മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം60

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം60

1 [വ്]
     പിതുർ ഏതദ് വചഃ ശ്രുത്വാ ധാർതരാഷ്ട്രോ ഽത്യമർഷണഃ
     ആധായ വിപുലം ക്രോധം പുനർ ഏവേദം അബ്രവീത്
 2 അശക്യാ ദേവ സചിവാഃ പാർഥാഃ സ്യുർ ഇതി യദ് ഭവാൻ
     മന്യതേ തദ്ഭയം വ്യേതു ഭവതോ രാജസത്തമ
 3 അകാമ ദ്വേഷസംയോഗാദ് രോഹാൽ ലോഭാച് ച ഭാരത
     ഉപേക്ഷയാ ച ഭാവാനാം ദേവാ ദേവത്വം ആപ്നുവൻ
 4 ഇതി ദ്വൈപായനോ വ്യാസോ നാരദശ് ച മഹാതപാഃ
     ജാമദഗ്ന്യശ് ച രാമോ നഃ കഥാം അകഥയത് പുരാ
 5 നൈവ മാനുഷവദ് ദേവാഃ പ്രവർതന്തേ കദാ ചന
     കാമാൽ ലോഭാദ് അനുക്രോശാദ് ദ്വേഷാച് ച ഭരതർഷഭ
 6 യദി ഹ്യ് അഗ്നിശ് ച വായുശ് ച ധർമ ഇന്ദ്രോ ഽശ്വിനാവ് അപി
     കാമയോഗാത് പ്രവർതേരൻ ന പാർഥാ ദുഃഖം ആപ്നുയുഃ
 7 തസ്മാൻ ന ഭവതാ ചിന്താ കാര്യൈഷാ സ്യാത് കദാ ചന
     ദൈവേഷ്വ് അപേക്ഷകാ ഹ്യ് ഏതേ ശശ്വദ് ഭാവേഷു ഭാരത
 8 അഥ ചേത് കാമസംയോഗാദ് ദ്വേഷാൽ ലോഭാച് ച ലക്ഷ്യതേ
     ദേവേഷു ദേവ പ്രാമാണ്യം നൈവ തദ് വിക്രമിഷ്യതി
 9 മയാഭിമന്ത്രിതഃ ശശ്വജ് ജാതവേദാഃ പ്രശംസതി
     ദിധക്ഷുഃ സകലാംൽ ലോകാൻ പരിക്ഷിപ്യ സമന്തതഃ
 10 യദ് വാ പരമകം തേജോ യേന യുക്താ ദിവൗകസഃ
    മമാപ്യ് അനുപമം ഭൂയോ ദേവേഭ്യോ വിദ്ധി ഭാരത
11 പ്രദീര്യമാണാം വസുധാം ഗിരീണാം ശിഖരാണി ച
    ലോകസ്യ പശ്യതോ രാജൻ സ്ഥാപയാമ്യ് അഭിമന്ത്രണാത്
12 ചേതനാചേതനസ്യാസ്യ ജംഗമ സ്ഥാവരസ്യ ച
    വിനാശായ സമുത്പന്നം മഹാഘോരം മഹാസ്വനം
13 അശ്മവർഷം ച വായും ച ശമയാമീഹ നിത്യശഃ
    ജഗതഃ പശ്യതോ ഽഭീക്ഷ്ണം ഭൂതാനാം അനുകമ്പയാ
14 സ്തംഭിതാസ്വ് അപ്സു ഗച്ഛന്തി മയാ രഥപദാതയഃ
    ദേവാസുരാണാം ഭാവാനാം അഹം ഏകഃ പ്രവർതിതാ
15 അക്ഷൗഹിണീഭിർ യാൻ ദേശാൻ യാമി കാര്യേണ കേന ചിത്
    തത്രാപോ മേ പ്രവർതന്തേ യത്ര യത്രാഭികാമയേ
16 ഭയാനി വിഷയേ രാജൻ വ്യാലാദീനി ന സന്തി മേ
    മത്തഃ സുപ്താനി ഭൂതാനി ന ഹിംസന്തി ഭയങ്കരാഃ
17 നികാമവർണീ പർജന്യോ രാജൻ വിഷയവാസിനാം
    ധർമിഷ്ഠാശ് ച പ്രജാഃ സർവാ ഈതയശ് ച ന സന്തി മേ
18 അശ്വിനാവ് അഥ വായ്വഗ്നീ മരുദ്ഭിഃ സഹ വൃത്രഹാ
    ധർമശ് ചൈവ മയാ ദ്വിഷ്ടാൻ നോത്സഹന്തേ ഽഭിരക്ഷിതും
19 യദി ഹ്യ് ഏതേ സമർഥാഃ സ്യുർ മദ് ദ്വിഷസ് ത്രാതും ഓജസാ
    ന സ്മ ത്രയോദശ സമാഃ പാർഥാ ദുഃഖം അവാപ്നുയുഃ
20 നൈവ ദേവാ ന ഗന്ധർവാ നാസുരാ ന ച രാക്ഷസാഃ
    ശക്താസ് ത്രാതും മയാ ദ്വിഷ്ടം സത്യം ഏതദ് ബ്രവീമി തേ
21 യദ് അഭിധ്യാമ്യ് അഹം ശശ്വച് ഛുഭം വാ യദി വാശുഭം
    നൈതദ് വിപന്നപൂർവം മേ മിത്രേഷ്വ് അരിഷു ചോഭയോഃ
22 ഭവിഷ്യതീദം ഇതി വാ യദ് ബ്രവീമി പരന്തപ
    നാന്യഥാ ഭൂതപൂർവം തത് സത്യവാഗ് ഇതി മാം വിദുഃ
23 ലോകസാക്ഷികം ഏതൻ മേ മാഹാത്മ്യം ദിഷ്കു വിശ്രുതം
    ആശ്വാസനാർഥം ഭവതഃ പ്രോക്തം ന ശ്ലാഘയാ നൃപ
24 ന ഹ്യ് അഹം ശ്ലാഘനോ രാജൻ ഭൂതപൂർവഃ കദാ ചന
    അസദ് ആചരിതം ഹ്യ് ഏതദ് യദ് ആത്മാനം പ്രശംസതി
25 പാണ്ഡവാംശ് ചൈവ മത്സ്യാംശ് ച പാഞ്ചാലാൻ കേകയൈഃ സഹ
    സാത്യകിം വാസുദേവം ച ശ്രോതാസി വിജിതാൻ മയാ
26 സരിതഃ സാഗരം പ്രാപ്യ യഥാ നശ്യന്തി സർവശഃ
    തഥൈവ തേ വിനങ്ക്ഷ്യന്തി മാം ആസാദ്യ സഹാന്വയാഃ
27 പരാ ബുദ്ധിഃ പരം തേജോ വീര്യം ച പരമം മയി
    പരാ വിദ്യാ പരോ യോഗോ മമ തേഭ്യോ വിശിഷ്യതേ
28 പിതാമഹശ് ച ദ്രോണശ് ച കൃപഃ ശല്യഃ ശലസ് തഥാ
    അസ്ത്രേഷു യത് പ്രജാനന്തി സർവം തൻ മയി വിദ്യതേ
29 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ സഞ്ജയം ഭൂയഃ പര്യപൃച്ഛത ഭാരത
    ജ്ഞാത്വാ യുയുത്സുഃ കാര്യാണി പ്രാപ്തകാലം അരിന്ദമ