മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം/അധ്യായം58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/ഉദ്യോഗപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം58

1 [ധൃ]
     യദ് അബ്രൂതാം മഹാത്മാനൗ വാസുദേവധനഞ്ജയൗ
     തൻ മേ ബ്രൂഹി മഹാപ്രാജ്ഞ ശുശ്രൂഷേ വചനം തവ
 2 ശൃണു രാജൻ യഥാദൃഷ്ടൗ മയാ കൃഷ്ണ ധനഞ്ജയൗ
     ഊചതുശ് ചാപി യദ് വീരൗ തത് തേ വക്ഷ്യാമി ഭാരത
 3 പാദാംഗുലീർ അഭിപ്രേക്ഷൻ പ്രയതോ ഽഹം കൃതാഞ്ജലിഃ
     ശുദ്ധാന്തം പ്രാവിശം രാജന്ന് ആഖ്യാതും നരദേവയോഃ
 4 നൈവാഭിമന്യുർ ന യമൗ തം ദേശം അഭിയാന്തി വൈ
     യത്ര കൃഷ്ണൗ ച കൃഷ്ണാ ച സത്യഭാമാ ച ഭാമിനീ
 5 ഉഭൗ മധ്വാസവക്ഷീബാവ് ഉഭൗ ചന്ദനരൂഷിതൗ
     സ്രഗ്വിണൗ വരവസ്ത്രൗ തൗ ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതൗ
 6 നൈകരത്നവിചിത്രം തു കാഞ്ചനം മഹദ് ആസനം
     വിവിധാസ്തരണാസ്തീർണം യത്രാസാതാം അരിന്ദമൗ
 7 അർജുനോത്സംഗമൗ പാദൗ കേശവസ്യോപലക്ഷയേ
     അർജുനസ്യ ച കൃഷ്ണായാം സത്യായാം ച മഹാത്മനഃ
 8 കാഞ്ചനം പാദപീഠം തു പാർഥോ മേ പ്രാദിശത് തദാ
     തദ് അഹം പാണിനാ സ്പൃഷ്ട്വാ തതോ ഭൂമാവ് ഉപാവിശം
 9 ഊർധ്വരേഖ തലൗ പാദൗ പാർഥസ്യ ശുബ ലക്ഷണൗ
     പാദപീഠാദ് അഹപൃതൗ തത്രാപശ്യം അഹം ശുഭൗ
 10 ശ്യാമൗ ബൃഹന്തൗ തരുണൗ ശാലസ്കന്ധാവ് ഇവോദ്ഗതൗ
    ഏകാസന ഗതൗ ദൃഷ്ട്വാ ഭയം മാം മഹദ് ആവിശത്
11 ഇന്ദ്ര വിഷ്ണുസമാവേതൗ മന്ദാത്മാ നാവബുധ്യതേ
    സംശ്രയാദ് ദ്രോണ ഭീഷ്മാഭ്യാം കർണസ്യ ച വികത്ഥനാത്
12 നിദേശസ്ഥാവ് ഇമൗ യസ്യ മാനസസ് തസ്യ സേത്സ്യതേ
    സങ്കൽപോ ധർമരാജസ്യ നിശ്ചയോ മേ തദാഭവത്
13 സത്കൃതശ് ചാന്ന പാനാഭ്യാം ആച്ഛന്നോ ലബ്ധസത്ക്രിയഃ
    അഞ്ജലിം മൂർധ്നി സന്ധായ തൗ സന്ദേശം അചോദയം
14 ധനുർ ബാണോചിതേനൈക പാണിനാ ശുഭലക്ഷണം
    പാദം ആനമയൻ പാർഥഃ കേശവം സമചോദയത്
15 ഇന്ദ്രകേതുർ ഇവോത്ഥായ സർവാഭരണഭൂഷിതഃ
    ഇന്ദ്രവീര്യോപമഃ കൃഷ്ണഃ സംവിഷ്ടോ മാഭ്യഭാഷത
16 വാചം സ വദതാം ശ്രേഷ്ഠോ ഹ്ലാദിനീം വചനക്ഷമാം
    ത്രാസനീം ധാർതരാഷ്ട്രാണാം മൃദുപൂർവാം സുദാരുണാം
17 വാചം താം വചനാർഹസ്യ ശിക്ഷാക്ഷര സമന്വിതാം
    അശ്രൗഷം അഹം ഇഷ്ടാർഥാം പശ്ചാദ് ധൃദയ ശോഷിണീം
18 [വാസു]
    സഞ്ജയേദം വചോ ബ്രൂയാ ധൃതരാഷ്ട്രം മനീഷിണം
    ശൃണ്വതഃ കുരുമുഖ്യസ്യ ദ്രോണസ്യാപി ച ശൃണ്വതഃ
19 യജധ്വം വിപുലൈർ യജ്ഞൈർ വിപ്രേഭ്യോ ദത്തദക്ഷിണാഃ
    പുത്രൈർ ദാരൈശ് ച മോദധ്വം മഹദ് വോ ഭയം ആഗതം
20 അർഥാംസ് ത്യജത പാത്രേഭ്യഃ സുതാൻ പ്രാപ്നുത കാമജാൻ
    പ്രിയം പ്രിയേഭ്യശ് ചരത രാജാ ഹി ത്വരതേ ജയേ
21 ഋണം ഏതത് പ്രവൃദ്ധം മേ ഹൃദയാൻ നാപസർപതി
    യദ് ഗോവിന്ദേതി ചുക്രോശ കൃഷ്ണാ മാം ദൂരവാസിനം
22 തേജോമയം ദുരാധർഷം ഗാണ്ഡീവം യസ്യ കാർമുകം
    മദ്ദ്വിതീയേന തേനേഹ വൈരം വഃ സവ്യസാചിനാ
23 മദ്ദ്വിതീയം പുനഃ പാർഥം കഃ പ്രാർഥയിതും ഇച്ഛതി
    യോ ന കാലപരീതോ വാപ്യ് അപി സാക്ഷാത് പുരന്ദരഃ
24 ബാഹുഭ്യാം ഉദ്വഹേദ് ഭൂമിം ദഹേത് ക്രുദ്ധ ഇമാഃ പ്രജാഃ
    പാതയേത് ത്രിദിവാദ് ദേവാൻ യോ ഽർജുനം സമരേ ജയേത്
25 ദേവാസുരമനുഷ്യേഷു യക്ഷഗന്ധർവഭോഗിഷു
    ന തം പശ്യാമ്യ് അഹം യുദ്ധേ പാണ്ഡവം യോ ഽഭ്യയാദ് രണേ
26 യത് തദ് വിരാടനഗരേ ശ്രൂയതേ മഹദ് അദ്ഭുതം
    ഏകസ്യ ച ബഹൂനാം ച പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
27 ഏകേന പാണ്ഡുപുത്രേണ വിരാടനഗരേ യദാ
    ഭഗ്നാഃ പലായന്ത ദിശഃ പര്യാപ്തം തന്നിദർശനം
28 ബലം വീര്യം ച തേജശ് ച ശീഘ്രതാ ലഘുഹസ്തതാ
    അവിഷാദശ് ച ധൈര്യം ച പാർഥാൻ നാന്യഥ വിദ്യതേ
29 ഇത്യ് അബ്രവീദ് ധൃഷീകേശഃ പാർഥം ഉദ്ധർഷയൻ ഗിരാ
    ഗർജൻ സമയവർഷീവ ഗഗനേ പാകശാസനഃ
30 കേശവസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ കിരീടീ ശ്വേതവാഹനഃ
    അർജുനസ് തൻ മഹദ് വാക്യം അബ്രവീൽ ലോമഹർഷണം