മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം6

1 [ദ്രുപദ]
     ഭൂതാനാം പ്രാണിനഃ ശ്രേഷ്ഠാഃ പ്രാണിനാം ബുദ്ധിജീവിനഃ
     ബുദ്ധിമത്സു നരാഃ ശ്രേഷ്ഠാ നരാണാം തു ദ്വിജാതയഃ
 2 ദ്വിജേഷു വൈദ്യാഃ ശ്രേയാംസോ വൈദ്യേഷു കൃതബുദ്ധയഃ
     സ ഭവാൻ കൃതബുദ്ധീനാം പ്രധാന ഇതി മേ മതിഃ
 3 കുലേന ച വിശിഷ്ടോ ഽസി വയസാ ച ശ്രുതേന ച
     പ്രജ്ഞയാനവമശ് ചാസി ശുക്രേണാംഗിരസേന ച
 4 വിദിതം ചാപി തേ സർവം യഥാവൃത്ഥഃ സ കൗരവഃ
     പാണ്ഡവശ് ച യഥാവൃത്തഃ കുന്തീപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ
 5 ധൃതരാഷ്ടസ്യ വിദിതേ വഞ്ചിതാഃ പാണ്ഡവാഃ പരൈഃ
     വിദുരേണാനുനീതോ ഽപി പുത്രം ഏവാനുവർതതേ
 6 ശകുനിർ ബുദ്ധിപൂർവം ഹി കുന്തീപുത്രം സമാഹ്വയത്
     അനക്ഷജ്ഞം മതാക്ഷഃ സൻ ക്ഷത്രവൃത്തേ സ്ഥിതം ശുചിം
 7 തേ തഥാ വഞ്ചയിത്വാ തു ധർമപുത്രം യുധിഷ്ഠിരം
     ന കസ്യാം ചിദ് അവസ്ഥായാം രാജ്യം ദാസ്യന്തി വൈ സ്വയം
 8 ഭവാംസ് തു ധർമസംയുക്തം ധൃതരാഷ്ട്രം ബ്രുവൻ വചഃ
     മനാംസി തസ്യ യോധാനാം ധ്രുവം ആവർതയിഷ്യതി
 9 വിദുരശ് ചാപി തദ് വാക്യം സാധയിഷ്യതി താവകം
     ഭീഷ്മദ്രോണകൃപാണാം ച ഭേദ്യം സഞ്ജനയിഷ്യതി
 10 അമാത്യേഷു ച ഭിന്നേഷു യോധേഷു വിമുഖേഷു ച
    പുനർ ഏകാഗ്രകരണം തേഷാം കർമ ഭവിഷ്യതി
11 ഏതസ്മിന്ന് അന്തരേ പാർഥാഃ സുഖം ഏകാഗ്രബുദ്ധയഃ
    സേനാ കർമ കരിഷ്യന്തി ദ്രവ്യാണാം ചൈവ സഞ്ചയം
12 ഭിദ്യമാനേഷു ച സ്വേഷു ലംബമാനേ ച വൈ ത്വയി
    ന തഥാ തേ കരിഷ്യന്തി സേനാ കർമ ന സംശയഃ
13 ഏതത് പ്രയോജനം ചാത്ര പ്രാധാന്യേനോപലഭ്യതേ
    സംഗത്യാ ധൃതരാഷ്ട്രശ് ച കുര്യാദ് ധർമ്യം വചസ് തവ
14 സ ഭവാൻ ധർമയുക്തശ് ച ധർമ്യം തേഷു സമാചരൻ
    കൃപാലുഷു പരിക്ലേശാൻ പാണ്ഡവാനാം പ്രകീർതയൻ
15 വൃദ്ധേഷു കുലധർമം ച ബ്രുവൻ പൂർവൈർ അനുഷ്ഠിതം
    വിഭേത്സ്യതി മനാംസ്യ് ഏഷാം ഇതി മേ നാത്ര സംശയഃ
16 ന ച തേഭ്യോ ഭയം തേ ഽസ്തി ബ്രാഹ്മണോ ഹ്യ് അസി വേദവിത്
    ദൂത കർമണി യുക്തശ് ച സ്ഥവിരശ് ച വിശേഷതഃ
17 സ ഭവാൻ പുഷ്യയോഗേന മുഹൂർതേന ജയേന ച
    കൗരവേയാൻ പ്രയാത്വ് ആശു കൗന്തേയസ്യാർഥ സിദ്ധയേ
18 തഥാനുശിഷ്ടഃ പ്രയയൗ ദ്രുപദേന മഹാത്മനാ
    പുരോധാ വൃത്തസമ്പന്നോ നഗരം നാഗസാഹ്വയം