43 പുത്ര ലോകാത് പതിലോകാൻ വൃണ്വാനാ സത്യവാദിനീ
    പ്രിയാൻ പുത്രാൻ പരിത്യജ്യ പാണ്ഡവാൻ അന്വപദ്യത
44 മഹാഭിജന സമ്പന്നാ സർവകാമൈഃ സുപൂജിതാ
    ഈശ്വരീ സർവകല്യാണീ ദ്രൗപദീ കഥം അച്യുത
45 പതിഭിഃ പഞ്ചഭിഃ ശൂരൈർ അഗ്നികൽപൈഃ പ്രഹാരിഭിഃ
    ഉപപന്നാ മഹർഷ്വാസൈർ ദ്രൗപദീ ദുഃഖഭാഗിനീ
46 ചതുർദശം ഇമം വർഷം യൻ നാപശ്യം അരിന്ദമ
    പുത്രാധിഭിഃ പരിദ്യൂനാം ദ്രൗപദീം സത്യവാദിനീം
47 ന നൂനം കർമഭിഃ പുണ്യൈർ അശ്നുതേ പുരുഷഃ സുഖം
    ദ്രൗപദീ ചേത് തഥാ വൃത്താ നാശ്നുതേ സുഖം അവ്യയം
48 ന പ്രിയോ മമ കൃഷ്ണായ ബീഭത്സുർ ന യുധിഷ്ഠിരഃ
    ഭീമസേനോ യമൗ വാപി യദ് അപശ്യം സഭാ ഗതാം
49 ന മേ ദുഃഖതരം കിം ചിദ് ഭൂതപൂർവം തതോ ഽധികം
    യദ് ദ്രൗപദീം നിവാതസ്ഥാം ശ്വശുരാണാം സമീപഗാം
50 ആനായിതാം അനാര്യേണ ക്രോധലോഭാനുവർതിനാ
    സർവേ പ്രൈക്ഷന്ത കുരവ ഏകവസ്ത്രാം സഭാ ഗതാം
51 തത്രൈവ ധൃതരാഷ്ട്രശ് ച മഹാരാജശ് ച ബാഹ്ലികഃ
    കൃപശ് ച സോമദത്തശ് ച നിർവിണ്ണാഃ കുരവസ് തഥാ
52 തസ്യാം സംസദി സർവസ്യാം ക്ഷത്താരം പൂജയാമ്യ് അഹം
    വൃത്തേന ഹി ഭവത്യ് ആര്യോ ന ധനേന ന വിദ്യയാ
53 തസ്യ കൃഷ്ണ മഹാബുദ്ധേർ ഗംഭീരസ്യ മഹാമനഃ
    ക്ഷത്തുഃ ശീലം അലങ്കാരോ ലോകാൻ വിഷ്ടഭ്യ തിഷ്ഠതി
54 സാ ശോകാർതാ ച ഹൃഷ്ടാ ച ദൃഷ്ട്വാ ഗോവിന്ദം ആഗതം
    നാനാവിധാനി ദുഃഖാനി സർവാണ്യ് ഏവാന്വകീർതയത്
55 പൂർവൈർ ആചരിതം യത് തത് കുരാജഭിർ അരിന്ദമ
    അക്ഷദ്യൂതം മൃഗവധഃ കച് ചിദ് ഏഷാം സുഖാവഹം
56 തൻ മാം ദഹതി യത് കൃഷ്ണാ സഭായാം കുരു സംനിധൗ
    ധാർതരാഷ്ട്രൈഃ പരിക്ലിഷ്ടാ യഥാ ന കുശലം തഥാ
57 നിർവാസനം ച നഗരാത് പ്രവ്രജ്യാ ച പരന്തപ
    നാനാവിധാനാം ദുഃഖാനാം ആവാസോ ഽസ്മി ജനാർദന
    അജ്ഞാതചര്യാ ബാലാനാം അവരോധശ് ച കേശവ
58 ന സ്മ ക്ലേശതമം മേ സ്യാത് പുത്രൈഃ സഹ പരന്തപ
    ദുര്യോധനേന നികൃതാ വർഷം അദ്യ ചതുർദശം
59 ദുഃഖാദ് അപി സുഖം ന സ്യാദ് യദി പുണ്യഫലക്ഷയഃ
    ന മേ വിശേഷോ ജാത്വ് ആസീദ് ധാർതരാഷ്ട്രേഷു പാണ്ഡവൈഃ
60 തേന സത്യേന കൃഷ്ണ ത്വാം ഹതാമിത്രം ശ്രിയാ വൃതം
    അസ്മാദ് വിമുക്തം സംഗ്രാമാത് പശ്യേയം പാണ്ഡവൈഃ സഹ
    നൈവ ശക്യാഃ പരാജേതും സത്ത്വം ഹ്യ് ഏഷാം തഥാഗതം
61 പിതരം ത്വ് ഏവ ഗർഹേയം നാത്മാനം ന സുയോധനം
    യേനാഹം കുന്തിഭോജായ ധനം ധൂർതൈർ ഇവാർപിതാ
62 ബാലാം മാം ആര്യകസ് തുഭ്യം ക്രീഡന്തീം കന്ദു ഹസ്തകാം
    അദദാത് കുന്തിഭോജായ സഖാ സഖ്യേ മഹാത്മനേ
63 സാഹം പിത്രാ ച നികൃതാ ശ്വശുരൈശ് ച പരന്തപ
    അത്യന്തദുഃഖിതാ കൃഷ്ണ കിം ജീവിതഫലം മമ
64 യൻ മാ വാഗ് അബ്രവീൻ നക്തം സൂതകേ സവ്യസാചിനഃ
    പുത്രസ് തേ പൃഥിവീം ജേതാ യശശ് ചാസ്യ ദിവം സ്പൃശേത്
65 ഹത്വാ കുരൂൻ ഗ്രാമജന്യേ രാജ്യം പ്രാപ്യ ധനഞ്ജയഃ
    ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ കൗന്തേയസ് ത്രീൻ മേധാൻ ആഹരിഷ്യതി
66 നാഹം താം അഭ്യസൂയാമി നമോ ധർമായ വേധസേ
    കൃഷ്ണായ മഹതേ നിത്യം ധർമോ ധാരയതി പ്രജാഃ
67 ധർമശ് ചേദ് അസ്തി വാർഷ്ണേയ തഥാ സത്യം ഭവിഷ്യതി
    ത്വം ചാപി തത് തഥാ കൃഷ്ണ സർവം സമ്പാദയിഷ്യസി
68 ന മാം മാധവ വൈധവ്യം നാർഥനാശോ ന വൈരിതാ
    തഥാ ശോകായ ഭവതി യഥാ പുത്രൈർ വിനാഭവഃ
69 യാഹം ഗാണ്ഡീവധന്വാനം സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരം
    ധനഞ്ജയം ന പശ്യാമി കാ ശാന്തിർ ഹൃദയസ്യ മേ
70 ഇദം ചതുർദശം വർഷം യൻ നാപശ്യം യുധിഷ്ഠിരം
    ധനഞ്ജയം ച ഗോവിന്ദ യമൗ തം ച വൃകോദരം
71 ജീവനാശം പ്രനഷ്ടാനാം ശ്രാദ്ധം കുർവന്തി മാനവാഃ
    അർഥതസ് തേ മമ മൃതാസ് തേഷാം ചാഹം ജനാർദന
72 ബ്രൂയാ മാധവ രാജാനം ധർമാത്മാനം യുധിഷ്ഠിരം
    ഭൂയാംസ് തേ ഹീയതേ ധർമോ മാ പുത്രക വൃഥാ കൃഥാഃ
73 പരാശ്രയാ വാസുദേവ യാ ജീവാമി ധിഗ് അസ്തു മാം
    വൃത്തേഃ കൃപണ ലബ്ധായാ അപ്രതിഷ്ഠൈവ ജ്യായസീ
74 അഥോ ധനഞ്ജയം ബ്രൂയാ നിത്യോദ്യുക്തം വൃകോദരം
    യദർഥം ക്ഷത്രിയാ സൂതേ തസ്യ വോ ഽതിക്രമിഷ്യതി
75 അസ്മിംശ് ചേദ് ആഗതേ കാലേ കാലോ വോഽതിക്രമിഷ്യതി
    ലോകസംഭാവിതാഃ സന്തഃ സുനൃശംസം കരിഷ്യഥ
76 നൃശംസേന ച വോ യുക്താംസ് ത്യജേയം ശാശ്വതീഃ സമാഃ
    കാലേ ഹി സമനുപ്രാപ്തേ ത്യക്തവ്യം അപി ജീവിതം
77 മാദ്രീപുത്രൗ ച വക്തവ്യൗ ക്ഷത്രധർമരതൗ സദാ
    വിക്രമേണാർജിതാൻ ഭോഗാൻ വൃണീതം ജീവിതാദ് അപി
78 വിക്രമാധിഗതാ ഹ്യ് അർഥാഃ ക്ഷത്രധർമേണ ജീവതഃ
    മനോ മനുഷ്യസ്യ സദാ പ്രീണന്തി പുരുഷോത്തമ
79 ഗത്വാ ബ്രൂഹി മഹാബാഹോ സർവശസ്ത്രഭൃതാം വരം
    അർജുനം പാണ്ഡവം വീരം ദ്രൗപദ്യാഃ പദവീം ചര
80 വിദിതൗ ഹി തവാത്യന്തം ക്രുദ്ധാവ് ഇവ യഥാന്തകൗ
    ഭീമാർജുനൗ നയേതാം ഹി ദേവാൻ അപി പരാം ഗതിം
81 തയോശ് ചൈതദ് അവജ്ഞാനം യത് സാ കൃഷ്ണാ സഭാം ഗതാ
    ദുഃശാസനശ് ച കർണശ് ച പരുഷാണ്യ് അഭ്യഭാഷതാം
82 ദുര്യോധനോ ഭീമസേനം അഭ്യഗച്ഛൻ മനസ്വിനം
    പശ്യതാം കുരുമുഖ്യാനാം തസ്യ ദ്രക്ഷ്യതി യത് ഫലം
83 ന ഹി വൈരം സമാസാദ്യ പ്രശാമ്യതി വൃകോദരഃ
    സുചിരാദ് അപി ഭീമസ്യ ന ഹി വൈരം പ്രശാമ്യതി
    യാവദന്തം ന നയതി ശാത്രവാഞ് ശത്രുകർശനഃ
84 ന ദുഃഖം രാജ്യഹരണം ന ച ദ്യൂതേ പരാജയഃ
    പ്രവ്രാജനം ച പുത്രാണാം ന മേ തദ്ദുഃഖകാരണം
85 യത് തു സാ ബൃഹതീ ശ്യാമാ ഏകവസ്ത്രാ സഭാം ഗതാ
    അശൃണോത് പരുഷാ വാചസ് തതോ ദുഃഖതരം നു കിം
86 സ്ത്രീ ധർമിണീ വരാരോഹാ ക്ഷത്രധർമരതാ സദാ
    നാധ്യഗച്ഛത് തഥാ നാഥം കൃഷ്ണാ നാഥവതീ സതീ
87 യസ്യാ മമ സപുത്രായാസ് ത്വം നാഥോ മധുസൂദന
    രാമശ് ച ബലിനാം ശ്രേഷ്ഠഃ പ്രദ്യുമ്നശ് ച മഹാരഥഃ
88 സാഹം ഏവംവിധം ദുഃഖം സഹേ ഽദ്യ പുരുഷോത്തമ
    ഭീമേ ജീവതി ദുർധർഷേ വിജയേ ചാപലായിനി
89 തത ആശ്വാസയാം ആസ പുത്രാധിഭിർ അഭിപ്ലുതാം
    പിതൃഷ്വസാരം ശോചന്തീം ശൗരിഃ പാർഥ സഖഃ പൃഥാം
90 കാ നു സീമന്തിനീ ത്വാദൃഗ് ലോകേഷ്വ് അസ്തി പിതൃഷ്വസഃ
    ശൂരസ്യ രാജ്ഞോ ദുഹിതാ ആജമീഢ കുലം ഗതാ
91 മഹാകുലീനാ ഭവതീ ദ്രഹാദ് ധ്രദം ഇവാഗതാ
    ഈശ്വരീ സർവകല്യാണീ ഭർതാ പരമപൂജിതാ
92 വീരസൂർ വീര പത്നീ ച സർവൈഃ സമുദിതാ ഗുണൈഃ
    സുഖദുഃഖേ മഹാപ്രാജ്ഞേ ത്വാദൃശീ സോഢും അർഹതി
93 നിദ്രാ തന്ദ്രീ ക്രോധഹർഷൗ ക്ഷുത്പിപാസേ ഹിമാതപൗ
    ഏതാനി പാർഥാ നിർജിത്യ നിത്യം വീരാഃ സുഖേ രതാഃ
94 ത്യക്തഗ്രാമ്യ സുഖാഃ പാർഥാ നിത്യം വീര സുഖപ്രിയാഃ
    ന തേ സ്വൽപേന തുഷ്യേയുർ മഹോത്സാഹാ മഹാബലാഃ
95 അന്തം ധീരാ നിഷേവന്തേ മധ്യം ഗ്രാമ്യസുഖപ്രിയാഃ
    ഉത്തമാംശ് ച പരിക്ലേശാൻ ഭോഗാംശ് ചാതീവ മാനുഷാൻ
96 അന്തേഷു രേമിരേ ധീരാ ന തേ മധ്യേഷു രേമിരേ
    അന്തപ്രാപ്തിം സുഖാം ആഹുർ ദുഃഖം അന്തരം അന്തയോഃ
97 അഭിവാദയന്തി ഭവതീം പാണ്ഡവാഃ സഹ കൃഷ്ണയാ
    ആത്മാനം ച കുശലിനം നിവേദ്യാഹുർ അനാമയം
98 അരോഗാൻ സർവസിദ്ധാർഥാൻ ക്ഷിപ്രം ദ്രക്ഷ്യസി പാണ്ഡവാൻ
    ഈശ്വരാൻ സർവലോകസ്യ ഹതാമിത്രാഞ് ശ്രിയാ വൃതാൻ
99 ഏവം ആശ്വാസിതാ കുന്തീ പ്രത്യുവാച ജനാർദനം
    പുത്രാധിഭിർ അഭിധ്വസ്താ നിഗൃഹ്യാബുദ്ധിജം തമഃ
100 യദ് യത് തേഷാം മഹാബാഹോ പഥ്യം സ്യാൻ മധുസൂദന
   യഥാ യഥാ ത്വം മന്യേഥാഃ കുര്യാഃ കൃഷ്ണ തഥാ തഥാ
101 അവിലോപേന ധർമസ്യ അനികൃത്യാ പരന്തപ
   പ്രഭാവജ്ഞാസ്മി തേ കൃഷ്ണ സത്യസ്യാഭിജനസ്യ ച
102 വ്യവസ്ഥായാം ച മിത്രേഷു ബുദ്ധിവിക്രമയോസ് തഥാ
   ത്വം ഏവ നഃ കുലേ ധർമസ് ത്വം സത്യം ത്വം തപോ മഹത്
103 ത്വം ത്രാതാ ത്വം മഹദ് ബ്രഹ്മ ത്വയി സർവം പ്രതിഷ്ഠിതം
   യഥൈവാത്ഥ തഥൈവൈതത് ത്വയി സത്യം ഭവിഷ്യതി
104 താം ആമന്ത്ര്യ ച ഗോവിന്ദഃ കൃത്വാ ചാഭിപ്രദക്ഷിണം
   പ്രാതിഷ്ഠത മഹാബാഹുർ ദുര്യോധന ഗൃഹാൻ പ്രതി